61/1950. (II. 23.) MT rendelet

a geodéziai adatok kiszolgáltatásának korlátozásáról

(Közigazgatási rendszám: 6.318.)

1. § (1) Az állami földmérési szolgálat a 30/1950. (I. 22.) MT rendelet 1. § (3) bekezdésében említett térképekről akár azonos, akár eltérő méretarányú másolatokat, valamint az állami földméréssel kapcsolatos háromszögelési, sokszögelési, magassági és egyéb pontok koordinátáit, vagy magassági, illetőleg geodéziai adatait, az ilyen pontok elhelyezésére vonatkozó leírások másolatait csak a területileg érdekelt állami, megyei, községi (városi) hatóságnak, hivatalnak, intézménynek és intézetnek szolgáltathatja ki.

(2) A (1) bekezdésben említett másolatokat és adatokat az érdekelt nemzeti vállalat, állami tulajdonban vagy rendelkezés alatt álló egyéb vállalat (1948. XXXVII. tv. 1. §), községi vállalat és tervező intézet részére csak a vállalat tárgya szerint illetékes miniszter írásbeli hozzájárulása alapján szabad kiszolgáltatni.

(3) Az (1), (2) bekezdésben felsoroltak a rendelkezésükre bocsátott térképeket (másolatokat) s adatokat csak hivatalos céljaikra használhatják fel és egyébként azokat mások rendelkezésére nem bocsáthatják.

(4) Magánszemélyek részére csak a tulajdonukban (birtokukban) lévő területről adható ki - kivonatos - térképmásolat.

(5) Honvédelmi célokat szolgáló területet ábrázoló térképeket annak másolatát vagy ilyen területre vonatkozó egyéb geodéziai adatokat csak a honvédelmi miniszter előzetes hozzájárulásával szabad kiszolgáltatni.

2. § Az 1. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a telekkönyvi hatóságnál őrzött telekkönyvi térképekre, a pénzügyigazgatóságnál vagy a telekkönyvi hatóságnál őrzött kataszteri színes birtokvázlatokra, valamint a községeknél (városoknál) őrzött községi térképekre is, azzal a különbséggel azonban, hogy ezeket a térképeket az igazolt érdekeltek (haszonélvező, haszonbérlő, vevő stb.) megtekinthetik, de másolatokat vagy feljegyzéseket nem készíthetnek.

3. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki a jelen rendelet rendelkezését megszegi vagy kijátssza. A pénzbüntetésre az 1928. X. törvény és a 8960/1946. ME rendelet rendelkezései irányadók.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóság, mint rendőri büntetőbíróság hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. törvény 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszternek a pénzügyminisztert kell tekinteni.

4. § E rendelet végrehajtásáról az érdekelt miniszterek gondoskodnak.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék