1959. évi 39. törvényerejű rendelet

a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli törvényi mentesítés (rehabilitáció) kiterjesztéséről

1. § A büntetőtörvénykönyv általános részéről szóló 1950. évi II. törvény (a továbbiakban: Btá.) 66. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(2) A törvény erejénél fogva áll be a mentesítés hatálya:

a) pénzfőbüntetés esetében, ha végrehajtását feltételesen felfüggesztették, - az ítélet jogerőre emelkedésének napján;

b) végrehajtható pénzfőbüntetés esetében, - kiegyenlítését, vagy a helyettesítő büntetés kiállását, illetőleg a végrehajthatóság megszűntét követő egy év elteltével;

c) javító-nevelő munka esetében - a javító-nevelő munka, illetőleg a helyettesítő börtönbüntetés kiállását, vagy a végrehajthatóság megszűntét követő egy év elteltével;

d) börtönbüntetés esetében, ha végrehajtását feltételesen felfüggesztették, és a próbaidő a büntetés végrehajtásának elrendelése nélkül ért véget - a próbaidő leteltének napján;

e) egy évet meg nem haladó, végrehajtható börtönbüntetés esetében, - a büntetés kiállását, illetőleg végrehajthatóságának megszűntét követő öt év elteltével.

(3) A (2) bekezdés e) pontja esetében, ha a büntetést a Népköztársaság elleni bűntett (BHÖ. 1-94. pont) miatt szabták ki, a törvényi mentesítés a büntetés kiállását, illetőleg végrehajthatóságának megszűntét követő tíz év elteltével áll be.

(4) A (2) bekezdés a) és d) pontja alapján beállott mentesítés hatályát veszti, ha az elítéltet - a próbaidő alatt elkövetett bűntett miatt - utóbb börtönbüntetésre ítélik."

2. § A Btá. 66. §-a után - 66/A. §-ként - az alábbi rendelkezést kell felvenni:

"66/A. § Mellékbüntetés alkalmazása esetében a törvényi mentesítés hatálya mindaddig nem áll be, amíg a pénzbüntetés kiegyenlítést nem nyert, illetőleg amíg a mellékbüntetések végrehajtása be nem fejeződött vagy végrehajthatóságuk meg nem szűnt."

3. § A Btá. 68. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A bíróság utólag részesíti mentesítésben -i kérelmére - az elítéltet, ha

a) attól a naptól számítva, amelyen az elítélt a börtönbüntetés, kiállotta, illetőleg ennek végrehajthatósága megszűnt, egy évet meghaladó börtönbüntetés esetében tíz év, egy évet meg nem haladó börtönbüntetés esetében pedig - amennyiben a törvényi mentesítést a 66/A. §-ban foglalt rendelkezés akadályozza - öt év már eltelt, és

b) az elítélt a mentesítésre érdemes."

4. § A Btá. 69. §-a hatályát veszti. Helyébe új 69. §-ként az alábbi rendelkezéseket kell felvenni:

"69. § (1) Több elítélés esetében a mentesítés hatálya valamennyi büntetés vonatkozásában csak együttesen állhat be (együttes mentesítés).

(2) Ha az elítéltet a törvényi mentesítés hatályának beállta előtt újból olyan büntetéssel sújtják, amely a törvény erejénél fogva esik mentesítés alá, a mentesítés hatálya csak akkor áll be, amikor annak feltételei már minden egyes büntetés vonatkozásában megvalósultak. A 66. § (2) bek. e) pontja alá eső több elítélés (visszaesés) esetében a törvényi mentesítés hatálya a büntetés kiállását, illetőleg végrehajthatósága megszűntét követő tíz év elteltével áll be.

(3) Ha az elítéltet a törvényi mentesítés hatályának beállta előtt olyan büntetéssel sújtják, amely nem esik törvényi mentesítés alá, az előző büntetésre a mentesítés hatálya a törvény erejénél fogva nem áll be. Ilyen esetben csak a bíróság részesítheti együttes mentesítésben az elítéltet, ha ennek feltételei már minden egyes büntetés vonatkozásában megvalósultak,

(4) Ha az elítéltet a bírósági mentesítés feltételéül megállapított határidő letelte előtt újból megbüntetik, a bíróság együttes mentesítésben csak akkor részesítheti őt, ha a mentesítés feltételei már minden egyes büntetés vonatkozásában megvalósultak."

5. § E törvényerejű rendelet 1960. évi január hó 1. napján lép hatályba. Végrehajtásáról - a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértve - az igazságügyminiszter gondoskodik.

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke.

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára