1962. évi 26. törvényerejű rendelet

a munkaviszonyt érintő egyes kérdések szabályozásáról

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. számú törvényerejű rendeletnek (a továbbiakban: Mt.) az 1953. évi 25. számú törvényerejű rendelettel módosított 97. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A terhes, illetőleg a szülő nőt húsz hét szülési szabadság illeti meg. A szülési szabadság rendellenes szülés esetében, hatósági orvosi javaslatra négy héttel meghosszabbítható.

(2) A szülési szabadságból négy hetet a szülés előtt kell kiadni. A dolgozó nő kérelmére azonban meg kell engedni, hogy a szülési szabadságot teljes egészében a szülést követő időben vegye igénybe, ha a szülést megelőzően végzett munka orvosi vélemény szerint egészségének veszélyeztetésével nem jár.

(3) A szülési szabadság tartamára ellátás a társadalombiztosítási szabályok szerint jár.

(4) A szülési szabadság kiadásának részletes szabályait a munkaügyi miniszter az egészségügyi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésében állapítja meg."

2. § A Mt. 98. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) A dolgozó nő kérelmére a vállalat igazgatója a szülési szabadság letelte után a szoptatás, illetőleg a gondozás biztosítására a gyermek harmadik életévének betöltéséig fizetésnélküli szabadságot köteles engedélyezni."

3. § A Mt. 152. §-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:

"(2) A miniszter a törvénykönyvben részére biztosított hatáskört a Minisztertanács által meghatározott esetekben átruházhatja."

4. § E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az 1-2. §-ban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos átmeneti intézkedéseket a Minisztertanács szabályozza

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára