1963. évi 1. törvényerejű rendelet

az anyakönyvekről szóló 1952. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § Az anyakönyvekről szóló 1952. évi 19. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.) 2. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az anyakönyvi kerületek beosztását a fővárosi, megyei, megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottsága állapítja meg."

2. § A tvr. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az anyakönyvvezetőt és az anyakönyvvezető helyettest községekben a községi tanács végrehajtó bizottsága, városokban a városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottsága igazgatási osztályának vezetője nevezi ki."

3. § A tvr. 3. § (2) bekezdésének a) pontjában "a helyi tanács végrehajtó bizottsága kiküldöttjeként" szövegrész hatályát veszti.

4. § A tvr. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az anyakönyvi ügyek intézésére hivatott szervek felett a főfelügyeletet a Minisztertanács elnöke gyakorolja".

5. § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1963. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a rendőrségről szóló 1955. évi 22. törvényerejű rendelet 9. §-ának 3. pontja hatályát veszti.

(2) Az 1952. évi 19. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdése 5. §-ának (2) bekezdése, 6. §-ának (7) bekezdése, 7. §-ának (3) bekezdése, 8. §-ának (2) bekezdése és a 14. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló jogszabályok úgy módosulnak, hogy az említett rendelkezésekben, illetve jogszabályokban a belügyminiszter részére megállapított hatáskört a Minisztertanács elnöke gyakorolja; továbbra is a belügyminiszter hatáskörébe tartozik azonban az általa engedélyezett névváltoztatásnak és az állampolgárság megváltoztatásának az anyakönyvbe való bejegyeztetése.

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Nagy Dániel s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke