8/1959. (II. 12.) Korm. rendelet

a kozmetikai készítmények előállításáról és forgalombahozataláról

1. § (1) A kozmetikai készítményt csak olyan gyógyászati vagy kozmetikai minőségű anyagból szabad előállítani, amely feldolgozott állapotban egészségre nem ártalmas. Testszöveteket és ezek kivonatait kozmetikai készítmények előállítására felhasználni nem szabad.

(2) Olyan kozmetikai készítményt, amelynek minőségét országos szabvány, vagy az élelmezésügyi miniszter által megállapított minőségi előírás szabja meg, belföldi forgalom céljára csak e minőségben szabad előállítani.

(3) A kozmetikai készítményeket úgy kell csomagolni és tárolni, hogy a csomagolás, illetőleg a tárolás a készítményt a minőségcsökkenéstől, a szennyeződéstől, a fertőződéstől és a megromlástól megóvja. A részletes szabályokat - az egészségügyi miniszterrel és a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - az élelmezésügyi miniszter rendeletben állapítja meg.

2. § (1) Az élelmezésügyi miniszter egyes kozmetikai készítmények előállítását külön gyártási engedélyhez kötheti.

(2) Gyártási engedély szükséges minden új kozmetikai készítmény előállításához.

(3) Az előző bekezdés rendelkezése alá tartozik minden olyan kozmetikai készítmény, amelyet előállítója (állami vállalat, szövetkezet, kisiparos) a jelen rendelet hatálybalépésének időpontjában vagy azt megelőzően 6 hónapon belül nem gyártott.

(4) Gyártási engedélyhez kötött kozmetikai készítmény előállítását csak a gyártási engedély kézhezvétele után szabad megkezdeni, illetőleg folytatni.

3. § (1) A gyártási engedélyt az élelmezésügyi miniszter adja ki éspedig olyan kozmetikai készítményre, amely mérget, mérgező hatású vagy különleges élettani hatású anyagot tartalmaz az egészségügyi miniszterrel egyetértésben.

(2) Az engedélyezési eljárás szabályait az egészségügyi miniszterrel egyetértésben az élelmezésügyi miniszter rendeletben állapítja meg.

(3) Mérget, mérgező hatású vagy különleges élettani hatású anyagot tartalmazó kozmetikai készítményekre vonatkozó gyártási engedélyben el lehet rendelni a készítmény törzskönyvezését. A törzskönyvezési eljárást az egészségügyi miniszter az élelmezésügyi miniszterrel és a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben külön rendelettel szabályozza.

4. § (1) A belföldi előállítású kozmetikai készítményt csak abban az esetben szabad forgalombahozni, ha a jelen rendelet 1-3. §-ában foglalt feltételeknek megfelel.

(2) Kozmetikus az általa előállított kozmetikai készítményeket csak saját üzemében használhatja fel, illetőleg csak saját üzemében kezelt személyeknek és csak a kezeléshez szükséges mennyiségben adhatja el; a kozmetikai készítményeket másoknak nem árusíthatja, nem hirdetheti és más módon forgalomba nem hozhatja.

(3) Külföldről behozott kozmetikai készítmények forgalombahozatalának szabályait - a külkereskedelmi miniszterrel, az egészségügyi miniszterrel és az élelmezésügyi miniszterrel egyetértésben - a belkereskedelmi miniszter rendeletben állapítja meg.

5. § (1) A kozmetikai készítmények minőségét, ösz-szetételét és a gyártás körülményeit, a kozmetikai készítmények csomagolását és tárolását rendszeresen ellenőrizni kell.

(2) A kozmetikai készítmények rendszeres ellenőrzését az élelmezésügyi miniszter által kijelölt minőségellenőrző intézetek, az egészségügyi ellenőrzést pedig az egészségügyi miniszter által feljogosított egészségügyi szervek végzik.

(3) A belkereskedelmi ellenőrző szervek jogosultak a belkereskedelem céljára gyártott késztermékek minőségét az előállító vállalatnál is ellenőrizni, a készáru raktárból vett minta alapján.

(4) A rendszeres ellenőrzés [(2) bekezdés] részletes szabályait - az illetékes miniszterekkel egyetértésben - az élelmezésügyi miniszter, az egészségügyi ellenőrzés szabályait pedig az egészségügyi miniszter állapítja meg.

6. § (1) Szabálysértést követ el és 3.000 forintig terjedhető pénzbírsággal kell sújtani azt, aki

a) gyártási engedélyhez kötött kozmetikai készítményt gyártási engedély nélkül állít elő,

b) tudva olyan gyártási engedélyhez kötött kozmetikai készítményt hoz forgalomba, amelyet gyártási engedély nélkül állítottak elő,

c) kozmetikai készítményt belföldi forgalom céljára országos szabványtól, illetőleg - ennek hiányában - az élelmezésügyi miniszter által kiadott előírásoktól eltérő minőségben vagy összetételben állít elő, illetőleg ilyen készítményt tudva forgalombahoz,

d) megszegi a külföldről behozott kozmetikai készítmények forgalombahozatalára vonatkozó rendelkezéseket,

e) megszegi a kozmetikai készítmények csomagolására és tárolására vonatkozó rendelkezéseket,

f) megszegi a kozmetikai készítmények törzskönyvezésére vonatkozó rendelkezéseket.

(2) Az a kozmetikus, aki a kozmetikai készítmények árusítására és forgalombahozására vonatkozó, a jelen rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, az 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 27. §-a (2) bekezdésének g) pontjába ütköző szabálysértést követi el.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alá eső kozmetikai készítményeket el lehet kobozni.

(4) A szabálysértési eljárás a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága igazgatási osztályának (csoportjának) hatáskörébe tartozik.

7. § (1) Az egészségre ártalmas, egészségügyi követelményeknek meg nem felelő vagy az előírt minőségtől eltérő kozmetikai készítmény forgalombahozatalát az ellenőrzést végző szervek legfeljebb 60 napra megtilthatják. Ez alatt az idő alatt a készítmény felhasználása, átdolgozása, megsemmisítése, a büntető vagy szabálysértési eljárás megindítása iránt intézkedni kell.

(2) Az élelmezésügyi miniszter az előző bekezdésben megszabott határidőt abban az esetben, ha a vizsgálat vagy eljárás hosszabb időt Vesz igénybe, további 60 napra meghosszabbíthatja.

8. § (1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti az 1942. évi XII. törvény 17. §-ának a kozmetikai készítmények engedélyezésére vonatkozó rendelkezése, a 91.272/ 1928. KM rendelet (R. T. 1256. oldal), a 46.414/1933. KM rendelet 3. §-a (R. T. 3023. oldal) és a 162.060/1949. (II. 13.) NM rendelet 2. §-a és az 5. §-ának a jelen rendelettel ellentétes rendelkezései. 1960. évi december hó 31. napjával hatályát veszti a 125/1951. (X. 30.) EüM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése, 2. §-a, 3, §-a (1) bekezdésének 1. és 4. pontja.

(2) A jelen rendelet végrehajtásáról - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - az élelmezésügyi miniszter gondoskodik.

Dr. Münnich Ferenc s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére