11/1970. (IV. 29.) Korm. rendelet

a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.) Korm. számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) 24. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

(1) A 40/1962. (XI. 11.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"d) Elosztóvezeték hálózat az a nagyfeszültségű vezetékrendszer és a hozzátartozó átalakító- és kapcsolóberendezés, valamint az ezekről szétágazó kisfeszültségű vezetékrendszer, ideértve a közvilágítási vezetéket és berendezést is, amely a villamosenergiának a csatlakozó berendezésekhez való eljuttatására szolgál.

e) Csatlakozó berendezés az a vezetékrendszer a hozzátartozó átalakító- és kapcsolóberendezéssel, amely a távvezeték-, vagy elosztóvezeték hálózatot köti össze a fogyasztói vezetékhálózattal. A mérőberendezés a csatlakozó berendezés tartozéka."

(2) A Vhr. 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Csatlakozási pont a közcélú villamosmű és az üzemi villamosmű, illetőleg a közcélú villamos-mű és a fogyasztói vezetékhálózat tulajdoni (kezelői) határa."

2. §

A Vhr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A VET 1. §-ának (1) bekezdése alapján nem minősül villamosműnek a fogyasztóberendezés és a fogyasztói vezetékhálózat,

(2) A fogyasztói vezetékhálózat az a fogyasztóberendezés ellátására szolgáló villamosvezeték, átalakító- és kapcsolóberendezés, amely a csatlakozási pont után a fogyasztó lakásában, üzemébem egyéb helyiségében, illetőleg a rendelkezése alatt álló ingatlanon van.

(3) A fogyasztói vezetékhálózat nem a fogyasztó használatában álló más vezetéket keresztező, vagy azt megközelítő részének létesítéséhez - amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik - az érintett (keresztezett, megközelített) létesítmény üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges."

3. §

A Vhr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A közcélú, illetőleg az üzemi villamosmű minősítésén nem változtat, ha az

a) a villamosenergia fejlesztéséhez hulladékenergiahordozót használ fel,

b) hőenergia szükségletet is kielégít,

c) az üzembentartó saját céljain túlmenően -nem jelentős mértékben - más fogyasztó energiaszükségletének kielégítését is szolgálja."

4. §

A Vhr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A villamosmű minősítéséről, továbbá az üzemi villamosműnek közcélú villamosművé, illetőleg közcélú villamosműnek üzemi villamosművé történő átminősítéséről a nehézipari miniszter az érdekelt miniszterekkel (országos hatáskörű szervek vezetőivel) egyetértésben határoz, illetőleg állapítja meg az erre vonatkozó szabályokat."

5. §

A Vhr. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A villamosmű létesítésével kapcsolatos hatósági engedélyezéshez (területfelhasználás, létesítés, használatbavétel stb.) a nehézipari miniszter által szabályozott módon megadott szakhatósági hozzájárulás szükséges."

6. §

A Vhr. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A villamosmű megvalósításának engedélyezése során előírt próbaüzemeltetést a nehézipari miniszter által meghatározott feltételek megtartásával kell lefolytatni."

7. §

A Vhr. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 8. 8 (2) bekezdésében említett hozzájárulás az áramnem, a periódusszám és a névleges feszültség meghatározását is magában foglalja."

8. §

A Vhr. 22. §-ának (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Az ezekre vonatkozó szabályokat a nehézipari miniszter rendeletben állapítja meg."

9. §

A Vhr. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az együttműködő üzemi erőmű üzembentartója saját üzemében csak a villamosenergia szétosztására és fogyasztására kiadott rendelkezések szerint meghatározott villamosteljesítményt, illetőleg energiát veheti igénybe."

10. §

A Vhr. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § A villamosenergia szolgáltatás és vételezés feltételeit a nehézipari miniszter Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzatban határozza meg."

11. §

A Vhr. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"54. § A nehézipari miniszter a VET 19. §-ának (1) és (2) bekezdéséből eredő jogkörét a felügyeleti-és ágazati felelősségre vonatkozó jogszabályok keretében - külön jogszabályban meghatározott módon - gyakorolja."

12. §

A Vhr. 56. §-a a következőkkel egészül ki:

"E rendelkezéseket a fogyasztói vezeték-hálózat vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell."

13. §

A Vhr. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"57. § A villamosműben, illetőleg a fogyasztói vezetékhálózaton műszaki munkakörben foglalkoztatott dolgozók szakmai képzéséről és továbbképzéséről az illetékes miniszterek, a nehézipari miniszter által a munkaügyi miniszterrel egyetértésben kiadott utasításnak megfelelően kötelesek gondoskodni."

14. §

A Vhr. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"59. § A VET 2-4, 7-14, 16-17, 19. és 22, §-aiban foglalt rendelkezéseket, valamint a rendelet előbbiekhez kapcsolódó előírásait a hőenergia (gőz, melegvíz) fejlesztésére és elosztására is megfelelően alkalmazni kell. Az erre vonatkozó részletes szabályokat az érdekelt szervek meghallgatása után a nehézipari miniszter állapítja meg."

15. §

E rendelet 1970. évi július hó 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a Vhr. 22. §-ának (2) bekezdése, 30. §-a (2) bekezdésének első mondata és a 49. §-a hatályát veszti; a 16. §-ának (3) bekezdésében említett "községfejlesztési alap" helyett "tanácsi fejlesztési alap"-ot kell érteni.

Fock Jenő s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke