1/1962. (VI. 3.) BM rendelet

a személyi igazolványról szóló 1/1954. (I. 9.) BM rendelet módosításáról

A 3/1956. (VI. 28.) BM és a 3/1958. (XII. 31.) BM rendelettel módosított 1/1954. (I. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendelem:

1. § Ahol az R. a tanács végrehajtó bizottságának, illetőleg az anyakönyvvezetőnek a teendőiről rendelkezik, ezen a községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának illetékes szakigazgatási szervét kell érteni.

2. § Az R. 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Személyi igazolvánnyal kell ellátni azokat a magyar állampolgárokat is, akik a 16. életévük betöltése előtt házasságot kötnek."

3. § (1) Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Kizárólag a rendőrhatóságok jegyezhetik be:

- a határövezetbe történő letelepedés engedélyezését,

- az igazolvány tulajdonosa nevének házasságkötés következtében történő megváltozását."

(2) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az állandó lakóhely, illetve munkahely szerinti községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának illetékes szakigazgatási szerve jegyzi be a munkahely változást, ha a munkáltató nem állami, társadalmi vagy szövetkezeti szerv."

(3) Az R. 8. §-a (5) bekezdésének első sora a következőképpen módosul:

"(5) Az állami, társadalmi, illetőleg szövetkezeti szervnek kell bejegyeznie:"

4. § Az R. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) az igazolvány tulajdonosának családi vagy utóneve - nem házasságkötés folytán - megváltozott."

5. § (1) Az R. 11. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) végleg külföldre távozik,"

(2) Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A sorkatonai és a tartalékos katonai szolgálatra, illetőleg a továbbszolgálatra bevonulók személyi igazolványukat a bevonuláskor az illetékes parancsnokságnak kötelesek átadni és attól a leszereléskor átvenni. A hivatásos katonai szolgálatra bevonulóknak személyi igazolványukat - a hivatásos tiszti (tiszthelyettesi) személyi igazolvány kézhezvétele után - az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságnál kell beszolgáltatniuk."

(3) Az R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A végleg külföldre távozó (kivándorló) a személyi igazolványát az állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrhatóságnak köteles átadni. Az igazolvány átadásakor be kell mutatni az ország végleges elhagyására jogosító útlevelet. Az ideiglenes jelleggel (turisztika, látogatás, üdülés stb.) külföldre utazók személyi igazolványát nem kell átadni."

(4) Az R. 11. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az előzetesen letartóztatott és a szabálysértés miatt elzárással sújtott személy igazolványát a végrehajtást foganatosító szerv vonja be és küldi meg az illetékes rendőrhatóságnak."

6. § (1) Az R. 12. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.

(2) Az R. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az előzetes letartóztatásban levő, illetőleg az elzárással sújtott személy az előzetes letartóztatás megszűnése, illetőleg az elzárás kitöltése után 24 órán belül köteles személyi igazolványának átvétele végett a szabadulás helye szerint illetékes rendőrhatóságnál jelentkezni. Ha az előzetes letartóztatás a 72 órát meghaladja, az igazolványt a szabadulást követő 48 órán belül az állandó lakóhely szerint illetékes rendőrhatóságnál kell átvenni."

(3) Az R. 12. §-ának (2) bekezdése (1) bekezdésre, (3) bekezdése pedig (2) bekezdésre változik.

7. § (1) Az R. 16. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) értesítőlap a 14-16 éves személyek lakásváltozásáról,"

(2) Az R. 16. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) értesítőlap a szállodában megszállt személyekről."

(3) Az R. 16. §-ának (2) bekezdése a kővetkező rendelkezéssel egészül ki:

"Az "Értesítőlap a 14-16 évesek lakásváltozásáról" elnevezésű nyomtatványt a lakónyilvántartó-könyv vezetők kötelesek beszerezni a legközelebbi rendőri szervnél."

8. § Az R. 29. §-ának (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Azokról a 14-16 évesekről, akik nem gondozóikkal (szülő, törvényes képviselő stb.) érkeznek a lakásba, illetőleg onnan nem gondozóikkal távoznak és tartózkodásuk a 60 napot meghaladja, a lakónyilvántartókönyv vezetőjének a rendszeresített értesítőlapot kell kiállítania és azt el kell juttatnia a legközelebbi rendőri szervhez."

9. § Az R. 33. §-a után a következő rendelkezéseket kell felvenni:

"34. § (1) Munkásszállásra, építkezés felvonulási lakóépületébe, mozgó lakókocsira, hajón levő szállásba csak ideiglenes lakosként lehet bejelentkezni.

(2) Munkásszállásra állandó lakosként - a munkásszállás felett felügyeletet gyakorló szerv felelős vezetőjének írásbeli engedélye alapján - csak a gondnoknak és családtagjainak lehet bejelentkezni.

(3) Építkezés felvonulási lakóépületébe történő ideiglenes bejelentkezés során utca, házszám vagy helyrajziszám hiánya esetén a helységnév mellett a bejelentőlap lakcím rovatába a munkáltató vállalat nevét kell bejegyezni.

(4) Mozgó lakókocsiba, hajón levő szállásra történő ideiglenes bejelentkezés esetén a bejelentőlap lakcím rovatába a munkáltató vállalat telephelyét kell bejegyezni. A mozgószálláson lakó személyekről a telephelyen és a mozgószálláson külön-külön lakónyilvántartókönyvet kell vezetni.

(5) A (3) és (4) bekezdés esetében a be-, illetőleg kijelentkezést a telephely szerint illetékes bejelentési helyen kell teljesíteni.

35. § (1) A gondnoki kezelés alatt álló állami és társadalmi vikendtelepen legfeljebb 14 napra megszálló személy megérkezése alkalmával - a személyi igazolványba bejegyzett adatok alapján - köteles kiállítani a szállodák részére rendszeresített értesítőlapot, amelyet a vikendtelep gondnoka 24 órán belül tartozik eljuttatni a legközelebbi rendőri szervhez.

(2) Nem kell kitölteni értesítőlapot azoknak a személyeknek, akik

a) munkaszüneti napokon tartózkodnak,

b) munkaszüneti nap előtti nap 12 órájától munkaszüneti nap utáni nap 9 órájáig tartózkodnak, illetőleg

c) hétköznap éjszaka nem tartózkodnak a vikendtelepen.

(3) A vikendtelepen megszálló személyekre a 31. § (4) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. Vikendtelepen nem szállhat meg az a magyar állampolgár, aki az ország területén állandó bejelentett lakással nem rendelkezik.

(4) A vikendtelepen lakó alkalmazottak az általános be- és kijelentkezési szabályok szerint kötelesek bejelentkezni. Állandó lakosként bejelentkezni csak az illetékes vezető írásbeli engedélye alapján lehet. Az alkalmazottakat külön lakónyilvántartókönyvben kell nyilvántartani."

10. § Az R. 36-38. §-a hatályát veszti, ennek folytán az R. 40. §-a (1) bekezdésének e) pontja megfelelően módosul.

11. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról a BM Országos Rendőrfőkapitányság gondoskodik.

(2) A szülői (törvényes képviselői) háztól jelenleg távol lakó 14-16 éves állampolgárokról 1963, január l-ig ki kell állítani az R. 16. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott értesítőlapot és el kell juttatni a legközelebbi rendőri szervhez,

(3) E rendelet kihirdetésekor érvényben levő ágybérlőtartói engedélyeket és ágybérlő nyilvántartókönyveket 1962. október l-ig be kell szolgáltatni a területileg illetékes rendőrhatóságnak.

Pap János s. k.,

belügyminiszter