13022/1950. (III. 29.) BkM rendelet

a méz kereskedői forgalombahozatalának szabályozása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 7166.)

Az áruk kereskedői forgalmának szabályozásáról szóló 8390/1948. (VIII. 11.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján az Országos Tervhivatal elnökévei egyetértve a következőket rendelem:

1. § Mézet nyílt árusítási üzletben csak a Mézforgalmi nemzeti vállalat által kiszerelt, cég- és márkajelzéssel ellátott eredeti üvegben szabad forgalombahozni.

2. § Az 1. § rendelkezéseinek meg nem felelő és jelenleg raktáron lévő kiszerelt méz az 1950. évi május hó 31. napján kiárusítható.

3. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés - különösen a gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló 8800/1946. (VII. 28.) ME számú rendelet rendelkezései - alá nem esik, kihágást követ el és 600 forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, aki az 1. §-ban foglalt rendelkezések ellenére nyílt árusítási üzletben mézet kimérve, vagy - az 1950. évi május hó 31. napja után - nem a Mézforgalmi nemzeti vállalat által kiszerelt eredeti üvegben forgalomba hoz.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvény és a 8960/1946. (VIII. 1.) ME rendelet rendelkezései irányadók.

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tv. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása szempontjából szakminiszter a belkereskedelmi miniszter.

4. § Ez a rendelet az 1950. évi április hó 1. napján lép hatályba.

Bognár József s. k.,

belkereskedelmi miniszter

Tartalomjegyzék