4/1962. (VI. 14.) IM rendelet

a büntető eljárásról szóló 1962. évi 8. törvényerejű rendelet hatálybalépéséről

A büntető eljárásról szóló 1962. évi 8. törvényerejű rendelet 363. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § (1) A büntető eljárásról szóló 1962. évi 8. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Be.) 1962. július 1. napján lép hatályba.

(2) Ha valamely jogszabály a Be. folytán hatályon kívül helyezett jogszabályra utal, ehelyett a Be. megfelelő rendelkezését kell érteni.

2. § A Be. rendelkezéseit - amennyiben ez a rendelet nem állapít meg kivételt - a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. § A Be. hatálybalépésekor folyamatban levő büntető ügyben a hatálybalépése előtt a korábbi jogszabályok szerint végzett eljárási cselekmény abban az esetben is megtartja érvényét, ha a cselekményre a Be. az eddigitől eltérő szabályt állapít meg.

4. § A Be. hatálybalépésekor a bíróság előtt folyamatban levő azokban az ügyekben, amelyekben a bíróságok hatásköre a Be. 47. vagy 349. §-a értelmében megváltozott, az a bíróság folytatja le az eljárást, amelynek a korábbi jogszabályok szerint hatásköre és illetékessége volt. Ha azonban a bíróság még nem rendelte el az ügy tárgyalását [Bp. 140. § (3) bek. a) pont, illetve 141. § (1) bek.], az ügyet ahhoz a bírósághoz teszi át, amelynek a Be. szerint hatásköre és illetékessége van.

5. § (1) Ha a másodfokú bíróság a Be. hatálybalépése után az elsőfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, az ügyet ahhoz a bírósághoz küldi, amelynek a Be. szerint hatásköre és illetékessége van.

(2) Ha a hatályon kívül helyezés még a Be hatálybalépése előtt megtörtént, de az a bíróság, amelynek a korábbi jogszabályok szerint hatásköre és illetékessége volt, a megismételt eljárásban a tárgyalást még nem tűzte ki, az ügyet ahhoz a bírósághoz teszi át, amelynek a Be. szerint hatásköre és illetékessége van.

6. § A Be. hatálybalépésekor eljáró bíróságnak a korábbi jogszabályok alapján fennálló illetékességét nem szünteti meg az, hogy az illetékesség alapjául szolgáló okot a Be. nem ismeri.

7. § A Be. hatálybalépésekor az elsőfokú bíróság előtt folyamatban levő ügyekben az eljárást a korábbi jogszabályok alkalmazásával kell lefolytatni, ha a bíróság az ügy tárgyalását már elrendelte [Bp. 140. § (3) bek. a) pont, Bp. 141. § (1) bek.]. A Be-nek az ítéletekre és a tárgyaláson hozott egyéb bírósági határozatokra vonatkozó rendelkezéseit (X. Fejezet) azonban ebben az esetben is alkalmazni kell.

8. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezési eljárást a korábbi jogszabályok alkalmazásával folytatja le, ha a fellebbezési tárgyalást a Be. hatálybalépéséig már kitűzte. A Be.-nek a felülbírálat terjedelmére (241. és 242. §), a bizonyításnak a fellebbezési eljárásban elrendelésére (248. §), a terheltnek a fellebbezési tárgyaláson való részvételére (249. §), a tényállás kiegészítésére és helyesbítésére (255. §), az elsőfokú határozatnak eljárási szabálysértés okából történő hatályon kívül helyezésére (247. és 256. §), valamint a figyelmeztetés (Btk. 60. §) alkalmazásával kapcsolatos eljárásra (257. §) vonatkozó rendelkezéseit azonban ilyen esetben is alkalmazni kell.

(2) Ha a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság határozatát a Be. hatálybalépése után hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, a megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság akkor is a Be. rendelkezései szerint jár el, ha az előző eljárásban még a korábbi jogszabályokat alkalmazta.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szabály irányadó akkor is, ha a hatályon kívül helyezés még a Be. hatálybalépése előtt történt meg, de az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban a tárgyalást még nem tűzte ki.

9. § (1) A Be. hatálybalépése után benyújtott perújítási indítvány szempontjából az alapügyben eljárt elsőfokú bíróságnak azt a bíróságot kell tekinteni, amelynek az ügyben a Be. szerint hatásköre és illetékessége van.

(2) A perújítási eljárást a korábbi jogszabályok szerint kell lefolytatni, ha a bíróság az ügyésznek a Be. hatálybalépése előtt előterjesztett perújítási indítványát a Be. hatálybalépésekor már elbírálta [Bp. 221. § (1) bek.].

10. § (1) A Legfelsőbb Bíróság az ügyet ahhoz a bírósághoz küldi vissza, amelynek a Be. szerint hatásköre és illetékessége van, ha a Be. hatálybalépése után a törvényességi óvással megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és az ügyben nem maga hoz érdemi határozatot.

(2) Ha a Legfelsőbb Bíróság a törvényességi óvás folytán hatályon kívül helyezett ügyet a Be. hatálybalépése előtt olyan bírósághoz küldte viszsza, amelynek a hatásköre a Be. 47. vagy 349. §-a értelmében megváltozott, ez a bíróság - amennyiben a tárgyalást még nem tűzte ki - az ügyet ahhoz a bírósághoz teszi át, amelynek a Be. szerint hatásköre és illetékessége van.

11.

8. A Be. hatálybalépése után megindított különleges eljárások (XIII. Fejezet) szempontjából az elsőfokon eljárt bíróságnak, illetve az illetékes bíróságnak azt a bíróságot kell tekinteni, amelynek az ügyben a Be. szerint hatásköre és illetékessége van,

12. § Ez a rendelet 1962. július 1. napján lép hatályba,

Dr. Nezvál Ferenc s. k.,

igazságügyminiszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére