18/1963. (VII. 24.) Korm. rendelet

a kisiparosok állami szervek részére végzett munkáiról

1. § (1) Állami szerv (költségvetési szerv, vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv stb.) csak e rendelet szabályai szerint köthet kisiparossal szerződést termékek előállítására, áru beszerzésére és ipari szolgáltatásra.

(2) A megrendelő állami szerv vezetője 10 000 forint értékhatárig saját hatáskörben köthet szerződést a kisiparossal, köteles azonban az állami vállalatok és a kisipari termelőszövetkezetek elsőbbségét figyelembe venni.

(3) 10 000 forintos értékhatárt meghaladó szerződés megkötése előtt az állami szerv köteles az állami vállalatokat, a kisipari termelőszövetkezeteket, illetőleg a kisiparosokat ajánlattételre felhívni. A szerződés megkötéséről az ajánlatok alapján - a közvetlen felügyeletet ellátó szerv vezetőjének vagy helyettesének előzetes engedélyével - az állami szerv vezetője dönt, köteles azonban az állami vállalatok és a kisipari termelőszövetkezetek elsőbbségét figyelembe venni.

(4) Az állami vállalatot közvetlenül, vagy a felügyeletet ellátó minisztérium hivatalos lapjában közzétett közlemény útján, a kisipari termelőszövetkezeteket a Kisipari Szövetkezetek Országos Szövetsége (OKISZ) helyi szervei útján, a kisiparosokat pedig a Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) helyi szervei útján kell ajánlattételre felhívni.

2. § (1) A minisztérium közvetlen irányítása alá tartozó állami vállalat és a tröszt igazgatója -ha az illetékes miniszter jogszabályban eltérően nem rendelkezik - 10 000 forint értékhatár felett is, külön engedély nélkül köthet kisiparossal szerződést.

(2) Életveszély esetén és nagyobb kár sürgős elhárítása érdekében a 10 000 forintos értékhatárt meghaladó munkálatoknál az engedély és az ajánlat-tételre felhívás mellőzhető. Ilyen esetben azonban az engedélyezésre illetékes szervet a kisiparos igénybevételéről utólag értesíteni kell.

3. § (1) 10 000 forintos értékhatárt meghaladó szerződést, ha az anyagérték 6000 forintot meghalad, állami szerv kisiparossal csak akkor köthet, ha a teljesítéshez szükséges anyagot rendelkezésre bocsátja. A megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács VB tervosztálya az állami szerv kérelmére e feltétel alól felmentést adhat.

(2) Az állami szerv a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagot a kisiparos részére nem adhatja el, és a kisiparos részére előleget nem folyósíthat.

4. § A kisiparos állami szervekkel negyedévenként legfeljebb 50 000 forint értékhatáron belül köthet szerződést. Ha a kisiparos állami szervvel kötött szerződésének értéke, vagy egy negyedévre vonatkozó összes állami szerződéseinek értéke az 50 000 Ft-ot eléri, újabb szerződés megkötéséhez a kisiparos az illetékes megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács VB ipari osztályának előzetes engedélyét köteles megszerezni.

5. § A kisiparosok állami szervvel kötött szerződéseire a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) rendelkezései az irányadók; a könnyűipari miniszter és a pénzügyminiszter azonban a szerződéssel kapcsolatosan biztosíték, kötbér és biztosítás kötelező alkalmazását rendelheti el.

6. § A kisiparos által teljesített szolgáltatás ellenértéke csak abban az esetben fizethető ki, ha a kisiparos igazolja, hogy adótartozásán kívül társadalombiztosítási tartozása sincs.

7. § (1) Az állami szerv által rendelkezésre bocsátott anyagok fogyasztói áron számított értékét az értékhatárok megállapításánál a szerződési értékhez hozzá kell számítani.

(2) Az 1-3. §-ban meghatározott értékhatárok megtartását a pénzügyi szervek, a 4. §-ban meghatározott értékhatár megtartását pedig a járási (városi, városi kerületi) tanács, illetve a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács VB ipari osztálya ellenőrzi.

8. § Szabálysértést követ el, és 3000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az a kisiparos, aki az ipari osztály engedélye (4. §) nélkül állami szervvel szerződést köt.

9. § Ez a rendelet nem vonatkozik a Kisipari Exportra Termeltető Iroda (KETI) útján kötött szerződésekre, a fuvarozási, valamint termékek tovább-eladás céljából történő előállításával és szállításával kapcsolatos szerződésekre, továbbá az építési és építési-szerelési szerződésekre.

10. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a könnyűipari miniszter és a pénzügyminiszter együttesen, a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter ügykörét illetően pedig az említett miniszterek gondoskodnak.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 63/1958. (XI. 30.) Korm. rendelet hatályát veszti,

Kállai Gyula s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese