Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

1949. évi 8. törvényerejű rendelet

a szabadalmi, védjegy- és mintaoltalmi jogszabályok egyes rendelkezéseinek módosításáról

Fogalommeghatározások

1. § A jelen törvényerejű rendelet alkalmazása szempontjából az "iparjogvédelmi ügyek" kifejezésen a szabadalmi, a szerzői tanusítvány, a használati minta-, az ipari minta- és végül a védjegyügyeket, az "iparjogvédelmi jogszabályok" kifejezésen pedig a fentebb felsorolt ügyekre vonatkozó jogszabályokat kell érteni.

A szabadalmak tárgya

2. § Szabadalmazható minden haladást jelentő új találmány, amely iparilag értékesíthető.

Újdonságvizsgálat

3. § A találmány új volta hivatalból is vizsgálat és döntés tárgyává tehető.

Szervezet, hatáskör

4. § Az iparjogvédelmi ügyekben eljáró hatóságok (a továbbiakban: iparjogvédelmi hatóságok)

1. az Országos Találmányi Hivatal,

2. a budapesti ítélőtábla,

3. a Kúria.

5. § (1) A szabadalmi bíróság megszűnik és bírói osztályának hatásköre a budapesti ítélőtáblára, egyéb hatásköre pedig az Országos Találmányi Hivatalra száll át.

(2) A hatályban maradó iparjogvédelmi jogszabályokban a "szabadalmi bíróság bejelentési osztálya" helyett az Országos Találmányi Hivatalt, a "szabadalmi bíróság bírói osztálya" helyett a budapesti ítélőtáblát, a "szabadalmi bíróság" helyett pedig értelemszerűen vagy az Országos Találmányi Hivatalt vagy a budapesti ítélőtáblát kell érteni.

6. § (1) Az 1929. évi XVIII. tc. 2. §-ában I. alatt felvett Egyezmény 12. cikkében említett központi bejelentési hivatal az Országos Találmányi Hivatal.

(2) Az Országos Találmányi Hivatal az iparjogvédelmi ügyekben - hacsak az iparjogvédelmi jogszabályok máskép nem rendelkeznek - tanácsban határoz. Minden határozatot az Országos Találmányi Hivatal nevében kell kiadni, a határozatok indokolandók.

(3) A tanács elnökből és két tagból áll. Elnök az Országos Találmányi Hivatal főtitkára vagy annak a tanácstagok közül általa kijelölt helyettese. A tanácstagokat az Országos Találmányi Hivatal főtitkárának előterjesztésére az Országos Tervhivatal elnöke nevezi ki. A tanácstagoknak szakvizsgát kell tenniök, kivéve, ha bírói és ügyvédi, avagy szabadalmi bírói (ügyvivő) vizsgát tettek, vagy ha korábban szabadalmi bíróvá voltak kinevezve. Az a körülmény, hogy valamely tanácstag helyettes elnökül jelöltetett ki, a szakvizsga letétele alól nem mentesít.

(4) A tanács szavazás útján, szótöbbséggel határoz.

7. §[1]

8. § A találmányok értékesítése céljából szervezett nemzeti vállalat vezetője az iparjogvédelmi hatóságok előtt az államot érintő ügyekben a törvényes képviselő jogkörében az államkincstár képviseletére jogosult.

Átmeneti rendelkezések, felhatalmazások, végrehajtás

9. § (1) A szabadalmi bíróság bírói osztálya elölt folyamatban lévő mindazokat az ügyeket, amelyekben a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésének napja előtt véghatározat még nem hozatott, a budapesti ítélőtáblához kell áttenni, amely azokat a jelen törvényerejű rendelet szabályai szerint folytatja. A korábbi eljárási cselekmények és a már felvett bizonyítás joghatályukat megtartják.

(2) A szabadalmi bíróság előtt folyamatban. lévő, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó mindazokat az ügyeket, amelyekben a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésének napja előtt véghatározat még nem hozatott, az Országos Találmányi Hivatalhoz kell áttenni, amely azokat jelen törvényerejű rendelet szabályai szerint folytatja. A korábbi eljárási cselekmények és a már felvett bizonyítás joghatályukat megtartják.

(3) Felhatalmaztatik az igazságügyminiszter, hogy az iparjogvédelmi jogszabályokkal, illetőleg a jelen törvényerejű rendelettel a budapesti ítélőtábla hatáskörébe utalt eljárások szabályait az Országos Tervhivatal elnökével egyetértve rendelettel állapítsa meg. Ilyen rendelet hatálybalépéséig a budapesti ítélőtábla előtt folyó eljárásban a szabadalmi bíróság bírói osztálya előtti eljárások eddigi szabályai irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a keresetet az Országos Találmányi Hivatalnál kell benyujtani, amely azt az előiralokkal felszerelve a budapesti ítélőtáblához terjeszti fel.

(4) Felhatalmaztatik az Országos Tervhivatal elnöke, hogy a jelen törvényerejű rendelettel az Országos Találmányi Hivatal hatáskörébe utalt eljárások szabályait az igazságügyminiszterrel egyetértve rendelettel állapítsa meg. Ilyen rendelet hatálybalépéséig a szabadalmi bíróság előtti eljárások eddigi szabályai irányadók.

(5) Felhatalmaztatik az Országos Tervhivatal elnöke, hogy a jelen törvényerejű rendelet végrehajtása során felmerülő, a (3)-(4) bekezdésekben nem szabályozott minden egyéb kérdést - ideértve a 2. §-ban megszabott követelményeket ki nem elégítő, de oltalomra érdemes találmányok oltalmának kérdését is - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben rendelettel szabályozza.

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

10. § A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésével hatályukat vesztik: az 1895. évi XXXVII. tc. 1. és 25. §-a, 33. §-ának harmadik bekezdése, az 1920. évi XXXV. tc. még hatályban lévő mindama rendelkezései, amelyek a szabadalmi bíróság szervezetéről rendelkeznek, továbbá az 1927. évi XX. tc. 6. §-a, végül a 11.950/1948. (264) Korm. sz. rendedet 6. §-ának (3) bekezdése.

Budapest, 1949. évi október hó 10-én.

Hatálybalépés.

11. § A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésének napját az Országos Tervhivatal elnöke rendelettel állapítja meg.

Szakasits Árpád s. k.,

Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Olt Károly s. k.,

Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 18. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

Tartalomjegyzék