1950. évi 3. törvényerejű rendelet

egyes bűnvádi eljárási rendelkezésekről

1. § (1) A népnek a büntető igazságszolgáltatásban való részvételéről és a fellebbvitel egyszerűsítéséről szóló 1949: XI. tv. (az alábbiakban: Tv.) 9. §-ának (1) bekezdése akként módosíttatik, hogy a Btk. 290. és 291. §-aiban, továbbá az 1948: XLVIII. tv. 20. és 21. §-aiban meghatározott bűncselekmények miatt - a fegyházzal büntetendő eseteket kivéve - az eljárás a járásbírósági büntetőtanács hatáskörébe tartozik.

(2) A Tv. 9. §-ának (1) bekezdése azzal a rendelkezéssel egészíttetik ki, hogy tekintet nélkül a törvényben megállapított büntetésre, a megyei bíróság büntetőtanácsának hatáskörébe tartozik az eljárás a lőfegyverek és a lőszerek előállításának, tartásának és forgalmának szabályozása, illetőleg bejelentése és beszolgáltatása tárgyában kibocsátott 7.150/1946. (VI. 22.) ME számú rendelet 2. § -ában meghatározott bűntettek miatt is.

2. § A Tv. 21. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti; a tárgyalás határnapját akként kell kitűzni, hogy az idézésnek a terhelt részére való kézbesítése és a határnap közé legalább nyolc napi időköz essék.

3. § (1) A Bp. 58. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek.

(2) A védőt az ügyvédi kamara által erre a célra összeállított névsorba felvett ügyvédek közül az eljáró tanács elnöke rendeli ki. A névsort az ügyvédi kamara évenkint állítja össze és küldi meg a megyei bíróság elnökének.

4. § (1) A Bp. 472. §-a a következő rendelkezések értelmében módosul.

(2) A bíróság elé nem állítható távollevő terhelttel szemben a bűnvádi eljárást a nyomozólevél, illetőleg a személyleírás-körözés kibocsátásával egyidejűleg, rendszerint minden egyéb eljárás mellőzésével kell a távollevő előkerültéig megszüntetni. A bizonyítékok biztosítására szolgáló eljárásnak csak akkor van helye, ha azt az államügyészség vagy a bíróság szükségesnek látja.

5. § Az 1930: XXXIV. tv. 107. §-ában foglalt rendelkezések alkalmazásának a megyei bírósági eljárásban is helye van, ha az eljárás tárgya olyan bűncselekmény, amelyre a törvény öt évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel.

6. § Felhatalmaztatik az igazságügyminiszter, hogy a büntető igazságszolgáltatásban résztvevő ülnökök működési idejét az ország egész területére vagy egyes bíróságokra nézve a Tv. rendelkezéseitől eltérően rendelettel szabályozhassa.

7. § (1) A jelen törvényerejű rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor már folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell; az 1. § rendelkezései azonban nem alkalmazhatók azokban az ügyekben, amelyekben a tárgyalást az eddigi jogszabályok értelmében hatáskörrel rendelkező bíróság előtt már megkezdték.

(2) Azokban az ügyekben, amelyeket az 1. § (1) bekezdése a járásbírósági büntetőtanács hatáskörébe utal, a megyei bíróság által a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt vagy a jelen § (1) bekezdése alapján hozott ítélet ellen bejelentett fellebbezést a felsőbíróság intézi el, kivéve, ha a Legfelsőbb Bíróság előtt a fellebbezési tárgyalást már megkezdték.

Szakasits Árpád s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Olt Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára