1954. évi 4. törvényerejű rendelet

a műszaki emlékek védelméről

1. § A magyar műszaki alkotásoknak azokat az emlékeit, amelyek - mint a magyar nép haladó hagyományainak és mint a műszaki fejlődés történelmének értékes bizonyítékai - a tudományos kutatás szempontjából jelentősek, a jelen törvényerejű rendeletben meghatározott védelemben kell részesíteni.

2. § (1) Műszaki emlék minden olyan műszaki jellegű s a tudományos kutatás számára történelmi jelentőségű tárgy (műszaki létesítmény, műszaki berendezés, mezőgazdasági jellegű műszaki létesítmény, műtárgy, gép, gépalkatrész, szerkezet, készülék, szerszám, műszer vagy kísérleti eszköz stb.), amelyet a népművelési miniszter annak nyilvánít.

(2) Műszaki emlékké lehet nyilvánítani a műszaki emlék jellegű tárgy tartozékait, eredeti vagy későbbi ábrázolását, ismertetését, illetőleg az azt tartalmazó iratot, valamint az ilyen tárgyat ábrázoló kismintát (modellt) is, tekintet nélkül arra, hogy az ábrázolt, illetőleg leírt tárgy korábban már megsemmisült.

3. § (1) A műszaki emlékké nyilvánításnak nem akadálya az, hogy a műszaki emlék jellegű tárgy magánszemély tulajdonában van, illetőleg, hogy azt a múzeumokról és műemlékekről szóló 1949. évi 13. számú törvényerejű rendelet 9. §-ának (3) bekezdése hatálya alá nem tartozó magángyűjteményben őrzik.

(2) Nem lehet műszaki emlékké nyilvánítani az olyan tárgyat, amely már az 1949. évi 13. számú törvényerejű rendelet értelmében védelem alatt áll.

4. § (1) A műszaki emléket eredeti állapotban kell megőrizni. A műszaki emlékké nyilvánított tárggyal tulajdonosa, illetőleg birtokosa csak a népművelési miniszter által meghatározott módon rendelkezhetik.

(2) A műszaki emlékké nyilvánított tárgyat megsemmisíteni, illetőleg megrongálni, egészben vagy részben megváltoztatni, a népművelési miniszter engedélye nélkül elidegeníteni, más helyre átszállítani, az ország területéről kivinni, vagy végrehajtási eljárás során lefoglalni nem szabad.

5. § A népművelési miniszter intézkedhetik aműszaki emlék múzeumi elhelyezése iránt.

6. §[1]

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.