1954. évi 23. törvényerejű rendelet

a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi rendelkezések módosításáról

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. § A tvr. 16. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.

6. § A tvr. 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bírói megrovást, próbárabocsátást, javító-nevelést vagy gyógypedagógiai nevelést rendelő határozatban a bűnösnek kimondást mellőzni kell."

7. § A tvr. 33. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az, akit fiatalkorban elkövetett cselekmény miatt ítéltek börtönbüntetésre, annak foganatbavételekor tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, a büntetést a fiatalkorúak börtönében, ha pedig már betöltötte, a felnőttkorúak börtönében kell foganatba venni.

(2) Azt, aki börtönbüntetésének a fiatalkorúak börtönében való végrehajtása alatt tölti be tizennyolcadik életévét, ha reá nézve a feltételes szabadságrabocsátás előfeltételei egyébkent fennállanak, feltételes szabadságra kell bocsátani. Ha a feltételes szabadságrabocsátás előfeltételei hiányoznak, vagy a feltételes szabadságot megszüntették, a hátralevő büntetési a felnőttkorúak börtönében kell kitölteni."

8. § A tvr. 34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Fiatalkorúra kiszabott elzárásbüntetést rendszerint a fiatalkorúk börtönében kell végrehajtani, kivételesen azonban a elzárásbüntetés - elkülönítés mellett - a felnőttkorúak börtönében is végrehajtható. Tizennyolcadik életévét betöltött személlyel szemben az elzárásbüntetés végrehajtását is mindig a felnőttkorúak börtönében kell megkezdeni, illetőleg a tizennyolcadik év betöltése után folytatni."

9. § A tvr. 36. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Büntettet követ el és két évig terjedhető börtönnel büntetendő a gyermek (fiatalkorú) tartására, nevelésére, illetőleg gondozására köteles személy (szülő, gyám, nevelő stb.), aki kötelességeit nem teljesíti, vagy a gyermek (fiatalkorú) érdekeit súlyosan sértő módon elhanyagolja és ezáltal a gyermek (fiatalkorú) életét, egészségét, testi vagy szellemi fejlődését súlyosan veszélyezteti, illetőleg a gyermeket (fiatalkorút) súlyos nélkülözésnek teszi ki, továbbá aki döntő mértékben okozójává válik annak, hogy a gyermek (fiatalkorú) bűncselekményt követ el."

10. §[5]

11. § (1) A tvr. 38. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ugyancsak a végrehajtóbizottság hatáskörébe tartozik a fiatalkorú ellenőrzése próbárabocsátásának, a javítónevelésből való ideiglenes elbocsátásának, valamint feltételes szabadságrabocsátásának tartama alatt, de legkésőbb tizennyolcadik életévének betöltéséig. A tizennyolcadik életévét betöltött személyre vonatkozóan a végrehajtóbizottság ellenőrzést nem végez, köteles azonban az ilyen személy elhelyezéséi, valamint munkábaállítását elősegíteni és ehhez részére minden szükséges támogatást megadni.

(2) A tvr. 38. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A végrehajtóbizottság az előbbi rendelkezések értelmében reáháruló tennivalókat az állandó bizottság tagjainak és aktíváinak, valamint az erre alkalmas társadalmi szervek tagjainak bevonásával látja el. Az evégből esetleg szükséges eljárási szabályokat az igazságügyminiszterrel egyetértve az oktatásügyi miniszter állapítja meg."

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos lván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.