16080/1950. (VII. 15.) FM rendelet

a gyékény kitermeléséről és forgalombahozataláról

(Közigazgatási rendszám: 8.740.)

A belkereskedelmi miniszterrel, valamint a közlekedés-és postaügyi miniszterrel egyetértésben az alábbiakat rendelem.

1. § (1) Gyékénytermő ingatlan birtokosa köteles az ingatlanán termett gyékényt évenkint szeptember hó 30. napjáig kitermelni.

(2) Ez a rendelkezés nem terjed ki a hatóság által elrendelt határmenti közlekedési korlátozás alatt álló ingatlan birtokosára, valamint a part- és töltésvédelmet szolgáló gyékényes kitermelésére.

(3) A part- és töltésvédelmet szolgáló gyékényesekkel határos területen a kitermelési munkálatok csak akkor kezdhetők meg, ha a területileg illetékes vízgazdálkodási körzet a ki nem termelhető sáv szélességét előzetesen megállapította.

2. § (1) Gyékényt kereskedelmi forgalombahozatal céljára megvásárolni kizárólag a Népművészeti és Háziipari nv. jogosult.

(2) A Népművészeti és Háziipari nv. a gyékényért az Árhatóság által megállapított termelői árat fizeti.

3. § (1) Gyékényt belföldi szállításra közforgalmú vasút vagy hajózási vállalat kizárólag a Népművészeti és Háziipari nv. szárazbélyegzőjével ellátott fuvarlevél mellett vehet át.

(2) Gyékénynek közúti forgalomban tizenöt kilométernél nagyobb távolságra való szállításához a járási tanács végrehajtóbizottságának, annak megalakulásáig a járási, illetőleg városi mezőgazdasági osztálynak írásbeli engedélye szükséges.

4. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés, különösen a gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló 8800/1946. (VII. 28.) ME rendelet alá nem esik, kihágást követ el és tizenöt napig terjedhető elzárással büntetendő, aki

a) a birtokában lévő ingatlanon termett gyékényt önhibájából a megszabott határidőben nem termeli ki,

b) a gyékény forgalombahozatalára (2. §), illetőleg szállítására (3. §) irányadó rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvény a 8960/1946. (VIII. 1.) ME rendeletben foglalt módosílásokkal irányadó.

(3) A kihágási eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tv. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszternek a földművelésügyi minisztert kell tekinteni.

Erdei Ferenc s. k.,

földművelésügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére