233/1950. (IX. 7.) MT rendelet

a központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezések gazdaságos üzemben tartásának megszervezéséről

(Közigazgatási rendszám: 3.871.)

1. § (1) A központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezések gazdaságos üzemben tartásának, valamint a tömb- és távfűtésnek megszervezése Budapesten a Fűtéstechnikai Gazdasági Iroda (a továbbiakban: Iroda) feladata. Az Iroda ennek érdekében:

a) bármely központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezést és annak tartozékait (a továbbiakban: berendezés) felülvizsgálhatja és a működésével kapcsolatos kérdésekről adatokat vehet fel,

b) a berendezés helyreállításának vagy a nem gazdaságos hatásfokkal működő berendezés átalakításának elrendelése, illetőleg a háztömbfűtés alkalmazása iránt az építésügyi hatósághoz előterjesztést tehet,

c) a használaton kívül lévő és gazdaságosan helyre nem állítható berendezést az építésügyi miniszter megbízásából igénybe veheti és felhasználhatja,

d) a beruházónak és a tervezőnek a táv- és tömbfűtés alkalmazhatása kérdésében - az építésügyi miniszter által az Országos Tervhivatal elnökével egyetértésben megállapított módon - véleményt ad,

e) a tervezővel egyetértésben a közületi építkezéseknél előírhat olyan kivitelezést, amely az épületet alkalmassá teszi a táv-, illetőleg a tömbfűtésbe való bekapcsolásra.

(2) A jelen rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az ipari célokra szolgáló gőzfejlesztőre, gőztartóra, gőzfogóra, gőztúlhevítőre és lokomobil kazánra, valamint

b) a családi lakóházban lévő beépített berendezésre.

2. § Az Iroda által kért adatokat a berendezés tulajdonosa, illetőleg a berendezéssel a magánjog szabályai szerint rendelkezni jogosult személy - ideértve a gondnokot, közös képviselőt és házkezelőt is -, valamint új berendezés [1. § (1) bek. e) pont] létesítése esetén a berendezés építtetője és tervezője is köteles az Iroda rendelkezésére bocsátani.

3. § (1) Budapest területén felszerelt vagy tárolt berendezés a jelen rendelet kihirdetésének napjától kezdődően csak az Iroda engedélyével szerelhető le, idegeníthető el, illetőleg hozható forgalomba.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem terjednek ki a berendezés előállításával, forgalombahozatalával, szerelésével és javításával foglalkozó állami vállalat ipari, illetőleg üzleti tevékenységének folytatásához szükséges és rendelkezése alatt álló berendezésre.

4. § (1) A berendezés igénybevétele és ellenértékének megállapítása tekintetében az 5410/1945. (VII. 28.) ME rendelet és ennek módosítása, illetőleg kiegészítése tárgyában kiadott 147/1950. (V. 24.) MT rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A berendezés igénybevétele tárgyában hozott határozat egy példányát meg kell küldeni az igénybevételt szenvedőnek (tulajdonos, gondnok stb.) és a szerelési munkák végzésével megbízott állami vállalatnak.

(3) Ha az igénybevételt szenvedő közület vagy állami vállalat, a berendezést könyvjóváírással kell átvenni.

5. § (1) Az Iroda a berendezések helyreállítására és átalakítására - a tömb- és távfűtési adottságokra és jövőbeni lehetőségekre figyelemmel - köteles ütemtervet készíteni. Az ütemtervet az építésügyi miniszterrel egyetértve az Országos Tervhivatal elnöke hagyja jóvá.

(2) Az Irodának - az ütemterv keretén belül tett - javaslatára elrendelt helyreállítással és átalakítással kapcsolatban, a tulajdonos által elvégeztetni kívánt munkákra felvehető kölcsön, a hatósági helyreállítás, és ezzel kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében a 195/1950. (VII. 22.) MT rendeletben foglaltak az irányadók.

6. § (1) A jelen rendelet végrehajtásáról az Országos Tervhivatal elnökével egyetértve az építésügyi miniszter gondoskodik.

(2) Az építésügyi miniszter az ingatlankezelő állami vállalatok (házkezelőségek) birtokában lévő berendezések igénybevétele, helyreállítása és átalakítása tekintetében a jelen rendelettől eltérő szabályokat állapíthat meg.

7. § (1) Kihágást követ el és tizenöt napig terjedhető elzárással büntetendő, aki a jelen rendelet rendelkezéseinek megszegésével vagy kijátszásával a berendezést leszerelteti, a berendezés felülvizsgálását megakadályozza, vagy az Iroda által kért adatszolgáltatást egyáltalán nem, vagy elkésetten teljesíti. A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóság, mint rendőri büntetőbíróság hatáskörébe tartozik. Szakminiszterként az építésügyi miniszter jár el.

(2) Aki a jelen rendelet alapján igénybevett berendezést elidegeníti vagy az igénybevétel alól egyébként elvonja vagy azt az igénybevételre jogosult szerv részére bármiképpen hozzáférhetetlenné teszi, a Btk. 359. §-a értelmében esik büntetés alá. Azt a berendezést, amelynek tekintetében a bűncselekményt elkövették, el kell kobozni.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék