58/1954. (IX. 2.) MT rendelet

a közlekedési ügyészségek felállításáról

A Minisztertanács az 1953. évi 13. számú törvényerejű rendelet 35. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a közlekedési ügyészség szervezetét, működését, továbbá az erre vonatkozó rendelkezések hatálybalépésének idejét a következőképpen szabályozza.

I. FEJEZET

A közlekedési ügyészségek szervezete

1. §

(1) A vasúti, közúti, légi és vízi közlekedéssel és szállítással, úgyszintén a távközlés rendes működésével vagy biztonságával kapcsolatos ügyészségi teendőket a jelen rendelet szerint szervezett közlekedési ügyészségek látják el.

(2) A Magyar Népköztársaság közlekedési ügyészségének szervei a következők:

a) a közlekedési ügyészségi osztály,

b) a közlekedési ügyészségek.

2. §

(1) A közlekedési ügyészségi osztály a Magyar Népköztársaság legfőbb ügyészségének szervezetén belül működik.

(2) A közlekedési ügyészségi osztály - szükséghez képest - csoportokra tagozódik.

3. §

(1) A közlekedési ügyészségi osztály élén a közlekedési osztályvezető ügyész áll.

(2) A közlekedési osztályvezető ügyészt a legfőbb ügyész nevezi ki, aki a Magyar Népköztársaság legfőbb ügyészének van alárendelve.

(3) A közlekedési osztályvezető ügyész a vasúti, közúti, légi és vízi közlekedés és szállítás, úgyszintén a távközlés rendes működése körében a törvényesség megtartása feletti felügyeletet közvetlenül, vagy a közlekedési ügyészségi osztályhoz, illetve a közlekedési ügyészségekhez beosztott ügyészek útján látja el.

(4) A közlekedési ügyészségi osztályon nyomozók működnek, akik - a közlekedési osztályvezető ügyész utasítása alapján - a különösen fontos ügyekben folytatják le a nyomozást.

4. §

A közlekedési ügyészségek - a közlekedési bíróságokra megállapított illetékesség alapján - Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Szombathely székhellyel működnek.

5. §

(1) A közlekedési ügyészségek élén a közlekedési ügyészek állnak, akiknek helyetteseik vannak.

(2) A közlekedési ügyészségek mellett ügyészségi nyomozók működnek.

(3) A közlekedési ügyészeket, helyetteseiket, valamint a közlekedési ügyészséghez beosztott nyomozókat a legfőbb ügyész nevezi ki.

6. §

A közlekedési ügyészségi szervek szervezetileg és ügyészi tevékenységükben csakis ügyészi feletteseiknek vannak alárendelve.

II. FEJEZET

A közlekedési ügyészségek feladatai

7. §

A közlekedési ügyészségek feladata általában a vasúti, közúti, légi és vízi közlekedés és szállítás, úgyszintén a távközlés rendje és biztonsága tekintetében azoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Magyar Népköztársaság ügyészségéről szóló 1953. évi 13. számú törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) az ügyészségi szervek számára meghatároz.

Ehhez képest a közlekedési ügyészségi szervek a törvényesség biztosítása érdekében:

a) őrködnek a vasúti, közúti, légi és vízi közlekedés és szállítás, úgyszintén a távközlés szervei által kiadott rendeletek, határozatok, utasítások, továbbá egyéb intézkedések törvényessége felett, valamint afelett, hogy ezek a szervek és az állampolgárok megtartsák a vasúti, közúti, légi és vízi közlekedés rendjével és biztonságával kapcsolatos jogszabályokat (általános törvényességi felügyelet);

b) biztosítják a közlekedési bíróság hatáskörébe utalt, a vasúti, közúti, légi és vízi közlekedés és szállítás, továbbá a távközlés rendes működése vagy biztonsága sérelmére elkövetett bűntettek gyors feltárását és kinyomozását, felügyeletet gyakorolnak ezekben az ügyekben eljáró nyomozószervek tevékenysége felett (a nyomozás törvényessége feletti felügyelet);

c) őrködnek afelett, hogy a Magyar Népköztársaság bíróságai a vasúti, közúti, légi és vízi közlekedéssel és szállítással, továbbá a távközléssel kapcsolatos perekben helyesen alkalmazzák a törvényeket (a bíróságok tevékenységének törvényessége feletti felügyelet).

8. §

A közlekedési ügyészségi szervek különleges feladatai

a) a közlekedési, szállítási, úgyszintén a távközlési dolgozók fegyelmének, szolgálati rendjének védelme,

b) a törvények, szabályzatok, utasítások és a szolgálati kötelességek pontos megtartásának ellenőrzése útján a vasúti, közúti, légi és vízi közlekedés és szállítás, úgyszintén a távközlés rendjének és biztonságának megszilárdítása,

c) az élet és testi épség, a társadalmi tulajdon fokozott védelmének, az állampolgárok javai megőrzésének a közlekedés és szállítás körében való biztosítása; általában a szocialista törvényességnek a közlekedés és szállítás, úgyszintén a távközlés körében való megszilárdítása.

III. FEJEZET

A törvényesség feletti általános felügyelet

9. §

(1) A közlekedési ügyészségi szervek a törvényesség feletti általános felügyeletet (7. § a) pont) - a Tvr. II. fejezetében meghatározott módon - a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium, valamint a közlekedés- és postaügyi miniszter főfelügyelete alá rendelt hatóságok, hivatalok, intézmények, vállalatok és szövetkezetek, továbbá bármely más minisztérium, vagy a Minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt szerv felügyelete alatt működő közlekedési, szállítási vállalat, intézmény, szövetkezet körében látják el.

(2) A minisztériumoknál és a Minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt szerveknél, az ezeknek alárendelt hatóságoknál, hivataloknál, intézményeknél, vállalatoknál, szövetkezeteknél és az államigazgatás egyéb szerveinél, valamint az államhatalom helyi szerveinél a közlekedési ügyészségi szervek gyakorolják a közlekedés, szállítás, úgyszintén a távközlés rendjére és működésére vonatkozó jogszabályok, utasítások és egyéb intézkedések törvényessége, továbbá azok megtartása felett a felügyeletet.

IV. FEJEZET

A bűnügyi nyomozás törvényessége feletti felügyelet

10. §

A büntető eljárásjogi szabályok értelmében a közlekedési bíróság hatáskörébe utalt vasúti, közúti, légi és vízi közlekedés és szállítás, úgyszintén a távközlés rendes működése vagy biztonsága sérelmére elkövetett büntettek nyomozásának törvényessége feletti felügyeletet 17. § b) pont) a közlekedési ügyészségek a Tvr. III. fejezetében meghatározott módon és jogkörben látják el.

11. §

(1) A legfőbb ügyész a közlekedés- és postaügyi miniszterrel egyetértésben határozza meg azoknak a közúti közlekedés és szállítás, valamint a távközlés rendes működése vagy biztonsága sérelmére elkövetett bűntetteknek a csoportjait, amelyekben a közlekedés, szállítás, úgyszintén a távközlés működésének vagy biztonságának védelme a közlekedési bíróság előtti vádemelést nem indokolja.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott ügyekben az egyébként illetékes megyei, illetve járási (városi, kerületi) ügyészségek járnak el s a nyomozás törvényessége felett azok gyakorolják a felügyeletet.

12. §

(1) A közlekedési bíróság hatáskörébe utalt bűncselekmények miatt indult ügyekben a nyomozást a számukra megállapított hatáskörben

a) a közlekedési ügyészségi nyomozók,

b) a rendőri szervek teljesítik.

(2) A közlekedési ügyészségi nyomozók folytatják le a nyomozást

a) olyan bűntett miatt, amelynek következtében emberélet esett áldozatul. vagy a társadalmi tulajdonban különösen nagy kár állott elő,

b) minden más bűntett miatt, amely a vasúti, közúti, légi és vízi közlekedés és szállítás, úgyszintén a távközlés rendjét és biztonságát különösen súlyosan sértette vagy veszélyeztette.

(3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt többi ügyben a rendőri szervek végzik a nyomozást.

(4) A közlekedési ügyész a bűncselekmény felfedése érdekében a (3) bekezdés alá tartozó bármely ügyben a közlekedési ügyészségi nyomozót, bármely a (2) bekezdésben felsorolt ügyben pedig a rendőrségi szerveket bízhatja meg a nyomozás lefolytatásával; indokolt esetben egyes ügyek nyomozásával a megyei, illetve a járási, városi, kerületi ügyészségi nyomozót is megbízhatja.

V. FEJEZET

A bíróságok tevékenységének törvényessége feletti felügyelet

13. §

(1) A közlekedési ügyészségek a közlekedési bíróságok által hozott határozatok törvényessége feletti felügyeletet (7. § c) pont) a Tvr. IV. fejezetében meghatározott jogkörben és módon látják el.

(2) A közlekedéssel és szállítással kapcsolatos polgári perekben és döntőbizottsági eljárásokban a közlekedési ügyészségek gyakorolják a bíróságok és döntőbizottságok határozatainak törvényessége feletti felügyeletet.

(3) A közlekedési bíróságok határozatainak, úgyszintén a közlekedéssel és szállítással kapcsolatos polgári perekben és döntőbizottsági eljárásokban hozott határozatoknak végrehajtása felett az egyébként illetékes megyei, illetve járási (városi, kerületi) ügyészségek gyakorolják a törvényességi felügyeletet.

VI. FEJEZET

Vegyes rendelkezések

14. §

A közlekedési ügyészségi osztály, valamint a budapesti közlekedési ügyészség 1954. évi szeptember hó 15. napján kezdi meg működését.

A többi közlekedési ügyészség működésének megkezdéséről a legfőbb ügyész az igazságügyminiszterrel és a közlekedés- és postaügyi miniszterrel egyetértésben rendelkezik.

Gerő Ernő s. k.,

a Minisztertanács első elnökhelyettese

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére