20/1959. (VIII. 12.) PM rendelet

az adócsalás bűntettéről és a pénzügyi szabálysértésre vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 1959. évi 18. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

Az 1954. évi 3. törvényerejű rendelet 10. §-ában és az 1959. évi 18. törvényerejű rendelet 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az igazságügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. § Az adócsalás bűntettéről és a pénzügyi szabálysértésre vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 1959. évi 18. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 1959. szeptember 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell,

2. § Az államnak okozott kár (Tvr. 1. §) az az összeg, amellyel az elkövető a bűncselekmény útján az adóbevételt csökkenti vagy a csökkentést megkísérli,

3. § (1) Az okozott kárt a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kell megállapítani. Ha az adó esedékes, intézkedni kell annak kivetése (kiszabása) iránt.

(2) A kár megállapítása során nem vonhatók egybe:

a) a különböző adónemekre vonatkozóan eltitkolt adóösszegek,

b) az egyes bevallási időszakra eső eltitkolt adó-összegek, amennyiben a bevallási idő félév, vagy ennél hosszabb időszak.

(3) Amennyiben a cselekményt szándékosan követték el és a kár az 5.000 Ft-ot meghaladja, a pénzügyi szerv a bűntett gyanújára vonatkozó összes adatok, iratok, bizonyítékok stb. megküldésével egyidejűleg feljelentést tesz az illetékes ügyészségnél.

(4) Ha a cselekményt gondatlanul követték el, az okozott kár összegére való tekintet nélkül pénzügyi szabálysértés címén kell eljárni.

(5) Ha a feljelentés megtételére jogosult szerv az adócsalás bűntettének gyanújáról nyomozóhatóság útján szerez tudomást, de feljelentést nem tesz, erről az adatokat közlő nyomozóhatóságot az iratok visszaküldése mellett, és az ügyészséget ér-tesíteni köteles. Ilyen esetben, ha pénzügyi szabálysértés látszik fennforogni, a szabálysértési el-járáshoz szükséges iratokról másolatot kell készíteni.

4. § A bíróság az eljárást jogerősen befejező ítéletének vagy végzésének egy példányát minden esetben köteles a feljelentő szervnek megküldeni,

5. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polónyi-Szűcs Lajos s. k.,

a pénzügyminiszter első helyettese