15/1959. (V. 20.) FM rendelet

a juhok kötelező fürösztéséről

A 25/1958. (III. 27.) Korm. rendelettel kiegészített, illetőleg módosított 21/1953. (V. 15.) MT rendelet 5. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontja alapján a juhrühösség elleni védekezés eredményességének fokozása érdekében a következőket rendelem:

1. § (1) Minden juhot évente, a tavaszi nyírás után, legkésőbb július hó 15. napjáig rühellenes fürösztésben (a továbbiakban: fürösztés) kell részesíteni.

(2) Az állami, kísérleti, tan- és célgazdaságok (a továbbiakban: állami gazdaságok), illetőleg a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és termelőszövetkezeti csoportok (a továbbiakban: termelőszövetkezetek) tulajdonában levő juhok fürösztése az állami gazdaságok, illetőleg a termelőszövetkezetek feladata. Az egyéni állattartók tulajdonában levő juhok csoportos fürösztésének előkészítéséről és lebonyolításáról a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztálya köteles gondoskodni.

(3) A fürösztés költségeit a juh tulajdonosa köteles fedezni.

2. § (1) Május hó 1. és július hó 15. napja között juhot más tartási helyre vinni vagy forgalomba hozni csak akkor szabad, ha az állattulajdonos a fürösztés elvégzését állatorvosi bizonyítvánnyal igazolja.

(2) A fürösztés elvégzését igazoló állatorvosi bizonyítvány nélkül más tartási helyre vitt, vagy forgalomba hozott juhot új tartási helyén a tulajdonos költségére fürösztésben kell részesíteni. A fürösztés elvégeztetéséről ilyen esetben - a községi (kör-), illetőleg a városi (városi kerületi) állatorvos útján - a községi tanács végrehajtó bizottsága, illetőleg a városi (városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztálya köteles gondoskodni [25/1958. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §]. A fürösztés elvégzéséig a juhot más tartási helyre vinni vagy forgalomba hozni nem szabad.

3. § A fürösztés előkészítésének és lebonyolításának módját, továbbá a fürösztés díját, valamint a díj beszedésének és elszámolásának rendjét külön rendelkezés szabályozza,

4. § A jelen rendelet rendelkezéseinek megszegése vagy kijátszása esetén a 21/1953. (V. 15.) MT rendelet 41. §-a b) pontjának büntető, illetőleg - a 25/1958. (III. 27.) Korm. rendelet 15. §-ával újból megállapított - 42. §-a c) pontjának szabálysértési rendelkezéseit kell alkalmazni,

5. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba,

Tömpe István s. k.,

a földművelésügyi miniszter első helyettese

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére