1950. évi 39. törvényerejű rendelet

a büntetőtörvénykönyv általános részének hatálybaléptetéséről

A büntetőtörvénykönyv általános részének hatálybalépése

1. §[1]

Hatályukat vesztő, illetőleg hatályban maradó jogszabályok

2. § A Btá. hatálybalépésével hatályukat vesztik a fennálló jogszabályoknak mindazok a rendelkezései, amelyek a Btá. által szabályozott kérdésekre vonatkoznak. Hatályukat vesztik különösen:

a bűntettekről és vétségekről szóló büntetőtörvény-könyv (1878:V. törvény) első részének még hatályban levő rendelkezései,

a kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv (1879: XL. törvény) első részének még hatályban levő rendelkezései,

a büntetőtörvénykönyvek életbeléptetéséről szóló 1880: XXXVII. törvény,

a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908: XXXVI. tv. első fejezete és 36. §-a,

a közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913: XXI. törvénynek a dologházi őrizetre vonatkozó rendelkezései (5-7. §-ok, 8. § második bek., 10-16. §-ok, 17. § harmadik bek., negyedik bek. utolsó mondata és ötödik bek., 18. § és 19. § harmadik bek.),

a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1928: X. tv. 2-12. és 36-48. §-ai,

a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930: XXXIV. tv. 124-126. §-ai,

a büntetőtörvények egyes fogyatékosságainak megszüntetéséről és pótlásáról szóló 1948: XLVIII. tv. 1. és 3. §-ai,

a büntető ítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények korlátozásáról és megszüntetéséről szóló 1940: XXXVII. törvény, úgyszintén az ebben foglalt kedvezmények kiterjesztéséről szóló 1948: LIV. törvény,

a katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948: LXII. tv. (Ktbtk.) 7. §-ának b) pontja, 11. és 20. §-ai, 24. §-ának (2) és (3) bekezdése, 27. és 28. §-ai.

3. § (1)[2]

(2)[3]

(3) A Btá. nem érinti az 1945: VII. törvénnyel törvényerőre emelt 81/1945. (II. 5.) M. E. sz. rendelet 1. §-át, nem érinti továbbá azoknak a különleges büntetőjogi szabályoknak hatályát sem, amelyek az 1.440/1945. (V. 1.) M. E. sz. rendelet 1. §-a harmadik bekezdésében és az 1947: XXXIV. tv. 1. §-a (2) bekezdésében a vagyonelkobzásra, az 1.440/1945. (V. 1.) M. E. sz. rendelet 2. §-a harmadik bekezdésében a halálbüntetés alkalmazására, a 81/1945. (II. 5.) M. E. sz. rendelet 9, §-ának (1) bekezdésében és az 1.440/1945. (V. 1.) M. E. sz. rendetet 5. §-ában az elévülés kezdőnapjára, végül az 1.440/1945. (V. 1.) M. E. sz. rendelet 15. §-ában a fiatalkorúakkal szemben alkalmazható intézkedésekre vonatkozóan rendelkeznek.

Korábbi jogszabályokban meghatározott bűncselekmények

4. §[4]

Korábbi jogszabályokban megállapított büntetések

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. § (1) A korábbi jogszabályokban kihágássá nyilvánított cselekmény miatt akár fő-, akár mellékbüntetésként kiszabásra kerülő pénzbüntetés legkisebb összegére a Btá. 78. §-ának (1) bekezdése irányadó, legmagasabb összegére a kihágást megállapító korábbi jogszabály rendelkezését kell alkalmazni, ilyen rendelkezés hiányában pedig a Btá. 78. §-ának (2) bekezdésében megállapított összegek irányadók.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Gazdasági Főtanács rendelete a minisztertanács rendeletével, az Országos Tervhivatal elnökének és a Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete pedig a miniszteri rendelettel esik egy tekintet alá.

A Btá. hatálybalépése előtt elkövetett bűncselekmények

11. §[10]

A Btá. hatálybalépése előtt kiszabott büntetések

12. §[11]

13. §[12]

A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésre (a rehabilitációra) vonatkozó rendelkezések

14. §[13]

15. §[14]

16. §[15]

17. §[16]

A kihágásokra, vonatkozó általános rendelkezés

18. § A jelen törvényerejű rendelet a Btá.-nak a kihágásokra vonatkozó rendelkezései tekintetében is megfelelően irányadó.

A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések

19. §[17]

20. §[18]

21. §[19]

A büntetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések

22. §[20]

23. §[21]

24. §[22]

25. §[23]

26. §[24]

27. §[25]

28. §[26]

29. §[27]

30. §[28]

31. §[29]

32. §[30]

33. §[31]

34. §[32]

35. §[33]

36. §[34]

Vegyes rendelkezések

37. §[35]

38. §[36]

39. §[37]

A katonai büntetőbíráskodásra vonatkozó rendelkezések

40. § (1)[38]

(2)[39]

(3) Egyfelől a polgári, másfelől a katonai büntetőbíróság jogerős ítéletével kiszabott büntetések összbüntetésbe foglalása esetén a katonai büntetőbíróság jár el. Az 1930: III. tv. 96. §-ának első bekezdése hatályát veszti.

Hatálybalépés

41. § A jelen törvényerejű rendelet a Btá.-val egyidejűleg lép hatályba.

Rónai Sándor s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Szabó Piroska s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1951. évi 31. törvényerejű rendelet 2. § -a. Hatálytalan 1952.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1951. évi 31. törvényerejű rendelet 2. § -a. Hatálytalan 1952.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1951. évi 31. törvényerejű rendelet 2. § -a. Hatálytalan 1952.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[32] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[33] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[34] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[35] Hatályon kívül helyezte az 1951. évi 31. törvényerejű rendelet 2. § -a. Hatálytalan 1952.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte az 1951. évi 31. törvényerejű rendelet 2. § -a. Hatálytalan 1952.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 19. törvényerejű rendelet 6. §-a. Hatálytalan 1954.07.15.

[39] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

Tartalomjegyzék