1948. évi XXIV. törvénycikk

a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Országgyűlése a következő törvénycikket alkotta:

1. § (1) Az 1946: XVI. törvénycikkben a törvényhozás hatáskörébe tartozó rendelkezések rendeleti úton megtételére adott felhatalmazásnak az 1947: XXVI. törvénycikk értelmében az 1948. évi április hó 30. napján lejáró határideje az 1948. évi december hó 31. napjáig meghosszabbíttatik. Általános kormányváltozás esetében azonban a felhatalmazás hatálya az említett határidő letelte előtt is megszűnik.

(2) Az 1947: XXVI. tc. 2. §-ának rendelkezéseit az (1) bekezdés alapján kibocsátott rendeletek tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.

2. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba.

E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkilencszáznegyvennyolcadik évi május hó nyolcadik napján.

Tildy Zoltán s. k.,

Magyarország köztársasági elnöke

Dinnyés Lajos s. k.,

miniszterelnök