1954. évi 18. törvényerejű rendelet

a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1954: VI. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

A polgári perrendtartás módosításáról szóló 1954: VI. törvény hatálybalépése

1. § A polgári perrendtartás módosításáról szóló 1954: VI. törvény (a továbbiakban: Ppn.) az 1954. évi augusztus hó 1. napján lép hatályba.

Hatályukat vesztő jogszabályok

2. § A Ppn. hatálybalépésével hatályukat vesztik az 1927:XX. törvény még hatályban lévő rendelkezései, az 1949:8. törvényerejű rendelet 7. §-a, az 1952:22. törvényerejű rendelet 7. §-a, 8. §-ának (2) bekezdése, 9-13. §-ai, valamint a 7/1953. (II. 8.) MT számú rendelet 7. §-ának ellentétes rendelkezései, továbbá hatályukat vesztik mindazok a korábbi jogszabályok, amelyek a Ppn. által szabályozott kérdésekre vonatkoznak.

A Ppn. alkalmazása

3. § (1) A Ppn. rendelkezései nem érintik azokat a jogszabályokat, amelyek meghatározzák, hogy egyes vitás ügyek eldöntése mennyiben tartozik bírói útra.

(2)

A bíróság összetétele iparjogvédelmi ügyekben

4. §[1]

Átmeneti rendelkezések

5. § (1) A Ppn., valamint a jelen törvényerejű rendelet rendelkezéseit, amennyiben a jelen törvényerejű rendelet kivételt nem állapít meg, a hatálybalépésükkor már megindított eljárásban is alkalmazni kell.

(2) A Ppn. hatálybalépésekor már megindított eljárásban a hatálybalépés előtt a korábbi jogszabályok szerint végzett minden eljárási cselekmény akkor is megtartja érvényét, ha a cselekményt a Ppn. eltérően szabályozza.

6. § Az eljárást azokban a perekben, amelyekben a bíróság hatásköre a Ppn. értelmében megváltozott (Pp. 22., 23. §), az a bíróság folytatja le és fejezi be, amelyhez a fél a keresetét a Ppn. hatálybalépése előtt benyujtotta, feltéve hogy a per korábbi jogszabályok szerint ennek a bíróságnak a hatáskörébe tartozott.

7. § (1) A Ppn. hatálybalépése előtt megindított perben az addigi szabályoknak megfelelő illetékességet, valamint a meghatalmazott jogosultságot nem lehet kifogásolni azon az alapon, hogy a Ppn. a kérdést eltérően szabályozta.

(2) Ha a Ppn. hatálybalépése előtt megindított perben a hatáskör, az illetékesség, vagy a meghatalmazotti jogosultság a Ppn. szabályainak megfelel, azt a korábbi jogszabály alapján nem lehet kifogásolni.

8. § A Ppn-nak a szünetelésre, illetőleg a per folytatására vonatkozó rendelkezéseit azokban a perekben kell alkalmazni, amelyeknek a szünetelése a Ppn. hatálybalépését követően kezdődött. A Ppn. hatálybalépésekor már szünetelő ügyekben a szünetelésnek, illetőleg a per folytatásának határidejét a Ppn. nem érinti, a per megszűnését azonban ilyen esetben sem kell külön végzéssel megállapítani.

9. § (1) Az elsőfokú bíróságnak a korábbi jogszabályok alapján hozott határozata ellen beadott fellebbezést az a bíróság bírálja el, amelyik a határozatot hozó bíróságnak másodfokú bírósága (Pp. 10. §).

(2) Ha a másodfokú bíróság a Ppn. hatalybalépéséig a fellebbezési tárgyalást már kitűzte, a fellebbezési eljárást a korábbi jogszabályok alkalmazásával folytatja, illetőleg fejezi be; ha viszont a Ppn. hatálybalépéséig az ügyben még nem tűzött ki tárgyalást, a Ppn. rendelkezései szerint jár el.

(3) Ha az elsőfokú bíróság által a Ppn. hatálybalépése előtt vagy a jelen törvényerejű rendelet 6. §-a alapján elbírált ügyben beadott fellebbezést a másodfokú bíróság a Ppn. hatálybalépése után az előző bekezdés értelmében bírálja el és ennek során az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, az a bíróság jár el, amelyik az elsőfokú ítéletet hozta, függetlenül attól, hogy az ügy elbírálása a Ppn. értelmében esetleg más bíróság hatáskörébe tartozik. Az elsőfokú bíróság megismételt eljárására a Ppn. rendelkezései, a megismételt eljárásban hozott ítélet elleni fellebbezés elbírálására pedig az előző bekezdések az irányadók.

(4) A jelen § rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a másodfokú bíróság a pert a Ppn. hatálybalépése előtt, illetőleg a jelen törvényerejű rendelet 6. §-a értelmében hozott közbenszóló ítélet elleni fellebbezés elbírálása után utasítja vissza az elsőfokú bírósághoz.

10. § (1) A perújítás szempontjából elsőfokú bíróságnak azt a bíróságot kell tekinteni, amely az ügyben a Ppn. szerint elsőfokon eljár. A perújítási kérelmet tehát ennél a bíróságnál kell benyujtani még abban az esetben is, ha a korábbi hatásköri szabály értelmében elsőfokon más bíróság járt el.

(2) Ha a perújítási kérelmet a Ppn. hatálybalépésekor a bírósághoz már benyújtották és a bíróság az ügyben mór tárgyalást is tartott, a kérelmet a korábbi jogszabályok szerint kell elintézni. Ha azonban a bíróság tárgyalást még nem tartott, de a tárgyalás határnapját a Ppn. hatálybalépését megelőzően már kitűzte, az eljárásra a Ppn. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha végűi a bíróság az ügyben még a tárgyalás határnapját sem tűzte ki, a perújítási kérelmet - a Ppn. alapján történő elbírálás végett - át kell tenni ahhoz a bírósághoz, amelynek a Ppn. alapján az elsőfokú eljárásra hatásköre van.

11. § (1) Ha a Ppn. értelmében a házassági bontóperben előkészítő eljárásnak nincs helye, erről - becsatolt iratai visszaadása mellett - a járásbíróság értesíti a kérelmezőt, feltéve hogy tárgyalást még nem tartott. Egyéb esetekben a járásbíróság az eljárást - tárgyaláson kívül - végzéssel megszünteti. Ha azonban a járásbíróság a feleket a tárgyalás időpontjáig értesíteni nem tudja, az eljárást a tárgyaláson szünteti meg.

(2) Az értesítésben, illetőleg a megszüntető végzésben figyelmeztetni kell a feleket arra, hogy a keresetlevelet közvetlenül benyujthatják az illetékes megyei (fővárosi) bíróságon.

(3) Ha az előkészítő eljárás nem kötelező, a járásbíróság dönti el, hogy azt lefolytatja-e, illetőleg a feleket az előző bekezdések értelmében a keresetlevél közvetlen benyujtására hívja fel.

Felhatalmazás

12. § Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy a Ppn. hatálybalépésével kapcsolatban szükségessé váló további átmeneti rendelkezéseket rendelettel megállapítsa.

Hatálybalépés

13. § A jelen törvényerejű rendelet az 1954. évi augusztus hó 1. napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1969. évi II. törvény 72. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1970.01.01.

Tartalomjegyzék