53/1957. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a fűszerpaprika termelésének, feldolgozásának, minősítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról

A világhírű magyar fűszerpaprika termelésének fejlesztése, minőségének biztosítása és elismert jó hírnevének megóvása érdekében a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a fűszerpaprika termelését, feldolgozását, minősítését és forgalombahozatalát - az eddigi szétszórt és elavult jogszabályok egyidejű hatályon kívül helyezése mellett - a következőkben szabályozza.

I. RÉSZ

A fűszerpaprika termelése

1. § Fűszerpaprika az olyan paprikafajta, amely szárításra és őrlésre alkalmas és amelyből a fűszerként használatos őrölt paprikát lehet előállítani. (Capsicum annuum Linné varietas longum.)

2. § (1) Fűszerpaprikát ipari feldolgozás céljára csak termelési szerződés alapján szabad termelni.

(2) Saját házi szükségletére fűszerpaprikát az ország egész területén bárki szabadon termelhet.

3. § (1) Fűszerpaprikatermelési szerződést a termelőkkel csak az állami paprikafeldolgozó vállalatok köthetnek.

(2) Az ipari feldolgozásra kerülő fűszerpaprikát elsősorban a fűszerpaprika termelésére legmegfelelőbb, történelmileg kialakult termelőtájakon kell termelni. Ezért a paprikafeldolgozó vállalatok termelési szerződést csak a fűszerpaprika termelési zárt körzetek területén köthetnek.

(3) A fűszerpaprikatermelési zárt körzetek a következők:

a) kalocsai fűszerpaprikatermelési zárt körzet: a kalocsai járás egész területe, a bajai járásból Baja,Érsekcsanád, Nemesnádudvar és Sükösd területe, a dunavecsei járásból Dunapataj, Harta és Ordas területe, a paksi járásból Dunaszentgyörgy és Gerjen területe, a szekszárdi járásból Alsónyék, Bogyiszló, Decs, Fadd, Fácánkert, Mőzs, Öcsény, Sióagárd, Szekszárd, Tengelic és Tolna területe;

b) szegedi fűszerpaprikatermelési zárt körzet: a szegedi járás egész területe, Szeged és Hódmezővásárhely városok területe.

(4) A földművelésügyi miniszter a fűszerpaprikatermelési zárt körzetek területét az élelmezésügyi miniszterrel egyetértésben kiadott rendelettel a szükséghez képest módosíthatja és indokolt esetben engedélyt adhat a fűszerpaprikater-melési zárt körzeteken kívül is fűszerpaprikatermelési szerződések kötésére, de csak olyan területeken, amelyek a hivatalos talajvizsgálat szerint fűszerpaprikatermelésre alkalmasak.

(5) A fűszerpaprikatermelési zárt körzetek területén a paprikafeldolgozó vállalatok a termelőkkel többéves szerződéseket köthetnek. A fűszerpaprikatermelési zárt körzeteken kívül többéves termelési szerződést kötni nem lehet.

4. § (1) A termelési szerződés alapján termelt fűszerpaprikát a termelő köteles teljes egészében, a termelési szerződésben foglalt feltételek szerint, a paprikafeldolgozó vállalatnak átadni.

(2) Termelési szerződés nélkül termelt fűszerpaprikát [2. § (2) bekezdés] a termelő saját házi szükségletére szabadon felhasználhatja és közvetlenül fogyasztók részére a piaci forgalomban nyers, csöves állapotban értékesítheti. Az ilyen fűszerpaprikát szárított, döngölt, megtört, vagy őrölt állapotban forgalombahozni tilos.

5. § (1) A termelési szerződés alapján termelt fűszerpaprikát a termelő kikészítve, féltermék formájában is átadhatja a paprikafeldolgozó vállalatnak, ha az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) illetékes paprikaminősítő osztályától kikészítési engedélyt kapott.

(2) A fűszerpaprika iparszerű kikészítésére engedély nem adható.

6. § (1) Az a termelő, aki a termelési szerződés alapján termelt fűszerpaprikát csak kikészítés, örlés és minősítés után, őrölt állapotban kívánja a paprikafeldolgozó vállalatnak átadni, az OMMI illetékes paprikaminősítő osztályától őrlési engedély kiadását kérheti.

(2) Az őrlési engedély a kikészítési engedélyt is magában foglalja, tehát arra jogosítja a termelőt, hogy a termelési szerződés alapján termelt fűszerpaprikát a paprikafeldolgozó vállalatnak kikészítve, féltermék formájában adja át, bérőrlésben megőröltesse és az átadott fűszerpaprika ellenértékét a nyert őrlemények alapján, minősítés után számoltassa el.

7. § Az OMMI paprikaminősítő osztálya a kiadott kikészítési és őrlési engedélyekről nyilvántartást köteles vezetni.

II. RÉSZ

A fűszerpaprika őrlése

8. § (1) Fűszerpaprikát csak az állami paprikafeldolgozó vállalatok őrölhetnek.

(2) A paprikafeldolgozó vállalatok bérőrlést csak őrlési engedéllyel rendelkező termelő részére végezhetnek. A termelő köteles az örlési engedélyt a fűszerpaprikával együtt a paprika feldolgozó vállalatnak átadni.

9. § A paprikafeldolgozó vállalatok kötelesek minden - akár saját raktárukból, akár őrlési engedéllyel rendelkező termelőtől - őrlésre átvett félterméket az OMMI paprikaminősítő osztálya által hitelesített őrlési naplóba (malomkönyvbe) bevezetni.

10. § (1) Az őrlésrekerülő fűszerpaprika-féltermékek minőségét az OMMI paprikaminősítő osztálya az őrlés megkezdése előtt ellenőrizni köteles. Jogosult azonban a féltermékek minőségét az őrlést megelőző kikészítés folyamata alatt is, a kikészítés helyén - akár a paprikafeldolgozó vállalatnál, akár a kikészítési vagy őrlési engedéllyel rendelkező termelőnél - ellenőrizni.

(2) Azt a félterméket, amely az OMMI paprikaminősítő osztályának megállapítása szerint őrölt paprika előállítására nem alkalmas, meg kell semmisíteni. A megsemmisítést a paprikafeldolgozó vállalat az OMMI paprikaminősítő osztályának részvételével végzi el. Az őrlési engedéllyel rendelkező termelő által átadott féltermékek megsemmisítéséről a termelőt - oly időben, hogy a megsemmisítésnél jelen lehessen - előzetesen értesíteni kell, a megsemmisítést azonban nem gátolja az, ha a termelő az előzetes értesítés elle-nére a megsemmisítésnél nem jelent meg.

11. § (1) Őrölt paprikát csak az alábbi minőségben szabad előállítani és forgalombahozni:

a) különleges paprika,

b) csípősségmentes paprika,

c) csemege paprika,

d) édesnemes paprika,

e) félédes paprika,

f) rózsa paprika,

g) erős paprika.

(2) Az egyes őrleményfajták minőségi követelményeit és az előállításuknál kötelező eljárást a vonatkozó országos szabványok állapítják meg.

12. § A paprikafeldolgozó vállalat köteles a megőrölt fűszerpaprikát őrlés után azonnal az előírt őrlési finomságnak megfelelő szitán átszitálni, zsákba tölteni, a zsákot lekötni és azt a féltermék burkolatáról levett címkével, vagy olyan új címkével ellátni, amely az őrlési napló tételszámát, az őrlést végző üzem megnevezését, a telephelyét, az őrlési tételhez tartozó összes zsákok számát és őrlési engedéllyel rendelkező termelő részére végzett őrlésnél ezenfelül a termelő nevét, lakcímét, valamint az őrleménynek a termelő által bejelentet minőséget feltünteti.

13. § (1) A fűszerpaprika őrlésére szolgáló őrlőberendezésen más terményt őrölni vagy darálni, továbbá a paprikafeldolgozó vállalat üzemi helyiségeiben - a szárítóhelyiségek és a hozzájuk tartozó raktárhelyiségek kivételével - más terményt és őrleményt tartani nem szabad.

(2) Az őrlésre kerülő fűszerpaprika-féltermékhez és az őrölt paprikához a súly vagy a terjedelem szaporítása, a gyengébb minőség elpalástolása, illetőleg, jobb minőség látszatának keltése céljából idegen anyagot hozzáadni, azt idegen anyaggal kezelni, továbbá a féltermékből vagy az őrölt paprikából akár a külső tulajdonságok, akár a fűszerezőképesség szempontjából értékes alkotórészt kivonni tilos.

(3) Magyar termésű fűszerpaprika-félterméket vagy őrölt paprikát idegen országból származó féltermékkel, illetőleg őrölt paprikával keverni csak az élelmezésügyi miniszter esetenként adott engedélyével szabad. Az ilyen kevert féltermék vagy őrölt paprika belföldi forgalombahozatalához a belkereskedelmi miniszter előzetes hozzájárulása szükséges.

III. RÉSZ

Az őrölt paprika minősítése

14. § (1) Az őrölt paprika minőségét hivatalosan kell megállapítani. A hivatalos minősítést az OMMI területileg illetékes paprikaminősítő osztálya végzi.

(2) Minden őrölt paprikát abba a minőségi osztályba kell sorolni, amelybe tényleges tulajdonságai szerint tartozik.

(3) Az őrölt paprika vizsgálatánál és minősítésénél a vonatkozó országos szabvány előírásai szerint kell eljárni.

(4) Az olyan őrölt paprikát, amely az erős pap-rikára megállapított minőségi követelményeknek sem felel meg, de megfelelő hozzáőrléssel az erős paprika minőségére feljavítható, a hozzáőrlésig ideiglenesen "erős paprikára feljavítható" minősítéssel kell ellátni. Az ilyen minősítésű őrölt paprikát azonban csak feljavítás és újabb minősítés után, mint erős paprikát szabad forgalomba-hozni.

(5) Az olyan őrölt paprikát, amely feljavítással sem éri el az erős paprika minőségét, de még emberi élvezetre, illetőleg ételek fűszerezésére alkalmas, "fűszerkeverék-alapanyag" minősítéssel a fűszerkeverék országos szabványában előírt minőségben és arányban fűszerkeverékek készítéséhez lehet felhasználni.

(6) Az olyan őrölt paprikát, amely színe, szaga, íze, hamu-, vagy homoktartalma, idegen anyaggal szennyezettsége vagy romlottsága miatt, vagy bármely más okból még a fűszerkeverék-alapanyagra megállapított minőségi követelményeknek sem felel meg és ezeket a követelményeket hozzáőrléssel sem érheti el, meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

15. § (1) Az őrölt paprika egységes minősítésének biztosítására a szín, szag, íz és őrlési finomság tekintetében minden minőségre évenként - vagy a szükséghez képest más időszakonként - és paprikatermelési körzetenként jellegmintákat kell megállapítani.

(2) A jellegmintákat a Paprikajellegmegállapító Bizottság állapítja meg. A Paprikajellegmegállapító Bizottság tagjai: az élelmezésügyi miniszternek, a földművelésügyi miniszternek, a belkereskedelmi miniszternek és a külkereskedelmi miniszternek, továbbá az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézetnek egy-egy kiküldöttje, s ezeken kívül tanácskozási joggal a két fűszerpaprikatermelési körzet paprikafeldolgozó vállalatainak egy-egy képviselője, valamint az OMMI területileg illetékes paprikanemesítő osztályának vezetője. A bizottság tagjait az illetékes miniszterek javaslatára az élelmezésügyi miniszter nevezi ki. A bizottságnak a paprikafeldolgozó vállalatok képviseletében kinevezett tagjai, valamint az OMMI paprikaminősítő osztályának vezetője csak a saját körzetükre vonatkozó ügyek tárgyalásában vesznek részt. A bizottság elnökét a tagok közül az élelmezésügyi miniszter nevezi ki. A bizottság előadója az OMMI illetékes paprikanemesítő osztályának vezetője, jegyzője pedig a paprikanemesítő osztály kijelölt dolgozója. A bizottság tagjainak és elnökének kinevezése visszavonásig szól.

(3) A Paprikajellegmegállapító Bizottság a jellegmintákat az őrölt paprikára vonatkozó országos szabvány előírásainak megfelelően köteles megállapítani. A bizottság által megállapított jelleg-minták a szín, szag, íz és őrlési finomság tekintetében - bel- és külkereskedelmi vonatkozásban egyaránt - mindaddig irányadók, amíg a bizottság valamely minőségre nézve újabb jellegmintát nem állapít meg. A jellegmintákból egy-egy sorozatot - a megállapítás helyének és időpontjának feltüntetése mellett - a bizottság pecsétjével és a bizottság előadójának aláírásával ellátva ki kell adni a bizottság valamennyi tagjának, továbbá Budapest Város Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézetének, valamennyi megyei és városi minőségvizsgáló intézetnek és a Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetnek (paprikakutató laboratórium).

(4) A Paprikajellegmegállapító Bizottság feladata a jellegminták megállapításán kívül az őrölt paprika minősítése ellen és a kiviteli vizsgálati bizonyítvány kiadásának megtagadása miatt beadott fellebbezések elbírálása is.

(5) A Paprikajellegmegállapító Bizottság működési szabályzatát az élelmezésügyi miniszter külön - utasításban - állapítja meg.

16. § (1) Az őrölt paprika minősítése céljára az OMMI paprikaminősítő osztályának kiküldöttje köteles minden őrlési tételből - a zsák mélységének minden rétegéből - legalább 100 gramm súlyú mintát kivenni, a minta kivétele után a zsákba "Ellenőrzőjegy"-et helyezni, a zsákot lezáratni és lezárás után a zsákra - átfűzéssel - "Mintavételi zárjegy"-et erősíteni. Ha az őrlési tétel több zsákból áll, minden zsákból mintát kell venni és azokat össze kell keverni.

(2) A mintavétel alkalmával a mintavevő az őrölt paprikáról "Mintavételi és minősítési jegyzék"-et állít ki. A jegyzéknek tartalmaznia kell az őrlést végző paprikafeldolgozó vállalatnak és telepének megjelölését, az őrlési napló tételszámát, az őrlemény mennyiségét (a zsákok száma és az őröli paprika tiszta súlya szerint részletezve), továbbá az őrlési engedéllyel rendelkező termelő részére végzett őrlésnél, a termelő által jelzett minőségi fokozatot.

17. § (1) Az OMMI paprikaminősítő osztálya az őrölt paprikát a minősítési eljárás eredményének meg-felelő minősítőjeggyel és fémzárral, vagy ólomzárral köteles megjelölni.

(2) A minősítőjegyet és a fémzárat, vagy ólomzárat az őrölt paprikát tartalmazó zsákra (egyéb burkolatra) úgy kell felszerelni, hogy azt a minősítőjegy és a fémzár vagy ólomzár eltávolítása nélkül ne lehessen felnyitni.

(3) Az őrölt paprikát tartalmazó zsákra (burkolatra) alkalmazott fémzáron a Magyar Népköztár saság címerét, az ólomzáron pedig ezenkívül a zárolás keltét és a zárfogó számát kell feltüntetni.

(4) A minősítőjegy és a fémzár, vagy ólomzár csak addig igazolja a paprika minőségét, amíg a csomagolásról el nem távolították, vagy nincs oly mértékben megsérülve, hogy az a csomagban lévő paprika minősége tekintetében kételyt támaszthat.

(5) Ha a minősítőjegy, vagy fémzár, illetőleg ólomzár hiányzik, vagy sérült, az OMMI paprika-minősítő osztályától új minősítőjegy és fémzár, vagy ólomzár alkalmazását kell kérni.

18. § (1) A különleges paprika, a csípősségmentes paprika, a csemegepaprika, az édesnemes paprika és a félédes paprika minősítése 6 hónapig, a rózsapaprika és az erős paprika minősítése 8 hónapig érvényes.

(2) A különleges paprika minősítését a 6 hónap elteltével meghosszabbítani nem lehet; az ilyen paprikát csak újabb minősítés után és csak a feltételeknek megfelelő alacsonyabb minőségű paprikaként lehet forgalombahozni. Más minőségű paprikát a minősítés érvényességének leteltével új minősítésnek kell alávetni, annak megállapítása végett, hogy eredeti minőségben, vagy alacsonyabb fokozatú minőségben továbbra is forgalombahozható-e.

(3) Ha a minősítés érvényessége lejárt, vagy az őrölt paprika minősége a 6, illetőleg 8 hónapon belül is bármely oknál fogva annyira leromlott, hogy a minősítőjegyen feltüntetett minőség követelményeinek már nem felel meg, az őrölt paprika forgalombahozója a lejárattól, illetőleg a romlás észlelésétől számított 15 napon belül köteles az OMMI területileg illetékes paprikaminősítő osztályától új minősítést kérni. Új minősítés esetén új minősítőjegyet és fémzárat, vagy ólomzárat kell alkalmazni.

19. § (1) Az OMMI paprikaminősítő osztályának minősítése ellen a minősítést kérő fél a minőség megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Paprikajellegmegállapító Bizottsághoz fellebbezhet. Őrlési engedély alapján történő őrlés esetében a fellebbezési jog a paprikafeldolgozó vállalatot és az őrlési engedéllyel rendelkező termelőt egyaránt megilleti.

(2) A fellebbezést az OMMI paprikaminősítő osztályánál kell benyújtani. A fellebbezéshez a vitás minőségű paprikából mintát kell csatolni, ezen a mintán a fellebbező nevét feltüntetni nem szabad.

(3) A fellebbezést az OMMI paprikaminősítő osz-tálya a mintával együtt a beérkezéstől számított 48 órán belül a Paprikajellegmegállapító Bizottság elnökéhez köteles elküldeni.

(4) A felebbezés tekintetében a Paprikajelleg-megállapító Bizottság a fellebbezés benyújtását követő 14 napon belül határozni és a fellebbezőt írásban értesíteni köteles.

(5) A fellebbező fél a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg köteles az OMMI hivatalos díjszabásában megállapított minősítési vizsgálati díjnak megfelelő összeget befizetni. Ha a Paprikajelleg-megállapító Bizottság a fellebbezésnek helyt ad, a befizetett összeget a fellebbező részére visszautalja.

(6) A Paprikajellegmegállapító Bizottság határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

IV. RÉSZ

Az őrölt paprika forgalombahozatala

20. § A paprikafeldolgozó vállalat az őrölt paprika forgalombahozatala előtt köteles az egy tételben forgalombahozni szánt őrölt paprika teljes mennyiségét az egyes őrlési tételek összekeverésével és átszitálásával egységesíteni. (Egységesítés.)

21. § (1) Őrölt paprikát 1 kg-os, vagy ennél nagyobb mennyiségben csak az OMMI paprikaminősítő osztálya által minősítőjeggyel és fémzárral, vagy ólomzárral ellátott zsákban, illetőleg csomagolásban szabad forgalombahozni.

(2) Az őrölt paprikát az OMMI által minősítőjeggyel, fémzárral, vagy ólomzárral ellátott zsákból, vagy más csomagolásból 1 kg-nál kisebb csomagolási egységekbe csak a paprikafeldolgozó vállalatoknak az élelmezésügyi miniszter által erre feljogosított telepei és az élelmezésügyi miniszter által az őrölt paprika kiszerelésére feljogosított kereskedelmi vállalatok szerelhetik ki. A kiszerelésre feljogosított telepeken és vállalatoknál az OMMI illetékes paprikaminősítő osztálya időszakonként ellenőrzést tartani köteles.

(3) A kiszerelésre kerülő paprikát tartalmazó zsákról, vagy más burkolatról a minősítőjegyet és a fémzárat, vagy az ólomzárat csak az OMMI paprikaminősítő osztályának ellenőre jelenlétében lehet eltávolítani és a zsákot, vagy más burkolatot kiszerelés céljából csak az ellenőr jelenlétében lehet kinyitni. A kiszerelésre szánt őrölt paprikát kiszerelés előtt át kell szitálni. A kiszerelésről az ellenőr jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyző-könyvben fel kell tüntetni, hogy mikor, hol, mennyi, milyen minőségű, milyen származású és milyen számú minősítőjeggyel ellátott őrölt paprikát, milyen súlyú csomagolási egységekbe szereltek ki. A kiszerelt őrölt paprika burkolatáról levett régi minősítőjegyet és fémzárat, vagy ólom-zárakat a kiszerelésről felvett jegyzőkönyvvel együtt az OMMI illetékes paprikaminősítő osztályához kell beküldeni.

(4) Az 1 kg-nál kisebb csomagolási egységekbe kiszerelt őrölt paprikát minősítőjeggyel és fémzárral, vagy ólomzárral ellátni nem kell. A kisze-relés után azonban ezeket a csomagokat is le kell zárni.

22. § (1) Őrölt paprikát bármilyen mennyiségben csak a paprikafeldolgozó vállalatok és 1 kg-nál kisebb súlyú csomagokban az élelmezésügyi miniszter által kiszerelésre feljogosított kereskedelmi válla latok hozhatnak továbbeladás céljára forgalomba.

(2) Őrölt paprikát csak eredeti, zárt csomagolásban szabad forgalombahozni. Kimérés útján őrölt paprikát árusítani, vagy az őrölt paprikát tartalmazó csomagot az elárusítóhelyen kibontva tartani tilos.

(3) A vándor-paprikaárusítás tilos.

23. § (1) A paprikafeldolgozó vállalatok a termelőnek a termelési szerződés szerint járó paprika járandóságát is csak minősítőjeggyel és fémzárral, vagy ólomzárral ellátott csomagolásban, illetőleg 1 kg-nál kisebb csomagolási egységekben kiszerelve, eredeti zárt csomagolásban adhatják ki.

(2) A termelő a termelésig szerződés alapján kapott paprikajárandóságot csak eredeti, zárt csomagolásban hozhatja forgalomba.

24. § Paradicsompaprikát vagy más étkezési, paprikát zúzott (döngölt), tört vagy őrölt (darált) állapotban paprika néven forgalombahozni nem szabad,

25. § (1) Ha az őrölt paprika minősége a raktározás, vagy a forgalombahozatal közben rosszabbodott, az őrölt paprika összeállt, megkeményedett, vagy egyes felületi részein hátrányosan elváltozott, a paprikafeldolgozó vállalat az OMMI illetékes paprikaminősítő osztályától engedélyt kérhet:

a) a paprika átkeverésére és átszitálására (át-hajtás);

b) több azonos minőségű, fokozatú készletnek átkeverés és esetleg átszitálással történő egységesítésére (egyenlősítés);

c) olyan őrölt paprika esetében, amely még az erős paprikára megállapított minőségi követelményeknek sem felel meg, magasabb minőségi fokozatú, vagy ugyanolyan fokozatú, de kiváló minőségű paprikaféltermékkel való átőrlés, vagy ilyen őrölt paprikával való összekeverés útján történő feljavítására (feljavítás).

(2) Áthajtást, egyenlősítést és feljavítást kizárólag a paprikafeldolgozó vállalatok végezhetnek és ahhoz az OMMI területileg illetékes paprika minősítő osztályának engedélye szükséges.

(3) Áthajtás, egyenlősítés, vagy feljavítás után az őrölt paprikát újból szabályszerűen minősíteni kell és arra új minősítőjegyet és fémzárat, vagy ólomzárat kell alkalmazni. Az áthajtott, egyenlősített, vagy feljavított őrölt paprika minősítésének érvényességi idejét - a paprika minőségének figyelembevételével - az OMMI paprikaminősítő osztálya állapítja meg.

(4) A kiszerelés, áthajtás, egyenlősítés és feljavítás különböző őrleményfajtákkal ugyanazon helyiségben egyidőben nem végezhető.

V. RÉSZ

Kiviteli ellenőrző vizsgálat

26. § (1) Kereskedelmi forgalomra szánt csöves fűszerpaprikát, fűszerpaprika-félterméket és őrölt paprikát külföldre kiszállítani csak kiviteli ellenőrző vizsgálat után, az OMMI paprikaminősítő osztálya által kiállított kiviteli vizsgálati bizonyítvány alapján szabad. Mintaküldeményekre az élelmezésügyi miniszter a kiviteli ellenőrző vizsgálat alól felmentést adhat.

(2) A kiviteli ellenőrző vizsgálatot a kiszállítást lebonyolító külkereskedelmi vállalat köteles az OMMI területileg illetékes paprikaminősítő osztálytól kérni. A kérelemben meg kell jelölni a kivitelre szánt áru nemét (csöves paprika, zúzott, vagy döngölt paprika, paprikamag, paprikaerezet, őrölt paprika), tárolási helyét, a csomagok számát, a teljes és a tiszta súlyt, minőségek szerint részletezve, valamint a rendeltetési országot. Őrölt paprikánál ezenkívül meg kell jelölni a minősítőjegyek sorszámát és az OMMI-nak azt a paprikaminősítő osztályát is, amelyik a minősítést végezte.

27. § (1) A csöves fűszerpaprika és a féltermékek (zúzott, vagy döngölt paprika, paprikamag, paprikaerezet) kiviteli ellenőrző vizsgálata arra terjed ki, hogy az áru minőség és tisztaság tekintetében kivitelre alkalmas-e. Az ellenőrző vizsgálat alkalmával a külföldre szállítandó áruból átlagmintát kell venni és azt egy évig meg kell őrizni. Ha az áru a követelményeknek megfelel és - a csomagolásra használt burkolatot is figyelembe-véve - kivitelre alkalmas, az OMMI paprikaminősítő osztálya a burkolatot fémzárral, vagy ólomzárral és "Kiviteli vizsgálati jegy"-gyel köteles lezárni. A kiviteli vizsgálati jegyen fel kell tüntetni a zárolást végző paprikaminősítő osztály nevét, az áru megnevezését (csöves fűszerpaprika, zúzott vagy döngölt paprika, stb.) súlyát és a csomagok darabszámát. A kiviteli vizsgálati jegyet sorszámmal, kelettel és a paprikaminősítő osztály vezetőjének kézjegyével is el kell látni.

(2) Az" őrölt paprika kiviteli ellenőrző vizsgálata arra terjed ki, hogy az áru sértetlen minősítőjeggyel és fémzárral el van-e látva, hamisítás, vagy más visszaélés gyanúja nem áll-e fenn, a minősítés érvénye nem szűnt-e meg és a csomagolás a megállapított kiviteli követelményeknek megfelel-e. A kiviteli ellenőrző vizsgálat alkalmával az, őrölt paprikából a szabványszerű eljárással ismét mintát kell venni és a paprika minőségét a minta megvizsgálásával ellenőrizni kell. A mintát az OMMI paprikaminősítő osztálya egy évig megőrizni köteles. A minősítőjeggyel és fémzárral, vagy ólomzárral lezárt őrölt paprika burkolatára kiviteli vizsgálati jegyet alkalmazni nem kell.

(3) Ha különböző minőségű őrölt paprikát tartalmazó csomagokat közös burkolatban (gyűjtőcsomagban) szállítanak külföldre, a közös külső burkolatot fémzárral és kiviteli vizsgálati jeggyel kell lezárni. Ezen a kiviteli vizsgálati jegyen fel kell tüntetni a zárolást végző paprikaminősítő osztály nevét és fel kell sorolni, hogy a közös burkolatban milyen minőségű őrölt paprika van, mindegyik minőségnél megjelölve a tiszta súlyt, a csomagok számát és a csomagokra felerősített minősítőjegyek sorszámát. A kiviteli vizsgálati jegyet sorszámmal, kelettel és a paprikaminősítő osztály vezetőjének kézjegyével is el kell látni.

28. § (1) A kiviteli ellenőrző vizsgálat alapján az OMMI paprikaminősítő osztály a megvizsgált szállítmányra kiviteli vizsgálati bizonyítványt ad ki. A kiviteli vizsgálati bizonyítványnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) csöves fűszerpaprikánál és félterméknél a megvizsgált áru nemét, az ellenőrzött szállítmány teljes és tiszta súlyát, a csomagok számát, csomagolási módját, egyenkénti tiszta súlyát és a minősítőjegy sorszámát;

b) őrölt paprikánál a paprika minőségét, az ellenőrzött szállítmány teljes és tiszta súlyát, a csomagok számát, csomagolási módját és egyenkénti tiszta súlyát, továbbá a minősítőjegyek sorszámát; gyűjtőcsomagoknál a gyűjtőcsomagokban lévő őrölt paprika minőségét, a kisebb csomagok darabszámát, súlyát és a minősítőjegyek sorszámát, minőségek szerint külön fel kell sorolni.

(2) A kiviteli vizsgálati bizonyítványt sorszámozva, keltezéssel, a paprikaminősítő osztály vezetőjének sajátkezű aláírásával és hivatalos pecséttel ellátva kell kiadni.

(3) A kiviteli vizsgálati bizonyítvány a kiállításától számított 3 hónapig érvényes, az őrölt paprikára vonatkozó kiviteli vizsgálati bizonyítvány ér-vényessége azonban legfeljebb a minősítés érvényességéig tart.

(4) Az OMMI területileg illetékes paprikaminősítő osztálya a kiviteli vizsgálati bizonyítvány érvényességét egyízben legfeljebb 3 hónapra meghosszabbíthatja.

(5) Ha az OMMI paprikaminősítő osztálya a kiviteli vizsgálati bizonyítvány kiadását megtagadja, a Paprika jellegmegállapító Bizottsághoz fellebbezésnek van helye.

VI. RÉSZ

Vegyes rendelkezések

29. § A csöves fűszerpaprika, a fűszerpaprika-féltermék és az őrölt paprika belföldi minősítő vizsgálatáért és kiviteli ellenőrző vizsgálatáért az OMMI hivatalos díjszabásában megállapított díjat kell fizetni.

30. § A kísérleti intézmények és kutatóintézetek kutatás céljára fűszerpaprikát termelési szerződés nélkül is termelhetnek és a kutatói kísérletek termését saját laboratóriumi méretű malmukban a kísérleti eredmények használati értékének meghatározása céljából megőrölhetik. A kísérletek eredményének megállapításához szükséges mennyiséget meghaladó fűszerpaprikát, félterméket és őrölt paprikát azonban kötelesek a területileg illetékes paprikafeldolgozó vállalatnak átadni.

31. § (1) Szabálysértést követ el és 1000 forintig terjedhető pénzbírsággal kell sújtani azt, aki

a) a 8. § (1) bekezdésében foglalt tilalom ellenére fűszerpaprikát őröl 1 kg-ot meg nem haladó mennyiségben;

b) a 13. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére hazai származású őrölt paprikához - engedély nélkül - idegen országból származó paprikát kever, vagy hoz forgalomba, ha a cselekményt 1 kg-ot meg nem haladó mennyiség tekintetében követi el;

c) a 18. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére lejárt minősítésű paprikát hoz forgalomba;

d) a 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére egyébként kifogástalan minőségű paprikát 1 kg-ot meg nem haladó mennyiségben minősítőjeggyel és fém-, vagy ólomzárral el nem látott csomagolásban hoz forgalomba;

e) a 21. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére - engedély nélkül - őrölt paprikát 1 kg-nál kisebb csomagolási egységekre kiszerel, vagy kiszereltet;

f) a 21. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére kiszerelésre kerülő őrölt paprikát tartalmazó zsákról vagy más burkolatról a minősítőjegyet, illetőleg a fém-, vagy ólomzárat az OMMI paprikaminősítő osztálya ellenőrének jelenléte nélkül eltávolítja;

g) a 22. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére őrölt paprikát kimérés útján árusít, illetőleg az őrölt paprikát tartalmazó burkolatot az elárusító helyen kibontva tartja, vagy a 22. § (3) bekezdésben foglalt rendelkezés ellenére őrölt paprikát házalás útján árusít, ha a cseleményt 1 kg-ot meg nem haladó mennyiség tekintetében követi el;

h) a 24. §-ban foglalt rendelkezés ellenére paradicsompaprikát, vagy más étkezési paprikát zúzott, (döngölt), tört, vagy őrölt (darált) állapotban paprika néven hoz forgalomba;

i) a 26. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére csöves fűszerpaprikát, fűszerpaprika-fél terméket, vagy őrölt paprikát kiviteli ellenőrző vizsgálat, illetőleg kiviteli vizsgálati bizonyítvány nélkül külföldre szállít.

(2) Szabálysértést követ el és 1000 forintig terjedhető pénzbírsággal kell sújtani azt a termelőt, aki

a) a 2. §-ban foglalt rendelkezés ellenére fűszerpaprikát termelési szerződés nélkül, saját háziszükségletét meghaladó mértékben termel;

b) a 4. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés ellenére saját házi szükségletére termelt paprikát szárított, döngölt, megtört, vagy őrölt állapotban forgalomba hoz, ha a cselekményt 1 kg-ot meg nem haladó mennyiség tekintetében követi el;

c) az 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére az általa termelt fűszerpaprikát - kikészítési engedély nélkül - kikészítve, fél termék formájában adja át az állami paprikafeldolgozó vállalatnak;

d) a 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére termelési szerződés alapján kapott paprikajárandóságát, nem eredeti zárt csomagolásban hozza forgalomba.

(3) Azt a fűszerpaprikát, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

(4) A szabálysértés miatt az eljárás a járási, (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága igazgatási osztályának hatáskörébe tartozik.

32. § A 31. § (1) bek. a), b), d), g), illetőleg (2) bek. b) pontjában meghatározott cselekmény, ha azt a most felsorolt rendelkezésekben megszabott mértéken felüli mennyiség tekintetében követik el, a gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló 8.800/ 1948. (VII. 28.) ME sz. rendelet 7. §-ában (BHÖ. 269. pont) körülírt közellátás érdekét veszélyeztető bűntettnek minősül.

33. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról - ideértve az egészségügyi szabályokat is - az érdekelt miniszterekkel egyetértve az élelmezésügyi miniszter gondoskodik.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályukat vesztik:

a külföldről behozott idegen származású paprika minősítéséről szóló 62.483/1929. FM rendelet;

a fűszerpaprika termelésének szabályozásáról szóló 1.890/1934. ME rendelet;

a Szeged és Szegedvidéki Fűszerpaprikaterme-lők Szövetségének és a Kalocsa és Kalocsavidéki Fűszerpaprikatermelők Szövetségének szervezeti és ügyviteli szabályzatáról szóló 1.900/1934. ME rendelet;

a fűszerpaprikaértékesítés szabályozásáról szóló 4.650/1936. ME rendelet;

a fűszerpaprikaértékesítés szabályozásáról szóló 4.650/1936. ME rendelet végrehajtásáról szóló 26.500/1936. FM rendelet;

a fűszerpaprika feldolgozásának, minősítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról szóló 27.000/1936. FM rendelet;

a fűszerpaprika kiviteli ellenőrző vizsgálatáról szóló 104.100/1936. FM rendelet;

a fűszerpaprika őrlésének szabályozásáról szóló 121.300/1936. FM rendelet;

a fűszerpaprikakikészítő iparnak iparengedélyhez kötése és az említett iparra kiadható iparengedélyek számának korlátozása tárgyában kiadott 27.542/1937. Ip. M. rendelet;

a fűszerpaprika minősítési szabályzatának megállapításáról szóló 140.100/1937. FM rendelet;

a fűszerpaprikaértékesítés szabályozásának végrehajtásáról szóló egyes rendelkezések módosítása tárgyában kibocsátott 140.916/1937. FM rendelet;

a fűszerpaprikaértékesítés szabályozásáról szóló 4650/1936. ME rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 7.720/1937. ME rendelet;

a fűszerpaprikaértékesítés szabályozásának végrehajtásáról szóló egyes rendelkezések tárgyában kibocsátott 106.314/1938. FM rendelet;

a fűszerpaprika feldolgozásának, minősítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról szóló 27.000/1936. FM rendelet módosítása tárgyában kibocsátott 146.777/1938. FM rendelet;

a fűszerpaprika termelésének szabályozásáról szóló 1.890/1934. ME rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában kibocsátott 1.830/1941. ME rendelet;

a fűszerpaprika feldolgozásának, minősítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról szóló 27.000 1936. FM rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítése tárgyában kibocsátott 145.212/1942. FM rendelet;

a fűszerpaprika feldolgozásának, minősítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról szóló 27.000/1936. FM rendelet kiegészítése tárgyában kibocsátott 548.224/1944. FM rendelet;

a fűszerpaprikatermelő és értékesítő szövetkezetekről szóló 12.870/1947. (XI. 8.) Korm. rendelet;

a fűszerpaprikabeváltó szövetkezetek felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 188.250/1947. (XI. 8.) FM rendelet;

a fűszerpaprika minősítési szabályzatának meg állapításáról szóló 140.100/1937. FM rendelet kiegészítése tárgyában kiadott 187.330/1947 (XI. 20.) FM rendelet;

a fűszerpaprika őrlésének szabályozásáról szóló 121.300/1936. FM rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában kiadott 80.279/ 1948. (I. 21.) FM rendelet;

a fűszerpaprika termelésének újabb szabályozásáról szóló 10.860/1948. (X. 24.) Korm. rendelet;

a fűszerpaprika termelésének újabb szabályozásáról szóló 250.600/1948. (XI. 7.) FM rendelet;

a fűszerpaprika forgalmának ellenőrzéséről szóló 4.077/1949. (VI. 4.) Korm. rendelet;

a fűszerpaprika feldolgozásának, minősítésének és forgalombahozatalának újabb szabályozásáról szóló 6.055/1949. (III. 1.) Korm. rendelet;

a fűszerpaprika forgalombahozatalának újabb szabályozásáról szóló 15.028/1949. (XI. 9.) FM rendelet;

a fűszerpaprika minősítéséről szóló 254.300/1951. (IX. 9.) ÉlmM rendelet;

a fűszerpaprika termesztés fejlesztéséről szóló 1.075/1956. (VIII. 8.) Mt. h. határozat 1-5. pontja és a végrehajtása tárgyában kiadott 64/ 1956. (Mg. É. 41.) FM együttes utasítás 1-3. és 8. pontjai;

végül minden más jogszabálynak a fűszerpaprika termelésére, őrlésére, minősítésére, forgalombahozatalára és kiviteli ellenőrző vizsgálatára vonatkozó rendelkezései.

Dr. Münnich Ferenc s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány első elnökhelyettese

Tartalomjegyzék