11/1971. (X. 27.) KGM rendelet

a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) végrehajtására a 2. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem.

1. §

(1) A kohó- és gépipari ágazathoz tartozó tevékenységre jogosító szakértői engedély az 1. számú mellékletben felsorolt szakterületekre adható.

(2) Az engedélyező szerv a mellékletben felsorolt szakterületek további szakosodására tekintettel, a kohó- és gépipari ágazaton belül egyéb szakterületekre is adhat szakértői engedélyt.

2. §

(1) A szakértői tevékenység engedélyezése iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti űrlapon a Kohó- és Gépipari Minisztérium Igazgatási Főosztályára kell benyújtani.*[1]

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítványt,

b) részletes leírást a kérelmező szakmai működéséről és megjelent publikációiról.

(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező köteles a KGM 232-90104-4810 bevételi számlájára 500,- Ft díjat befizetni [R. 2. § (3) bekezdés].

3. §

Szakértői tevékenységre jogosító engedélyt az a büntetlen előéletű és kiemelkedő szakismeretekkel rendelkező személy kaphat, akinek

a) a kérdéses szakterületen egyetemi (főiskolai) végzettsége és legalább ötéves gyakorlata van abban a tevékenységi körben, amelyben szakértőként kíván működni, vagy

b) a kérdéses szakterületen középiskolai (szakközépiskolai, technikumi) végzettsége és legalább tíz éves gyakorlata van abban a tevékenységi körben, amelyben szakértőként kíván működni.

4. §

(1) Az engedélyezést az Igazgatási Főosztály vezetőjének (továbbiakban: engedélyező szerv) hatáskörébe utalom. Az engedélyező szerv a kérelem elbírálásánál - szükség esetén - szakértői bizottság véleményének figyelembevételével dönt.

(2) A kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárási kérdésekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

5. §

(1) Az engedélyező szerv a szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásáról és nyilvántartásáról a kérelmezőt és a munkáltatót értesíti.

(2) A kiadott szakértői engedély formájára a 3. számú mellékletben foglaltak az irányadók.

6. §

(1) Az engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak a kérelemben foglalt adatokon kívül tartalmaznia kell a szakértői engedély érvényességi idejére, továbbá a felfüggesztésére, vagy megvonására [R. 4. § (2) bekezdés] való utalást.

(2) Az engedély nyilvántartásbavételéért a kérelmező a 11/1966. (VI. 29.) PM rendelet 75. § (2) bekezdése, illetve a 83. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásával 100,- Ft illetéket köteles az engedélyiraton leróni.

7. §

(1) A munkáltató köteles bejelentést tenni az engedélyező szervnek, ha utólag olyan körülmény merült fel, mely a nála munkaviszonyban álló szakértő tevékenységének engedélyezését kizárja. [R. 4. § (2) bekezdés]. Ilyen esetben az engedélyt meg kell vonni.

(2) A munkáltatónak a szakértő súlyos fegyelmi büntetése miatt az engedély megvonására, vagy felfüggesztésére tett javaslatát az engedélyező szerv bírálja el.

8. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Horgos Gyula s. k.,

kohó- és gépipari miniszter

1. számú melléklet a 11/1971. (X. 27.) KGM rendelethez

A 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján szakértői engedély az alábbi kohó- és gépipari ágazati tevékenységekre adható:

