4214/1949. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 10.401.)

A magyar köztársaság kormánya az 1946: XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1949. évi 17. törvény 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következüket rendeli :

1. § (1) A jelen rendelet hatálya - az alábbi (2) bekezdésben megbatározott kivételekkel - kiterjed a szolgálati jogviszonyon kívül adott megbízás alapján végzett minden szakértői munkára.

(2) Nem terjed ki a jelen rendelet hatálya

a) a bíróság és az ügyészség által polgári peres és nem peres ügyben, valamint bűnügyben adott megbízás alapján végzett szakértői munkára,

b) az egyes vámügyi kedvezményekkel és jogosítványukkal kapcsolatban végzett. a 48700/1946. (274) KSzM rendelet szerint díjazott munkára.

2. § (1) A jelen rendelet alkalmazásában állandó szakértői megbízásnak kell tekinteni azt a megbízást.

a) amely harminc napnál tovább tartó, folytonos munkára vonatkozik, vagy

b) amelyet olyan szakértő részére adnak, aki a megbízást megelőző három hónap alatt ugyanannál a megbízónál megszakításokkal hatvan napra terjedő szakértői munkát végzett.

(2) Állandó szakértői megbízást csak olyan szakértőnek szabad adni. aki a hivatásos szakértők nyilvántartó jegyzékébe (3. §) fel van véve.

3. § (1) Hivatásszerű szakértői tevékenységet csak az, folytathat, aki a hivatásos szakértők nyilvántartó-jegyzékébe fel van véve.

(2) A hivatásos szakértők nyilvántartó jegyzékét az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal (az alábbiakban : O. M. H.) vezeti. A nyilvántartó jegyzékbe való felvételét minden nagykorú magyar állampolgár kérheti, aki abban a munkakörben, amelyben szakértőként működni kíván, megtelelő elméleti képzettséggel, valamint gyakorlati ismeretekkel rendelkezik és az alábbi (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok vele szemben nem állanak fenn.

(3) Nem vehető fel a hivatásos szakértők nyilvántartó jegyzékébe az, aki

a) csőd vagy gondnokság alatt áll,

b) bűntett, a demokratikus államrend és köztársaság védelméről szóló jogszabályokba ütköző, vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt büntetve volt, vagy

c) annak a foglalkozásának gyakorlásától, amelyben szakértőként működni kíván, jogerős büntető ítélettel van tiltva,

d) akit az igazolási eljárás során állásvesztésre vagy foglalkozásától való eltiltásra ítéltek.

(4) Közszolgálati alkalmazottat a hivatásos szakértők nyilvántartó jegyzékébe csak a felelte főfelügyeletet gyakorló miniszter engedélyével lehet felvenni.

(5) A nyilvántartó jegyzékbe felvétel tárgyában hozott határozatot közölni kell a folyamodóval, az illetékes miniszterrel és a munkakör szerint illetékes szakszervezettel.

(6) A hivatásos szakértők nyilvántartó jegyzékéből törölni kell azt, akivel kapcsolatban a (3) bekezdésben felsorolt kizáró okok a felvétel után merülnek fel. vagy jutnak az O. M. H. tudomására.

4. § (1) A szakértőket

a) állandó szakértői megbízás esetén havi átalány összeggel,

b) nem állandó szakértői megbízás esetén napidíjjal kell díjazni.

(2) Az (1) bekezdés alapján fizethető havi átalány összegének és a napi díjnak, valamint a több szakértői megbízás esetén élvezhető szakértői díjaknak legmagasabb mértékét és irányelveit az Országos Munkabér Bizottság (az alábbiakban : O. M. B.) állapítja meg.

(3) Közszolgálati alkalmazott részére akár állandó, akár nem állandó jellegű szakértői megbízást csak az illető közszolgálati alkalmazott felett főfelügyeletet gyakorló miniszter engedélyével lehet adni.

(4) A (2) bekezdés értelmében meghatározott összeget meghaladó, vagy az irányelvektől eltérő díjazás csak az O. M. B. Titkárságának az illetékes miniszter megkeresésére adott engedélyével köthető ki és folyósítható.

5. § (1) Vétséget követ el és két évig terjedhető fogházzal büntetendő, aki a hivatásos szakértők nyilvántartó jegyzékébe fel nem vett személynek állandó szakértői megbízást ad, úgyszintén az is, aki az Országos Munkabér Bizottság által a jelen rendelet alapján kibocsátott határozatban megállapított szakértői díjnál az O. M. B. Titkárságának hozzájárulása nélkül magasabb díjat ad vagy fogad el.

(2) A pénzbüntetésre az 1928: X. tc. és a 8900/1946. (173) ME rendelet rendelkezései az irányadók.

6. § (1) Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, végrehajtásáról a Népgazdasági Tanács elnöke, az O. M. B. - a 3. §-ban foglaltak tekintetében pedig az O. M. B. útján gondoskodik.

(2) Jelen rendelet intézkedései nem érintik a 7.410/ 1948. (153) Korm. rendelet 9. §-ában foglallak hatályát. Az ott említett szakértőkre is vonatkoznak azonban a jelen rendeletnek a szakértők nyilvántartására, alkalmazására és díjazására vonatkozó rendelkezései.

Budapest, 1949. évi augusztus hó 19-én.

Dobi István s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék