1963. évi 34. törvényerejű rendelet

a dolgozók egészsége és testi épsége védelmével kapcsolatos kérdések szabályozásáról

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Mt.) 82-92. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"AZ EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Üzemek létesítése, üzemeltetése

82. § Új létesítményt (épületet, gépet, berendezést, stb.) létrehozni, üzembehelyezni, a meglévőt áthelyezni, korszerűsíteni, hosszabb szünetelés után újból üzembehelyezni, továbbá új gyártási eljárást bevezetni, valamint a gyártási eljárásban korábban nem használt anyagot felhasználni csak az egészséges és biztonságos munkavégzés biztosítása esetén szabad. Az egészséges és biztonságos munkavégzés biztosítása érdekében előzetes vizsgálat és hozzájárulás is előírható.

Szociális és egészségügyi ellátás

83. § (1) A dolgozók részére a vállalatnál az előírásoknak megfelelően öltöző, mosdó, fürdő, valamint egyéb szociális és egészségügyi helyiségeket kell létesíteni és fenntartani.

(2) A vállalat igazgatója köteles biztosítani, hogy a munkahelyek, valamint az (1) bekezdésben említett helyiségek tiszták és rendezettek legyenek.

(3) A vállalat igazgatója, ha a munkakörülmények indokolják, köteles tisztálkodási eszközökről és szerekről gondoskodni.

84. § Minden olyan vállalatnál, ahol azt a munka jellege vagy egyéb körülmények szükségessé teszik, biztosítani kell, hogy a dolgozók egészségügyi ellenőrzés alatt álljanak.

Védőintézkedések

85. § (1) Ha a dolgozó egészségét vagy testi épségét a munka végzése során fenyegető veszélyt a munkaszervezés, illetőleg a technológia megváltoztatása vagy egyéb intézkedés (pl. munkahely elkülönítés) útján kiküszöbölni nem lehet, a vállalat igazgatója ennek elhárítására megfelelő védőintézkedéseket köteles tenni. Ez történhet védőberendezés alkalmazásával, egyéni védőeszköz és felszerelés, illetve védőöltözet biztosításával, valamint védőétel és védőital juttatásával.

(2) Az (1) bekezdés szerinti védőintézkedés foganatosítása helyett pénzbeni megváltást fizetni nem szabad.

(3) Ha a dolgozó biztonságát vagy egészségét fenyegető veszély megszűnt, a szükségtelenné vált védőintézkedést meg kell szüntetni.

(4) Ha a dolgozó az (1) bekezdés alapján előírt és részére biztosított védőberendezést, védőeszközt, stb. figyelmeztetés ellenére nem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani.

ALKALMAZTATÁSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI ELŐFELTÉTELEK

Alkalmazási tilalom, előzetes és időszakos orvosi vizsgálat

86. § (1) A dolgozó ha betegsége vagy testi fogyatékossága egyes munkakörök ellátásánál fokozott baleseti veszélyt idézhet elő vagy közegészségügyi szempontból káros lenne, ilyen munkakörben történő alkalmazását, illetőleg foglalkoztatását meg kell tiltani. Ha pedig a munka végzése a dolgozó egészségére vagy testi épségére károsodással járhat, alkalmazását illetőleg foglalkoztatását előzetes orvosi vizsgálat eredményétől kell függővé tenni.

(2) Ha a munkakörülményekre tekintettel a dolgozó egészségét veszély fenyegeti, valamint ha a forgalom, biztonsága vagy egyéb közérdek megkívánja, a dolgozót meghatározott időközönként orvosi vizsgálatra kell küldeni. A vizsgálaton résztvett dolgozó további foglalkoztatása felől a vizsgálat eredményétől függően kell intézkedni. Ha a dolgozó a vizsgálaton figyelmeztetés ellenére saját hibájából nem vesz részt, a további munkavégzéstől el kell tiltani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott orvosi vizsgálatok díjtalanok. Az azokon való részvétel miatt a dolgozót anyagi kár nem érheti.

Egészségvédelmi és Balesetelhárítási oktatás

87. § (1) Annak érdekében, hogy a dolgozók az egészséges és biztonságos munkavégzés szabályait már a munkaviszonyba lépés előtt megismerhessék, ezeket a képzés során - az oktatási intézmény jellegének megfelelően - oktatni kell.

(2) A vállalatnak gondoskodnia kell arról, hogy a dolgozó az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó - munkájával összefüggő - szabályokat elsajátítsa. Ennek megtörténte előtt a dolgozót csak közvetlen felügyelet mellett szabad foglalkoztatni.

(3) Biztosítani kell, hogy azok a dolgozók, akiknek munkája kihat az egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtésére, az erre vonatkozó szabályokat elsajátítsák és abból vizsgát tegyenek. A vizsga letétele előtt a dolgozót ilyen munkakörben önállóan foglalkoztatni nem szabad.

AZ EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA

88. § (1) Az egészséges és biztonságos munkakörülmények megvalósítása, illetőleg az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésének megszervezése, valamint a megfelelő szervezet létrehozása a vállalat igazgatójának kötelessége. Ennek keretében tervszerűen javítania kell a munkavégzés körülményeit és ha szükséges, a jogszabályi előírások megtartásán túlmenően is köteles minden rendelkezésre álló intézkedést megtenni a dolgozók egészségét és biztonságát fenyegető veszélyek elhárítására.

(2) A vállalatra vonatkozó terveknek tartalmaznia kell az egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtéséhez szükséges eszközöket.

(3) A vállalat igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében szükséges teendők végrehajtásáról meghatározott időközönként megtartott szemlén maga is köteles meggyőződni

(4) A dolgozók kötelesek az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat megtartani és a balesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések elhárításában egyébként is tevékenyen részt venni.

AZ EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK IRÁNYÍTÁSA, ÖSSZEHANGOLÁSA

89. § (1) Az egészséges és biztonságos munkakörülmények megvalósításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának irányítása és összehangolása - e törvény és a Minisztertanács által kiadott rendelkezések keretei között - a Szakszervezetek Országos Tanácsának jogkörébe tartozik.

(2) Az egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtésének szervezése és irányítása a felügyelete alá tartozó vállalatoknál a miniszter feladata.

AZ EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGTARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

90. § (1) Az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartását rendszeresen ellenőrizni kell.

(2) Az ellenőrzés megszervezése és irányítása a Szakszervezetek Országos Tanácsának jogkörébe tartozik.

(3) Az Egészségügyi Minisztérium és más állami szervek külön jogszabályban meghatározott körben végzik az ellenőrzés szervezését és irányítását.

(4) Az ellenőrzést végző szerveket külön jogszabály által meghatározott körben intézkedési és pénzbírság kiszabási jog illeti meg.

91. § A vállalatnál bekövetkezett balesetek, továbbá az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok egyéb megsértésének körülményeit minden esetben ki kell vizsgálni és intézkedni kell az azokat előidéző okok megszüntetéséről, valamint a felelősségrevonásról,

92. § (1) Az anyagi ösztönző rendszerek meghatározása, valamint a kitüntetések feltételeinek megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy ezek is előmozdítsák az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokból folyó kötelezettségek teljesítését.

(2) Attól a dolgozótól, akit az egészséges és biztonságos munkakörülmények megvalósítása terén szándékos vagy gondatlan mulasztás terhel - a miniszter által a szakszervezettel egyetértésben kiadott irányelveknek megfelelően - az egyébként járó prémium, valamint nyereségrészesedés egészben vagy részben megvonható. Ez a dolgozó más irányú felelősségrevonását nem érinti."

2. § A Mt. II. fejezete a következő 6 A. §-sal egészül ki:

"Óvórendszabály

6/A. § (1) Az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó részletes szabályokat elsősorban a balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályokban kell meghatározni.

(2) Az óvórendszabályokat minden vállalatra kiterjedően (Általános Balesetelhárító és Egészségvédő óvórendszabály) és emellett egyes szakmákra (Szakmai Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály) vonatkozóan kell kiadni.

(3) Az óvórendszabályok kiadásának rendjét és alkalmazásának körét a Szakszervezetek Országos Tanácsa az egészségügyi miniszterrel egyetértésben határozza meg."

3. § A Mt. VII. fejezete kiegészül az alábbi 80/A. §-sal:

"Munkaruha

80/A. § (1) Ha a munka nagymértékű szennyeződéssel, nagyfokú ruhaelhasználódással jár, vagy azt az időjárás elleni védelem, illetőleg a vállalat működésével járó egyéb körülmények indokolják a vállalat a dolgozónak munkaruhát adhat.

(2) Ahol a rend és a fegyelem biztosítása ezt indokolttá teszi, a dolgozók részére egyenruhát lehet adni."

4. § A Mt. XII. fejezetének címe: "Anyagi felelősség"-re változik és a fejezet kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

"A vállalat anyagi felelőssége az üzemi balesetekért és más egészségi károsodásért

123/A. § (1) A vállalat köteles megtéríteni dolgozójának - halála esetén hozzátartozóinak - azt a kárát, amely a dolgozó életének, egészségének vagy testi épségének a munkaviszonya keretében történt megsértésével kapcsolatban keletkezett. Ez nem vonatkozik a munkába menet és onnan jövet a dolgozót ért kár megtérítésére, kivéve, ha ez a vállalat szállító eszközén történt utazás során következik be.

(2) Nem felel a vállalat, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult dolgozó elháríthatatlan magatartása okozta. Ennek hiányában is mentesül a kár azon része alól, amelyet a dolgozó vétkes magatartása idézett elő.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt anyagi felelősséggel kapcsolatban a kár körének meghatározását és kiszámítási módját a Minisztertanács szabályozza."

5. § (1) Ez a törvényerejű rendelet az 1964. évi április hó 1. napján lép hatályba.

(2) E törvényerejű rendeletben foglaltak nem érintik a bányászatról szóló 1960. évi III. törvénynek az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó rendelkezéseit.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára