4161/1949. (VII. 23.) Korm. rendelet

a külkereskedelmi tevékenység gyakorlásának szabályozása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 7.300.)

A magyar köztársaság kormánya az 1946. XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1949. évi 17. törvény 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) Kereskedésnek és árucikkek adás-vétele közvetítésének külföldi viszonylatban való folytatására csak az jogosult, aki erre a külkereskedelmi minisztertől iparigazolványt nyer.

(2) Az iparigazolvány kiadása iránti kérelmet a 16000/1948. (118) KSZM rendeletben meghatározott módon kell előterjeszteni. A kérelemben azt is elő kell adni, hogy a kérelmező mily árucikkekkel szándékozik kereskedni, illetve mily árucikkek adás-vételét kívánja közvetíteni és mely országokkal való viszonylatban. Lehetőleg meg kell nevezni a kérelemben azokat a külföldi cégeket is, amelyekkel a kérelmező összeköttetésben áll, illetve, amelyek képviseletére megbízása van.

(3) A kérelmet az elsőfokú iparhatóságnál kell benyújtani, amely azt a mellékleteivel együtt haladéktalanul felterjeszti a külkereskedelmi miniszterhez.

2. § (1) Az érvényben lévő iparjogosítványok közül azok, amelyek kizárólag az 1. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység gyakorlására jogosítanak, egészben, azok pedig amelyek belföldi viszonylatban való kereskedelmi vagy ügynöki tevékenység gyakorlására is jogosítanak, az 1. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység gyakorlására jogosító részükben, a jelen rendelet hatálybalépésétől számított harmincadik napon hatályukat vesztik.

(2) Akinek olyan iparjogosítványa van, amely nem tartozik az előző bekezdés hatálya alá, de amelynek alapján az 1. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytat, ezt a tevékenységét a jelen rendelet hatálybalépését követő harmincadik napon abbahagyni tartozik.

(3) Akinek iparjogosítványa a jelen § (1) bekezdése alapján egészben vagy részben hatályát veszti és aki tevékenységét a (2) bekezdés értelmében abbahagyni tartozik, az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységre utaló cégszöveget és vállalatjelzőt a jelen rendelet hatályba lépésétől számított harmincadik nap eltelte után nem használhat.

3. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, vétséget követ el és három évig terjedhető fogházzal kell büntetni azt, aki:

a) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet erre jogosító iparigazolvány nélkül folytat;

b) a 2. § (3) bekezdésében foglalt tilalom ellenére használ cégszöveget vagy vállalatjelzőt.

(2) A vétség miatt az eljárás a járásbíróság hatáskörébe tartozik.

4. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1949. évi július hó 15. napján.

Rákosi Mátyás s. k.

miniszterelnök helyettes

Tartalomjegyzék