40/1968. (X. 31.) Korm. rendelet

a vasutakról szóló 1968. évi IV. törvény végrehajtásáról

A vasutakról szóló 1968. évi IV. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a következőket rendeli.

(A Tv. 2. §-ához)

1. §

(1) A közlekedés- és postaügyi miniszter az ágazati irányítás keretében különösen az alábbi feladatokat látja el:

a) gondoskodik a vasúthálózat kialakításáról és fejlesztéséről a különböző közlekedési ágak fejlesztésére meghatározott célkitűzések figyelembevételével;

b) meghatározza a vasutak létesítésére (építésére), bővítésére, átalakítására és megszüntetésére vonatkozó általános érvényű hatósági előírásokat;

c) szabályozza a vasútengedélyezési és használatbavételi eljárást;

d) meghatározza a vasutak üzemeltetésére vonatkozó alapvető szabályokat;

e) ellenőrzi a vasutak működését.

(2) A vasutak létesítésére (építésére), bővítésére és átalakítására vonatkozó szabályok meghatározása, valamint a vasútengedélyezési eljárás szabályozása során a közlekedés- és postaügyi miniszter a hatósági engedélyezési eljárás rendszerére és az építésügyre vonatkozó jogszabályok keretei között jár el.

(3) A tanácsok felügyelete alatt működő vasutak tekintetében a közlekedés- és postaügyi miniszter az ágazati irányításból származó jogait - az (1) bekezdésben említett feladatok közül a vasutak működésének ellenőrzését - a tanácsok végrehajtó bizottsága útján gyakorolja.

(A Tv. 3. §-ához)

2. §

Az országos közforgalmú vasút az ország egész területén vagy annak meghatározott részén végez személy- és árufuvarozást.

3. §

A helyi közforgalmú vasút:

a) közúti, földalatti vagy fogaskerekű vasút, amely helyi fuvarozási igényeket elégít ki;

b) elővárosi vasút, amely valamely nagyváros és környéke között végez fuvarozást.

4. §

A sajáthasználatú vasút lehet: ipar-, bánya-, mezőgazdasági vagy erdei vasút. Sajáthasználatú vasút az ideiglenes munkavágány is.

5. §

A törvény alkalmazása szempontjából vasút

a) a sikló és a függőpálya is, amely rendeltetése szerint lehet közforgalmú vagy sajáthasználatú;

b) az iparvágány, amely közforgalmú vagy sajáthasználatú vasúthoz csatlakozva elégíti ki valamely szerv fuvarozási igényeit.

6. §

A vasút nyomtávolság szerint

a) rendes (1435 mm),

b) széles (1435 mm-nél nagyobb) vagy

c) keskeny (1435 mm-nél kisebb)

nyomtávolságú lehet.

(A Tv. 6. §-ához)

7. §

A személy- és az árufuvarozás közegészségügyi követelményeit az egészségügyi miniszter a közlekedés- és postaügyi miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

(A Tv. 7. §-ához)

8. §

A vasúti (vontató, önhajtású, valamint vontatott) járművek üzembehelyezésének engedélyezésére és a futási bizonylat kiadására vonatkozó szabályokat a közlekedés- és postaügyi miniszter állapítja meg és teszi közzé.

9. §

(1) Gőzmozdony és egyéb olyan vasúti jármű üzembehelyezéséhez, amelyben gőzkazán van, kazánhasználati engedély is szükséges.

(2) Gőzmozdony és egyéb vasúti jármű gőzkazánja használatának engedélyezését, hatósági felügyeletét és ennek keretében a hatósági nyomáspróba megtartásának módját a közlekedés- és postaügyi miniszter szabályozza.

10. §

A vasúti járműveket időszakonként meg kell vizsgálni és a szükséges javításokat el kell végezni. Az erre vonatkozó szabályokat a közlekedés- és postaügyi miniszter állapítja meg.

(A Tv. 10. §-ához)

11. §

A személyszállító vonatok menetrendjének és a menetrend megváltoztatásának közzététele a "Hivatalos menetrend" és a változást tartalmazó módosítás kiadásával, valamint a menetrendi hirdetményeknek az állomásokon való kifüggesztésével történik.

(A Tv. 11. §-ához)

12. §

A vasút üzembentartója a díjszabást köteles minden állomáson a hivatalos órák alatt betekintés céljából díjtalanul rendelkezésre bocsátani.

(A Tv. 13. §-ához)

13. §

A közforgalmú vasút dolgozói egyenruha-juttatásának szabályait - a munkaügyi miniszterrel egyetértésben megállapított elvek alapján -, továbbá az egyenruha viselésének szabályait, valamint a dolgozók rangfokozati rendszerét a közlekedés- és postaügyi miniszter az érdekelt szakszervezettel egyetértésben állapítja meg.

(A Tv. 14. §-ához)

14. §

A közforgalmú vasút dolgozói utazási és fuvarozási kedvezményeinek feltételeit és mértékét a közlekedés- és postaügyi miniszter az érdekelt szakszervezettel egyetértésben állapítja meg.

(A Tv. 16. §-ához)

15. §

Azt, hogy a fokozott büntetőjogi védelem szempontjából kit kell a közforgalmú vasút végrehajtó szolgálatát ellátó dolgozónak tekinteni, a közlekedés- és postaügyi miniszter szabályozza.

(A Tv. 17. §-ához)

16. §

Az országos közforgalmú vasút egészségügyi szervezetét, valamint e szervek működésének irányelveit a közlekedés- és postaügyi miniszter az egészségügyi miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

(A Tv. 21. §-ához)

17. §

A közlekedés- és postaügyi miniszter a korlátozott mértékben közforgalmat lebonyolító sajáthasználatú vasút részére a közforgalmú vasutak fuvarozási feltételeitől eltérést engedélyezhet.

(A Tv. 22. §-ához)

18. §

(1) Helyi közforgalmú vasút - a sikló és a függőpálya kivételével -, valamint sajáthasználatú vasút létesítését (építését), bővítését, átalakítását és használatbavételét, valamint megszüntetését, ha az nem terjed túl a megye (főváros, megyei jogú város) államigazgatási határán, illetőleg a sajáthasználatú sikló vagy függőpálya az üzem területén, a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottságának közlekedési szakigazgatási szerve engedélyezi. Ha az ilyen vasút országos közforgalmú vasúthoz csatlakozik, illetőleg országos közforgalmú vasutat vagy országos közutat keresztez, az engedély megadásához a közlekedés- és postaügyi miniszter előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A bányavasút - ideértve a bányászati siklót, és függőpályát is - létesítésére (építésére), bővítésére, átalakítására és használatbavételére, valamint megszüntetésére a bányatörvény rendelkezései irányadók.

19. §

Az iparvágány létesítésére (építésére) bővítésére, átalakítására, használatbavételére és megszüntetésére a közforgalmú, illetőleg a sajáthasználatú vasutakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, attól függően, hogy az közforgalmú, vagy sajáthasználatú vasúthoz csatlakozik.

20. §

Nem kell engedély az emberi vagy állati erővel vontatott sajáthasználatú vasút, továbbá vonóerőre tekintet nélkül az ideiglenes munkavágány létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához és használatbavételéhez, valamint megszüntetéséhez, ha az kizárólag az építtető kezelésében levő területen történik, közutat, vízfolyást nem érint, engedélyhez kötött vasutat nem keresztez és ilyen vasúthoz nem csatlakozik.

21. §

(1) A vasút üzemeltetését szolgáló távközlőbiztosító- és egyéb berendezés létesítését, átalakítását és megszüntetését a vasút engedélyezésére jogosult hatóság engedélyezi.

(2) A vasúthoz tartozó magasépítmény létesítését (építését), átalakítását és megszüntetését az építésügyi hatóság engedélyezi. A vasútüzem területén az elhelyezés és a megoldás módjára nézve a vasút üzembentartójának állásfoglalása irányadó.

(A Tv. 24. §-ához)

22. §

Jóváhagyott fejlesztési terv alapján vasúti célra szükséges ingatlanokra az építésügyre vonatkozó jogszabályok szerint építési tilalom rendelhető el.

(A Tv. 25. §-ához)

23. §

A tűztávlatot és az azzal kapcsolatos részletes szabályokat a közlekedés- és postaügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben állapítja meg.

(A Tv. 29. §-ához)

24. §

Országos közforgalmú vasút és út keresztezését alul- vagy felüljáróval kell megoldani. E rendelkezés alól a közlekedés- és postaügyi miniszter kivételt engedélyezhet.

25. §

A vasutat keresztező és megközelítő út, vezeték vagy egyéb építmény létesítésére, átalakítására, fenntartására és megszüntetésére vonatkozó részletes szabályokat a közlekedés- és postaügyi miniszter, illetőleg a közlekedés- és postaügyi miniszterrel egyetértésben az érdekelt miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője) állapítja meg.

26. §

A vasúti pálya mentén a vasútüzem biztonságát veszélyeztető világító készüléket (fényreklám, fényszóró stb.) elhelyezni nem szabad. Arra nézve, hogy a világító készülék a vasútüzem biztonságát veszélyezteti-e, a vasút üzembentartójának állásfoglalása irányadó.

(A Tv. 30. §-ához)

27. §

A központi telekkönyvből az országos közforgalmú vasút kezelésében levő ingatlant a közlekedés- és postaügyi miniszter engedélyével szabad lejegyezni.

(A Tv. 31. §-ához)

28. §

Ez a rendelet az 1969. évi január hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a 7670/1946. (VII. 21.) ME rendelet hatályát veszti.

Fock Jenő s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére