1959. évi 18. törvényerejű rendelet

az adócsalás bűntettéről és a pénzügyi szabálysértésre vonatkozó rendelkezések módosításáról

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. § (1)[5] Pénzügyi szabálysértés

a) a Btk. 248. §-ában meghatározott cselekmény, ha annak folytán az adó csökkenése az ötezer forintot nem haladja meg, és az elkövetőt adócsalás bűntette miatt a cselekmény elkövetését megelőző öt éven belül nem ítélték szabadságvesztésre;

b) a Btk. 248. §-ában meghatározott cselekmény, ha gondatlanul követik el; valamint

c) a jogszabály által pénzügyi szabálysértésnek nyilvánított cselekmény;

d) az adóra, illetékre vagy jövedékre vonatkozó jogszabály megsértése, ha az a Btk. 248. §-a szerint nem minősül bűntettnek.

(2) Nem minősül pénzügyi szabálysértésnek az adóra, illetékre vagy jövedékre vonatkozó jogszabály megsértése, ha amiatt csak az adó (illeték) százalékos felemelésének, illetve adópótlék (illetékpótlék), késedelmi kamat, költségmegtérítés, rendbírság vagy késedelmi bírság fizetésére kötelezésnek van helye.

(3)[6] Az adóbevétel csökkenésének megállapítása során nem vonhatók egybe

a) a különböző adónemekre vonatkozóan eltitkolt adóösszegek;

b) az egyes bevallási időszakra eső eltitkolt; adóösszegek, amennyiben a bevallási idő félév vagy ennél hosszabb időszak.

(4)[7] E § alkalmazásában adó alatt az illetéket és az illeték módjára lerovandó díjat is érteni kell.

6. § (1) A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésének napját a pénzügyminiszter rendelettel állapítja meg. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a következő jogszabályok:

az 1936. évi IV. törvény 25. §-ának (1) bekezdése,

a 8.790/1946. (VII. 31.) ME számú rendelet 30. §-ának (1) és (3) bekezdése,

a 10.750/1946. (IX. 15.) ME számú rendelet 19. §-a,

a 13.400/1948. (1949. I. 7.) Korm. számú rendelet 42. §-ának még hatályos (1) bekezdése és 43. §-a,

a 4.135/1949. (VII. 5.) Korm. számú rendelet 18. §-ának még hatályos (1) bekezdése,

a 6.470-52/1950. (XII. 31.) PM számú rendelet 100. §-ának a 6.470-63/1951. (IV. 12.) P. M. számú rendelet 1. §-ával megállapított (1) bekezdése,

a 65/1951. (III. 10.) MT számú rendelet 10. §-a, a 66/1951. (III. 10.) MT számú rendelet 4. §-a, a 91/1951. (IV. 15.) MT számú rendelet 16. §-a,

a 6.453/1951. (III. 24.) II. b. P. M. számú rendelet 14. §-a,

és az 1/1952. (I. 5.) PM számú rendelet 34. §-a.

(2) Az 1954. évi 3. törvényerejű rendelet 1. és 2. §-a, 4. §-ának (1) bekezdése és 6. §-a (1) bekezdésének első mondata a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése után csak a vámbűntettekre, 7. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint a 10/1955. (VI. 15.) PM számú együttes rendelet 1. §-a csak a vámszabálysértésekre vonatkozó részében alkalmazható; az 1954. évi 3. törvényerejű rendelet 9. §-ának (1) bekezdése pedig a vámbűntettek, a pénzügyi és vámszabálysértések vonatkozásában nyer alkalmazást.

(3) Az 1936. évi IV. törvény 26. §-ának, a 65/1951. (III. 10.) M. T. számú rendelet 13. §-ának és a 66/1951. (III. 10.) MT számú rendelet 7. §-ának az elkobzással kapcsolatos rendelkezesét a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése után csak szabálysértés esetén lehet alkalmazni.

(4) A jelen törvényerejű rendelet végrehajtásáról - az igazságügyminiszterrel egyetértésben a pénzügyminiszter gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[5] Megállapította az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 55. § (1) bekezdése. Hatályos 1962.07.01.

[6] Beiktatta az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 55. § (2) bekezdése. Hatályos 1962.07.01.

[7] Beiktatta az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 55. § (2) bekezdése. Hatályos 1962.07.01.