10/1964. (V. 7.) Korm. rendelet

a sugárzó (radioaktív) anyagokról és készítményekről

1. §

Országos Atomenergia Bizottság

(1) Az atomenergia békés alkalmazásával kapcsolatos feladatok ellátására létesített Országos Atomenergia Bizottság (a továbbiakban: OAB) a Minisztertanács tanácsadó és véleményező szerve; feladata az országban e téren folyó munka irányítása, összehangolása és ellenőrzése.

(2) Az OAB elnökét, elnökhelyetteseit, titkárát és tagjait a Minisztertanács nevezi ki; működésének rendjét a Minisztertanács határozza meg.

(3) Az e rendeletben meghatározott egyes feladatokat, különösen a sugárzó (radioaktív) anyagok és készítmények forgalombahozatalát és országos nyilvántartását az OAB Izotóp Intézete látja el.

2. §

A rendelet hatálya

(1) E rendelet hatálya a sugárzó (radioaktív) anyagokra és készítményekre terjed ki. Külön rendelkezések érvényesek a természetes izotóp összetételű (radioaktív bomlástermékeivel egyensúlyban levő) urán és tórium tartalmú bányászati nyers-, dúsított és tisztított termékek termelésére, tárolására és szállítására.

(2) Az (1) bekezdésben említett anyagok és készítmények körét az egészségügyi miniszter az OAB elnökével egyetértésben állapítja meg.

3. §

Engedélyezés

(1) Sugárzó anyagok és készítmények termelésére, illetve ilyen anyagok előállításával járó berendezés létesítésére vonatkozó beruházási programhoz be kell szerezni az OAB elnökének hozzájárulását.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó anyagok és készítmények (2. §) termeléséhez, valamint olyan berendezés (atomreaktor, gyorsító) üzembentartásához, amelynek működése sugárzó anyagok előállításával jár, engedély szükséges. A termelési engedélyt az OAB adja meg az érdekelt miniszterekkel egyetértésben.

(3) Engedély szükséges a rendelet hatálya alá tartozó anyagok és készítmények (2. §) felhasználásához (ide értve a tárolást is), valamint szállításához; ezeket csak az erre kijelölt szerv hozhatja belföldi vagy nemzetközi forgalomba.

(4) A felhasználási (tárolási) és szállítási engedélyt - az OAB által megállapított irányelvek figyelembevételével és az ezekben megszabott körben - az egészségügyi miniszter vagy az általa kijelölt szerv adja ki.

(5) Mind a termelési, mind a felhasználási (tárolási) és szállítási engedély csak az esetben adható meg, ha a sugárzásból eredő veszély elhárításának tárgyi és személyi feltételei minden kétséget kizáróan megvannak.

4. §

Biztonsági intézkedések

A rendelet hatálya alá tartozó anyagok és készítmények (2. §) termelése, felhasználása, tárolása, szállítása, fuvarozása, behozatala és kivitele, az ország területén (légterében) történő átszállítása és a hulladékanyagok eltakarítása során olyan biztonsági intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek a sugárzás folytán a személyekre, a munkahelyre vagy a környezetre háruló veszélyt minden kétséget kizáróan elhárítják.

5. §

Nyilvántartás

(1) A rendelet hatálya alá tartozó anyagokról és készítményekről (2. §) az ország egész területére vonatkozóan központi nyilvántartást kell vezetni.

(2) Minden szerv, amely a rendelet hatálya alá tartozó anyagot vagy készítményt termel (előállít), használ vagy tárol, készleteiről nyilvántartást köteles vezetni.

6. §

Ellenőrzés

A készletek és a nyilvántartási, valamint biztonsági szabályok megtartásának ellenőrzéséről az egészségügyi miniszter, rendészeti felügyeletéről pedig a belügyminiszter gondoskodik. A készletek nyilvántartását és rendeltetésszerű felhasználását az OAB is ellenőrizheti. Ez a rendelkezés nem mentesíti az egyes felügyeleti szerveket az őket terhelő ellenőrzési kötelezettség alól.

7. §

Hatósági intézkedések

(1) A közegészségügyi hatóság a sugárzás ártalmas következményeinek elhárítása érdekében:

a) sugárzási ártalom gyanúja esetén az érdekelt személyt megfigyelés alá helyezheti, meghatározott helyek látogatásától eltilthatja és kötelezheti meghatározott időpontokban orvosi vizsgálaton való megjelenésre, illetve eseti vagy meghatározott ideig tartó orvosi kezelésre;

b) tárgyak, helyiségek, épületek és ingatlanok kötelező szennyezés-mentesítését (dekontaminálását) rendelheti el, korlátozhatja, vagy megtilthatja ezek használatát;

c) elrendelheti a szennyezett tárgyak megsemmisítését;

d) megállapíthatja a szennyezett építmény (építményrész) lebontásának szükségességét, amelynek alapján az építésügyi hatóság elrendeli a lebontást.

(2) A közegészségügyi hatóság intézkedését jogorvoslatra tekintet nélkül haladéktalanul végre kell hajtani. A jogorvoslatra egyébként az állami közegészségügyi felügyelet megszervezéséről szóló 173/1951. (IX. 16.) MT számú rendelet 7. §-a irányadó. A végrehajtáshoz karhatalom vehető igénybe.

(3) A közegészségügyi hatóság intézkedése folytán keletkezett károkat meg kell téríteni.

8. §

Kártérítési kötelezettség

A sugárzó anyagok és készítmények használata (termelése, felhasználása, szállítása stb.) folytán harmadik személyeket ért károkat a polgári jog szabályai szerint kell megtéríteni.

9. §

Igények érvényesítése

A 7. § (3) bekezdésében említett kártalanítási igényeket és a 8. §-ban említett kártérítési igényeket kizárólag az erre kijelölt szerv ellen lehet érvényesíteni. Ez nem érinti a kijelölt szerv megtérítési igényét azzal szemben, aki a károkért a polgári jog szabályai szerint felelős.

10. §

Egyszeri bejelentés

Minden természetes vagy jogi személy köteles az engedély nélkül, vagy az engedély kereteit meghaladó mértékben birtokában tartott s a rendelet hatálya alá tartozó sugárzó anyagokról, készítményekről, illetve sugárzó anyagot (hitelesítő preparátumot) tartalmazó műszerekről 1964. július hó 1. napjáig az OAB Izotóp Intézetének bejelentést tenni.

11. §

Büntető és szabálysértési rendelkezések

(1) Aki az e rendeletben, illetve az ennek végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések, vagy a sugárzó anyagokra és készítményekre vonatkozó biztonsági szabályok megsértésével közveszélyt idéz elő, annak cselekménye a Btk. 190. §-a szerint közveszélyokozás bűntette - aki pedig az e rendeleten alapuló foglalkozási szabályok megszegésével egy, vagy több ember életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen veszélynek teszi ki, annak cselekménye a Btk. 258. §-a szerint a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette.

(2) Szabálysértést követ el és 3000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható, aki anélkül, hogy közveszélyt okozna, avagy foglalkozása körében más életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen veszélynek tenné ki:

a) a foglalkozása körében tudomására jutó sugárzó anyaggal történt rendellenes szennyezettségről vagy ennek nyomán fellépő ártalomról nem tesz jelentést;

b) engedély nélkül, az engedély kereteit túllépve, vagy az engedély lejárta után sugárzó anyagot, illetve készítményt termel (előállít), felhasznál, forgalombahoz vagy tárol (birtokában tart);

c) engedély vagy jogosultság nélkül sugárzó anyagot, illetve készítményt szállít, vagy szállíttat;

d) a 10. §-ban megszabott vagy egyéb jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

(3) Szabálysértést követ el és 1000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható, aki anélkül, hogy közveszélyt okozna, avagy foglalkozása körében más életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen veszélynek tenné ki:

a) a sugárzó anyagok és készítmények nyilvántartását nem vezeti vagy pontatlanul vezeti;

b) készlethiány esetén jelentéstételi kötelezettségét nem teljesíti;

c) a sugárzó anyagok és készítmények szállítására, illetve fuvarozására vonatkozó rendelkezéseket megszegi.

(4) A (2) és a (3) bekezdésekben megállapított szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

(5) A biztonsági szabályok egyéb megszegése miatt a közegészségügyi jogszabályok alapján bírság kiszabásának van helye.

12. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet hatálybaléptetéséről és végrehajtásáról az egészségügyi miniszter - az OAB elnökével, a belügyminiszterrel, a szállítás kérdéseit illetően a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, a vámeljárás szabályait illetően a külkereskedelmi miniszterrel, a kártérítés szabályait illetően a pénzügyminiszterrel egyetértésben - gondoskodik.

(2) A sugárzó anyagoknak és készítményeknek a fegyveres testületeknél történő felhasználására az illetékes miniszternek az egészségügyi miniszterrel egyetértésben kiadott külön rendelkezései irányadók.

Apró Antal s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese