15/1965. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a fűszerpaprika termelésének, feldolgozásának minősítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról szóló 53/1957. (VIII. 22.) Korm. számú rendelet módosításáról

1. §

Az 53/1957. (VIII. 22.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 4., 5., 6. és 7. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4. § A termelési szerződés alapján termelt fűszerpaprikát a termelő köteles a paprikafeldolgozó vállalatnak a termelési szerződésben foglalt feltételek szerint teljes egészében nyers állapotban - az 5. §-ban foglalt kivételtől eltekintve - átadni.

5. § Az állami gazdaság és a mezőgazdasági termelőszövetkezet jogosult termését a szerződést kötő állami vállalat szárítóüzemeiben bérmunkában megszáríttatni és a fűszerpaprikát szárított állapotban átadni, feltéve, hogy erre vonatkozó szándékát a vele szerződő állami vállalatnak a szüretelés éve október 1. napjáig bejelenti.

6. § Termelési szerződés nélkül termelt fűszerpaprikát [2. § (2) bekezdés] a termelő saját házi szükségletére szabadon felhasználhatja és közvetlenül fogyasztók részére a piaci forgalomban nyers, csöves állapotban értékesítheti. Az ilyen fűszerpaprikát szárított, döngölt, megtört vagy őrölt állapotban nem szabad forgalombahozni.

7. § A fűszerpaprika iparszerű kikészítésére engedély nem adható."

2. §

A R. 8. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

3. §

A R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"9. § A paprikafeldolgozó vállalatok kötelesek az őrlésre előkészített félterméket az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) paprikaminősítő osztálya által hitelesített őrlési naplóba (malomkönyvbe) bevezetni."

4. §

A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10. § (1) Az őrlésre kerülő fűszerpaprika-féltermékek minőségét az OMMI paprikaminősítő osztálya az őrlés megkezdése előtt ellenőrizni köteles.

(2) Azt a félterméket, amely az OMMI paprikaminősítő osztályának megállapítása szerint őrölt paprika előállítására nem alkalmas, meg kell semmisíteni. A megsemmisítést a paprikafeldolgozó vállalat az OMMI paprikaminősítő osztályának részvételével végzi el."

5. §

A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"12. § A paprikafeldolgozó vállalat köteles a megőrölt fűszerpaprikát őrlés után azonnal az előírt őrlési finomságnak megfelelő szitán átszitálni, zsákba tölteni, a zsákot lekötni és azt a féltermék burkolatáról levett címkével vagy olyan új címkével ellátni, amely az őrlési napló tételszámát, az őrlést végző üzem megnevezését és telephelyét, az őrlési tételhez tartozó összes zsákok számát feltünteti."

6. §

A R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"13. § (1) A fűszerpaprika őrlésére szolgáló őrlőberendezésen más terményt őrölni vagy darálni nem szabad."

7. §

A R. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"16. § (2) A mintavétel alkalmával a mintavevő az őrölt paprikáról "mintavételi és minősítési jegyzék"-et állít ki. A jegyzéknek tartalmaznia kell az őrlést végző paprikafeldolgozó vállalatnak és telepének megjelölését, az őrlési napló tételszámát, az őrlemény mennyiségét, a zsákok száma és az őrölt paprika tisztasúlya szerint részletezve."

8. §

A R. 19. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"19. § (1) Az OMMI paprikaminősítő osztályának minősítése ellen a paprikafeldolgozó vállalat a minőség megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Paprikajellegmegállapító Bizottsághoz fellebbezhet.

(2) A fellebbezést az OMMI paprikaminősítő osztályánál kell benyújtani."

9. §

A R. 31. és 32. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"31. § A R-ben meghatározott valamely kötelezettség vagy tilalom számottevő gazdasági hátrány okozásával történő megszegése az 1961. évi V. tv. (Btk.) 224. §-ában meghatározott bűntettet, ellenkező esetben pedig az 1962. évi 10. tvr. (Btké.) 49. §-ában foglalt szabálysértést valósítja meg.

32. § Azt a fűszerpaprikát, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el lehet kobozni."

10. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kállai Gyula s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke