11/1966. (III. 5.) Korm. rendelet

a sokszorosítógépek beszerzéséről és használatáról

1. § E rendelet alkalmazása szempontjából sokszorosítógép minden olyan eszköz, amely alkalmas kézzel, vagy géppel írott, rajzolt szöveg, vagy ábrázolat vegyi anyagok alkalmazásával való több-szörösítésére, kivéve a rézkarcnyomó és fénymásoló gépet.

2. § (1) Sokszorosítógépet csak jogi személy szerezhet be.

(2) A sokszorosítógép rendeltetésszerű használatáért és biztonságos tárolásáért az üzemben tartó (használó) szerv vezetője a felelős.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésekben foglaltak megtartását az irányító (felügyeleti) szerv ellenőrizni tartozik.

3. § Sokszorosítógép gyártását, forgalomba hozatalát, biztonságos tárolását és rendeltetésszerű használatát rendészeti szempontból a Belügyminisztérium szervei ellenőrzik,

4. § Sokszorosítógép gyártásával, forgalombahozatalával, vételével, selejtezésével kizárólag a kohó-és gépipari miniszter által kijelölt vállalat foglalkozhat. A kijelölt vállalat a forgalombahozott sokszorosítógépekről nyilvántartást vezet.

5. § A sokszorosítógépet üzemben tartó szervek vezetői az engedélyezés alá tartozó sajtótermékek készítésénél a 26/1959. (V. 1.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

6. § (1) A sokszorosítógép beszerzésére, gyártására, forgalombahozatalára és használatára vonatkozó rendelkezések megszegése 500 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható szabálysértés. A szabálysértésért azt a személyt kell felelősségre vonni. akinek a magatartása folytán a kötelességszegés bekövetkezett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabály--sértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

7. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 29/1951. (I. 28.) MT rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter, valamint a kohó- és gépipari miniszter gondoskodik.

Fock Jenő s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese