250600/1951. (II. 23.) ÉlmM rendelet

a vaj márkázása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 9.057.)

A belföldi származású árucikkek kötelező megjelöléséről és egyes árucikkek márkázásáról szóló 121/1950. (IV. 25.) MT rendelet 16. §-ában és 22. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a földművelésügyi és a belkereskedelmi miniszterrel egyetértve a következőket rendelem:

1. § (1) A vajat az alábbi feltételek mellett márkacikként lehet forgalombahozni.

(2) Vajat csak az a tejipari üzem márkázhat, amelynek erre az élelmezési miniszter a földművelésügyi miniszterrel egyetértve a Tejtermékek Ellenőrző Állomásának javaslata alapján engedélyt adott. Ez az engedély, más üzemben készült márkázott vajnak adagolt márkázott vajjá való átcsomagolásához is szükséges.

(3) Az engedély iránti kérelmet az élelmezési miniszterhez címezve a Tejtermékek Ellenőrző Állomásánál kell benyújtani, amely azt javaslatával ellátva terjeszti fel az élelmezési miniszterhez.

(4) A vaj márkázására engedélyt csak olyan tejipari üzem kaphat, amelynek műszaki berendezése a megfelelő minőségű vaj előállítását biztosítja és amelynek felelős üzemvezetője legalább vajmesteri képesítéssel rendelkezik. A műszaki berendezésben vagy a felelős üzemvezető személyében beálló változásokat a Tejtermékek Ellenőrző Állomásához 48 órán belül be kell jelenteni.

(5) Azok a tejipari üzemek, amelyek a vaj márkázására engedélyt kaptak, a Tejtermékek Ellenőrző Állomása állandó felügyelete alatt állanak. Ha a márkázásnak a jelen rendeletben megszabott előfeltételei nem állanak fenn, a Tejtermékek Ellenőrző Állomása bármely tejipari üzem márkázási jogosultságát - az élelmezési miniszterhez való egyidejű bejelentés mellett - felfüggesztheti mindaddig, amíg az üzem a hiányosságokat nem pótolja.

2. § (1) "Márka" megjelöléssel csak az olyan vajat szabad forgalombahozni, amely az alábbi minőségi követelményeknek megfelel:

a) egészséges, romlatlan, ártalmas anyagoktól, valamint emberi vagy állati betegséget okozó baktériumoktól mentes, pasztőrözött lejből, illetőleg édestejszínből, kizárólag baktériumszíntenyészet alkalmazásával készült;

b) víztartalma legfeljebb 16%;

c) zsírtartalma legalább 82.5%;

d) a vajzsír refrakciószáma 41-45.5;

e) Reichert Meissel száma 22.5-34; f) savfoka legfeljebb 2.5 fok;

g) nemzsirtarlalma legfeljebb 1.5%;

h) kidolgozás, állomány, tisztaság, külső, szín, szag, íz, romlatlanság (baktériumtartalom) tekintetében a Tejtermékek Ellenőrző Állomása bírálati eljárási szabályzatában a jóminőségű vajra előirt feltételeknek megfelel.

(2) A márkázott vaj színezésére csak a 167.800/1947. (VI. 20.) N. M. számú és az azt kiegészítő rendeletekben megjelölt növényi festőanyagok használhatók

(3) A márkázott vaj sózása esetében a sótartalom a vaj alkatrészeit a zsírtartalom rovására nem szaporíthatja. Sózásra csak elsőrendű, fehér, vasmentes, legfeljebb 0.3% nedvességet, legalább 98% nátriumcloridot tartalmazó, vízben maradéktalanul oldódó, 1 mm-es szem-

3. § (1) A "Márka'" megjelölést az erre szolgáló márkajegy alkalmazásával kell feltüntetni.

(2) Hordós, ládás és dobozos árunál a márkajegyet közvetlenül a gyártás után a vaj felületére kell helyezni. Az Ilyen vajat tartalmazó göngyölegen kívül is fel kell tüntetni a "Márka"; megjelölést.

(3) Az adagolt márkázott vajat az erre a célra szolgáló márkajegybe kell csomagolni

4. § (1) A márkajegyet a mellékletként csatolt minta szerint kell elkészíteni. Alapszíne fehér, a rajta lévő nyomás színe halványkék. A közepén lévő kerek rész melletti üres szalagban baloldalon a sorozat jelzését, jobboldalon pedig a sorszámot kell feltüntetni.

(2) A hordós, ládás. dobozos árura alkalmazandó márkajegy mérete 217X125 mm.

(3) Az adagolt márkázott vajnál megfelelően kisebb méretben ugyanezt a márkajegyet kell alkalmazni. Ezt a márkajegyet azonban úgy kell elkészíteni. hogy az egyben a vaj burkolatául is szolgáljon.

5. § (1) A márkázott vaj minőségi követelményeinek megtartásáról az előállító tejipari üzem köteles gondoskodni. Ennek biztosítósa végett az előállító üzemben állandó ellenőrzést kell gyakorolni és az ellenőrzésről rendszeres vizsgálati naplót kell vezetni.

(2) A márkajeggyel ellátni kívánt vajat olyan vajmester felügyelete mellett kell készíteni, aki márkázott vaj előállításával legalább egy éven át már foglalkozott. A márkázásra kerülő vaj készítésére szolgáló helyiségben ugyanabban az időben más vajat előállítani nem szabad-

(3) A márkajeggyel ellátni kívánt vajból központi ellenőrző vizsgálat céljára köpülésenként külön-külön 16 dkg súlyú mintát kell venni és azt még a mintavétel napján a Tejtermékek Ellenőrző Állomásához meg kell küldeni.

(4) Márkajeggyel ellátva csak azt a vajat szabad forgalombahozni, amely a Tejtermékek Ellenőrző Állomásának központi ellenőrző vizsgálata szerint a márkázásra előirt minőségi követelményeknek megfelel. A Tejtermékek Ellenőrző Állomásának a központi ellenőrző vizsgálat eredményéről szóló értesítése előtt a márkajeggyel ellátott vajat forgalombahozni nem szabad.

(5) A vaj csomagolását, illetőleg kiszerelését és márkajeggyel való ellátását a tejipari üzem végzi.

(6) A márkázott vaj csomagolására faláda, fahordó, kartondoboz, pergamentpapír és burkolt alumíniumlemez használható. Más csomagolóanyagot csak az élelmezési miniszter engedélyével szabad használni. A faláda, fahordó és kartondoboz méreteit és minőségét - a bel- ós külföldi követelményeknek megfelelően - a Tejtermékek Ellenőrző Állomása állapítja meg.

(7) A márkajeggyel már ellátott hordós, ládás vagy dobozolt vajat adagolt márkázott vajjá kiszerelni csak hat hónapon belül és csak a Tejtermékek Ellenőrző Állomásának újabb minősítése és engedélye alapján szabad.

6. § (1) A sorozat- és folyószámmal ellátott márkajegyek szigorú számadás alá eső nyomtatványok. Előállításukról és szétosztásukról a Tejtermékek Ellenőrző Állomása gondoskodik. A Tejtermékek Ellenőrző Állomása a márkajegyek bevételezéséről és kiadásáról nyilvántartást veret és a kiadott márkajegyek felhasználását ellenőrzi.

(2) A márkázási engedéllyel rendelkező tejipari üzemek kötelesek a márkajeggyel ellátott vajkészletről, a kiadott márkajegyek felhasználásáról, valamint a márkajeggyel ellátott áruk forgalmáról a Tejtermékek Ellenőrző Állomása által rendelkezésre bocsátott hivatalos nyomtatványon nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás vezetését a Tejtermékek Ellenőrző Állomása, valamint a megyei és városi minőségvizsgáló intézetek ellenőrzik.

(3) A márkajegyet csak az a tejipari üzem használhatja fel, amelynek azt a Tejtermékek Ellenőrző Állomása rendelkezésére bocsátotta. A márkajegyeket a sorozat- és folyószámozás sorrendjében kell felhasználni. A fel nem használt, kezelés közb:n megrongálódott, vagy az áruról bármi okból eltávolított márkajegyeket a tejipari üzem köteles havonként összesítő jegyzék kíséretében a Tejtermékek Ellenőrző Állomásának beszolgáltatni

7. § (1) A márkázott vajat előállítás után haladéktalanul hűtőkamrában kell elhelyezni és elszállításáig ott kell tárolni.

(2) Belföldön csak adagolt márkázott vajat szabad forgalombahozni. Az adagolt márkázott vaj - hűtött térben való elhelyezés esetén - a márkázástól, illetőleg az átcsomagolástól számított legfeljebb nyolc napon belül hozható forgalomba. Márkázott vajat csak hűtőszekrénnyel rendelkező elárusítóhelyek árusíthatnak

(3) A kereskedelmi forgalomba kerülő márkázott vaj minőségének ellenőrzésére a megyei és városi minőségvizsgáló intézetek illetékesek.

8. § Aki az 1. §-ban foglalt rendelkezések ellenére vajat az élelmezési miniszter engedélye nélkül "Márka" megjelöléssel, vagy pedig a márkázási engedély alapján a jelen rendelet rendelkezéseinek meg nem felelő minőségű vajat "Márka" megjelöléssel hoz forgalomba, a 121/1950. (IV. 25.) MT rendelet 19. §-a, illetőleg az 1950. évi 39. törvényerejű rendelet 4. és 6. §-a szerint büntettet követ el és két évig terjedhető börtönnel büntetendő.

9. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és egy hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki

a) a márkázott vajon a "Márka" megjelölést nem a 3. §-ban megszabott módon tünteti fel;

b) márkázott vajat az 5. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek meg nem felelő csomagolásban hoz forgalomba;

c) a márkajegy kezelésére vonatkozólag a 6. § ban foglalt rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza.

(2) A pénzbüntetés legmagasabb összege ötezer forint.

(3) A kihágás miatt az eljárás a végrehajtóbizottságnak mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. A szakminiszter Jogkörében az élelmezési miniszter jár el.

10. § Ha bűncselekmény nem forog fenn, a tejipari üzem olyan alkalmazottja ellen, aki e rendelet rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza, fegyelmi eljárást kell indítani.

11. § A vajnak állami ellenőrzőjeggyel való ellátása tárgyában kiadott 157000/1941. (V. 21.) FM és 125350/1945. (IX. 1.) FM rendeletek határukat vesztik.

Nagy Imre s. k.,

élelmezési miniszter

Melléklet a 250600/1951. (II. 23) ÉlmM rendelethez

Tartalomjegyzék