A) KOHÓ- ÉS GÉPIPARI GYÁRTMÁNYOK TERVEZÉSE ÉS GYÁRTÁSA

I. Gépek és gépi berendezések

1. Forgácsoló szerszámgép

2. Képlékeny alakító szerszámgép

3. Számirányítású (NC) szerszámgép

4. Talajművelő gép

5. Növényvédelmi gép

6. Állattenyésztési gép és berendezés

7. A mezőgazdasági terménybetakarítás és feldolgozás gépei

8. Mezőgazdasági erőgép

9. Földmunkagép

10. Útépítőgép

11. Építőipari emelőszerkezet

12. Gőz- és gázturbina

13. Gőzerőgép

14. Kazán és kazánberendezés gyártási

15. Kompresszor

16. Ipari hűtőberendezés

17. Klímaberendezés

18. Emelőszerkezet (daru)

19. Felvonó

20. Szállító berendezés

21. Gépi targonca

22. Törő- és aprítógép

23. Ipari kemence

24. Építőanyagipari gép

25. Öntödei gép és berendezés

26. Kovácsipari gép

27. Hengermű

28. Dróthúzó berendezés

29. Kábelgyártó berendezés

30. Hőkezelő berendezés

31. Konzervipari gép és berendezés

32. Húsipari gép és berendezés

33. Vegyipari gép és berendezés

34. Tárolótartály

35. Faipari gép

36. Nyomdaipari gép és berendezés

37. Bőr- szőrme és cipőipari gép

38. Fonodai, szövödei és kötödei gép

39. Textilkonfekcióipari gép

40. Mosodai gép

II. Közlekedési eszközök

1. Belsőégésű motor

2. Villamos mozdony

3. Diesel mozdony

4. Motorvonat

5. Vasúti motorkocsi

6. Vasúti vontatott személy- és teherkocsi

7. Motorkerékpár

8. Autóbusz

9. Tehergépkocsi

10. Dumper

11. Kerékpár

12. Tengeri hajó

13. Folyami hajó

14. Uszály

15. Úszó- és kikötői portáldaru

III. Villamosipari gépek

1. Generátor

2. Váltakozóáramú forgógép

3. Egyenáramú gép

4. Forgógépes áramátalakító

5. Irányítástechnikai rendeltetésű forgógép

6. Transzformátor

7. Kisfogyasztású villamoskészülék

8. Nagyfogyasztású villamoskészülék

9. Félvezetős egyenirányító berendezés

10. Mechanikus és csöves egyenirányító berendezés

11. Erősáramú kondenzátor

12. Akkumulátor és szárazelem

13. Villamoshegesztő berendezés

14. Villamos világítótest

15. Villamosvezeték és kábel

16. Háztartási és közszükségleti villamosgép és készülék

IV. Híradás- és vacuumtechnikai eszközök

1. Távbeszélőkészülék

2. Távbeszélőközpont

3. Átviteltechnikai berendezés

4. Műsorszóró adóberendezés

5. Mikrohullámú berendezés

6. Rádió-, televízió vevőkészülék és magnetofon

7. Félvezető eszköz

8. Villamos fényforrás

9. Elektroncső

10. Passzív elektronikai ellenállás, kondenzátor, induktív alkatrész

11. Elektroakusztikai erősítő-, stúdióberendezés

12. Vasútbiztosító berendezés

13. Vacuumtechnikai berendezés

14. Lézertechnikai készülék és berendezés

V. Műszeripar

1. Orvosi kézieszköz

2. Orvosi röntgenberendezés

3. Villamos és elektronikus vizsgáló- és kezelőkészülék

4. Fényképészeti, filmtechnikai eszköz és berendezés

5. Látszerészeti eszköz

6. Optikai eszköz

7. Ügyviteltechnikai eszköz és berendezés

8. Térmérő és alakmeghatározó műszer

9. Mechanikai anyagjellemzőket mérő műszer

10. Mechanikai mennyiségeket mérő műszer

11. Hőmennyiséget mérő műszer

12. Villamos és mágneses mennyiséget mérő műszer

13. Koncentráció- és összetételmérő műszer

14. Akusztikai jellemzőket mérő műszer

15. Villamos analóg automatika elem és rendszer

16. Pneumatikus és hidraulikus automatika elem és rendszer

17. Elektronikus digitális számítás- és szervezéstechnikai eszköz

18. Elektronikus digitális automatika elem és rendszer

19. Geodéziai műszer

20. Geofizikai műszer

VI. Fémtömegcikk ipar

1. Fémforgácsoló szerszám

2. Forgácsnélküli fémmegmunkáló szerszám

3. Munkadarab befogó készülék

4. Préslégszerszám

5. Csapágy

6. Csőhálózati szerelvény

7. Zár

8. Gáztároló tartály és palack gyártás

9. Ipari lánc

10. Háztartási tüzelő és fűtő berendezés

11. Háztartási hűtőberendezés

12. Háztartási varrógép

13. Háztartási fémedény

B) KOHÁSZATI ÉS ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK

1. Nyersvasgyártás

2. Meleghengerlés és -alakítás

3. Hideghengerlés és -alakítás

4. Ferroötvözet gyártás

5. Szürkevas és temperöntvény gyártás

6. Acélöntvénygyártás

7. Könnyűfém alkatrész öntés

8. Nehézfémöntvény gyártás

9. Porkohászat

10. Formázástechnológia

C) GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

1. Forgácsolás

2. Finomfelületi megmunkálások

3. Forgácsnélküli hidegalakítás

4. Csavargyártás

5. Rúd-, cső- és huzalhúzás

6. Lemez profilalakítás

7. Hegesztés

8. Hegesztett szerkezet

9. Hegesztő segédanyagok

10. Forrasztás

11. Hőkezelés

12. Hőkezelő segédanyagok

13. Híradás-, műszer- és finommechanikai technológia

14. Szerelés (kohó- és gépipari szakágazati megjelöléssel)

15. Felületkikészítés

16. Darabolás

17. Különleges megmunkálások (szikraforgácsolás, elektrokémiai megmunkálás)

18. Gépipari (kohászati) anyagvizsgálat

19. Hűtés-kenéstechnika

20. Fémszórás

21. Fémek ragasztása

D) EGYÉB TÉMÁK

1. Gépipari (kohászati) technológiák automatizálása

2. Gépipari (kohászati) gyárszervezés

3. Gépipari (kohászati) gyártásszervezés

4. Gépipari (kohászati) termelés (technológiai) programozás

5. Gépipari (kohászati) karbantartás (a közlekedési eszközök kivételével)*[2]

6. Gépipari (kohászati) minőségellenőrzés

7. Gépipari (kohászati) gyártóeszközgazdálkodás

8. Gépipari (kohászati) kutatás-fejlesztésszervezés

9. NC technika alkalmazás

10. Gépipari (kohászati) anyagmozgatás

2. számú melléklet a 11/1971. (X.27.) KGM rendelethez

3. számú melléklet a 11/1971. (X. 27) KGM rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] * Az űrlap a Nyomtatványellátó Vállalatnál (Budapest V., Szent István tér 4.) szerezhető be.

[2] * A közlekedési eszközök karbantartásával és javításával kapcsolatos szakértői engedélyeket a KPM adja ki.

Tartalomjegyzék