170/1950. (VI. 17.) MT rendelet

az iparűzésre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról

(Közigazgatási rendszám: 9.107.)

1. § Amennyiben az iparűző tevékenységét Budapest főváros (1949. XXVI. törvény) területén más kerületben kívánja folytatni, új iparigazolvány kiadását kell kérnie. E kérelemre a 4352/1949. (XII. 24.) MT rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) Aki iparát az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kézbesítésének napjától számított három hónap alatt nem kezdi meg, vagy iparát három hónapon át egyfolytában nem gyakorolja, az csak újabb iparigazolvány, illetőleg iparengedély alapján gyakorolhatja.

(2) Az iparhatóság az (1) bekezdésben megállapított határidőt kivételes méltánylást érdemlő esetekben egy ízben, legfeljebb három hónappal meghosszabbítja.

3. § (1) A telepengedély (1884. XVII. tv. 25. §) kiadása előtt a telep létesítését, s a helyszíni tárgyalás időpontját falragaszokon közzétenni nem kell. A létesítendő teleppel szomszédos házak lakói a tömbmegbízott (utcamegbízott) útján értesítendők.

(2) Az elsőfokú iparhatóság köteles a telepengedély kiadása tárgyában hozott határozat ellen használt jogorvoslatot benyújtásától számított 3 napon belül a másodfokú iparhatósághoz felterjeszteni. A másodfokú iparhatóság köteles az iratok hozzáérkezésétől számított 15 napon belül érdemleges döntést hozni.

4. § (1) Ha állami vállalat olyan telepet vesz át, amelyen megelőzőleg az általa folytatandó gazdasági tevékenységgel azonos, vagy rokon gazdasági tevékenységet folytattak, új telepengedély kiadását kérnie nem kell.

(2) Az (1) bekezdés esetében az elsőfokú iparhatóság a telepátvevő állami vállalat kérelmére az átvett telepre nézve kiadott telepengedélyt az állami vállalat nevére írja át.

(3) Állami vállalatnak a telepengedély kiadása iránt előterjesztett kérelemhez a telep helyszínrajzát, s műszaki leírását csatolnia nem kell.

5. § Az 1884. XVII. tv. 27. §-a, az 1922. XII. tv. 71. és 72. §-a, valamint a 78000/1923. KM rendelet 141. és 142. §-ai hatályukat vesztik.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék