210/1950. (VIII. 20.) MT rendelet

a polgári ügyekben a törvényesség érdekében használható perorvoslat tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 2.806.)

1. § (1) A bíróságnak polgári peres vagy nemperes vagyonjogi ügyben hozott, az eljárást befejező vagy felfüggesztő jogerős határozata ellen a törvényesség érdekében perorvoslatnak van helye, ha a határozat jogszabályt sért.

(2) A perorvoslati kérelem előterjesztésére mindaddig, amíg a legfőbb ügyészi intézmény az Alkotmány 42. §-a értelmében megszervezést nem nyer, az Igazságüggyminisztérium Jogügyi Hivatala jogosult. A kérelem előterjesztésének határideje a határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap.

2. § A perorvoslati kérelmet az ügyben eljárt elsőfokú bíróságnál kell benyújtani; a bíróság a perorvoslati kérelmet az ügyre vonatkozó összes iratokkal együtt haladéktalanul felterjeszti a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságához s ha az ügyben kielégítési végrehajtás van folyamatban, azt a perorvoslati kérelem korlátai között annak elintézéséig felfüggeszti.

3. § A perorvoslati kérelem tárgyában a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságnak elvi tanácsa határoz [4338/1949. (XII. 6.) MT rendelet 2. §-a].

4. § (1) A Legfelsőbb Bíróság a perorvoslati kérelmet tárgyalás kitűzése nélkül elutasítja, ha az elkésett vagy olyan határozat ellen irányul, amely ellen a törvényesség érdekében perorvoslatnak helye nincs, egyébként pedig a kérelem tárgyalására határnapot tűz ki és erről az Igazságügyminisztérium Jogügyi Hivatalát és a feleket is értesíti; a felekkel közölni kell a perorvoslati kérelem másolatát is.

(2) A tárgyalás az Igazságügyminisztérium Jogügyi Hivatala képviselőjének részvétele nélkül nem tartható meg, a felek elmaradása azonban a tárgyalás megtartását nem gátolja.

5. § (1) A tárgyaláson az előadó ismerteti a megtámadott határozatot, valamint - a szükséghez képest - az ügy egyéb iratait is. Az ismertetés után az Igazságügyminisztérium Jogügyi Hivatalának képviselője adja elő perorvoslati kérelmét.

(2) A perorvoslati kérelem előterjesztése után a felek is megtehetik észrevételeiket: írásbeli észrevételek benyújtásának helye nincs.

6. § A perorvoslati kérelem visszavonása esetében a Legfelsőbb Bíróság annak hatályát megszűntnek nyilvánítja és a perorvoslati eljárást megszünteti.

7. § (1) Ha a megtámadott határozat megfelel a fennálló jogszabályoknak, a Legfelsőbb Bíróság azt hatályában fenntartja, ellenkező esetben pedig a határozatot egészen vagy megfelelő részében hatályon kívül helyezi és a helyett - ha a döntéshez szükséges tények az iratok alapján megállapíthatók - a fennálló jogszabályoknak megfelelő határozatot hoz, egyébként pedig az ügyben eljárt elsőfokú vagy fellebbezési bíróságot utasítja új eljárásra és új határozat hozatalára.

(2) A perorvoslati eljárás költségeiben való marasztalásnak helye nincs.

8. § (1) A Legfelsőbb Bíróság határozatát az elsőfokú bíróság, ha pedig a Legfelsőbb Bíróság a fellebbezési bíróságot utasította új eljárásra, a fellebbezési bíróság közli a felekkel s egyszersmind intézkedik - a határozathoz képest - a végrehajtásnak vagy a végrehajtás felfüggesztésének megszüntetése, illetőleg korlátozása iránt is.

(2) Új eljárásra utasítás esetében a Legfelsőbb Bíróság határozatának közlésével egyidejűleg a tárgyalási határnapot is kell tűzni. Az elsőfokú, illetőleg a fellebbezési bíróság előtt a tárgyalás a Legfelsőbb Bíróság határozatának felolvasásával kezdődik; a bíróság ehhez a határozathoz kötve van, egyébként a továbbiakban a reánézve irányadó jogszabályok szerint jár el.

9. § A jelen rendeletet az annak hatálybalépése előtt jogerőre emelkedett határozatok tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a perorvoslati kérelem benyújtásának határidejét a jelen rendelet hatálybalépésétől kell számítani. A jelen rendelet hatálybalépése előtt jogerőre emelkedett olyan határozat ellen, amelynek a kötelezett fél már teljesen eleget tett, perorvoslati kérelem előterjesztésének helye nincs, részben teljesített határozatnak perorvoslati kérelem folytán való megváltoztatása esetében pedig a már teljesített fizetés nem követelhető vissza.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék