1948. évi LVI. törvénycikk

a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás ujabb meghosszabbításáról

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Országgyűlése a következő törvénycikket alkotta:

1. § (1) Az 1946: XVI. törvénycikkben a törvényhozás hatáskörébe tartozó rendelkezések rendeleti úton megtételére adott felhatalmazásnak az általános kormányváltozás következtében lejárt határideje az 1949. évi december hó 31. napjáig meghosszabbittatik. Általános kormányváltozás esetében azonban a felhatalmazás hatálya az emlitett határidő letelte előtt is megszűnik.

(2) Az 1947: XXVI. t. c. 2. §-ának rendelkezéseit az (1) bekezdés alapján kibocsátott rendeletek tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.

2. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba. E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkilencszáznegyvennyolcadik évi december hó tizenhatodik napján.

Szakasits Árpád s. k.,

köztársasági elnök

Dobi István s. k.,

miniszterelnök