42/1950. (I. 31.) MT rendelet

a kereskedelmi forgalomba kerülő toll feldolgozásának szabályozása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 9.710.)

1. § (1) Kereskedelmi forgalomba kerülő tollnak, gépi erővel történő feldolgozásával (osztályozás, mosás, szárítás stb.) csak az foglalkozhatik, aki erre a belkereskedelmi minisztertől engedélyt kapott.

(2) A tollkereskedés gyakorlására jogosító iparigazolvány a tollnak gépi erővel történő feldolgozására nem jogosít.

2. § (1) Az, akinek a birtokában bármilyen tollfeldolgozó gép (osztályozó-, mosó-, szárító- stb. gép) van, köteles azt a jelen rendelet kihirdetésének napjától számított nyolc napon belül a belkereskedelmi minisztériumhoz (Budapest V., Vigadó utca 6.) ajánlott levélben bejelenteni.

(2) A bejelentésben a következő adatokat kell feltüntetni:

a) a bejelentő neve (cége) és üzletének (telepének) címe;

b) a bejelentő birtokában lévő tollfeldolgozó gép megjelölése (osztályozó-, mosó-, szárító- stb. gép);

c) a gép kézi erővel vagy elemi erővel működik-e; utóbbi esetben az elemi erő megjelölése és mennyisége lóerőbe kifejezve;

d) a gép teljesítőképessége.

(3) Ha a bejelentett gép nem a bejelentő tulajdona, a bejelentésben a tulajdonos nevét és lakcímét is fel kell tüntetni.

3. § A bejelentés alá eső tollfeldolgozó gépet a jelen rendelet kihirdetésének napjától kezdve a belkereskedelmi miniszter írásbeli engedélye nélkül üzembentartani tilos.

4. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés - különösen a gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló 8800/1946. (VII. 28.) ME rendelet rendelkezései - alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki

a) az 1. §-ban foglalt rendelkezések ellenére a belkereskedelmi miniszter engedélye nélkül a tollnak gépierővel történő feldolgozásával foglalkozik;

b) a 2. §-ban foglalt rendelkezések ellenére a birtokában lévő tollfeldolgozó gépet a jelen rendelet kihirdetésének napjától számított nyolc napon belül a belkereskedelmi minisztériumhoz nem jelenti be, vagy a bejelentésben hamis adatokat közöl;

c) a 3. §-ban foglalt rendelkezések ellenére tollfeldolgozó gépet a jelen rendelet kihirdetése után a belkereskedelmi miniszter írásbeli engedélye nélkül üzemben tart.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvény és a 8960/1946. (VIII. 1.) ME rendelet rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege 24 000 forint,

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tv. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása szempontjából szakminiszternek a belkereskedelmi minisztert kell tekinteni.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék