Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

6/1974. (VII. 20.) KPM rendelet

a polgári repülés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről

A polgári repülésről szóló 1964. évi 26. számú törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 27/1964. (XI. 10.) Korm. számú rendelet 20. §-ának (1) bekezdésében és 25. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) A polgári repülésben szakszolgálati engedélyhez kötött munkakört, illetőleg tevékenységet és ilyen munkakörbe tartozó feladatot (a továbbiakban együtt: szakszolgálat) az láthat el, akit erre a légijármű, illetőleg a repülőtér üzembentartója kijelölt. Szakszolgálat ellátására - a (3) bekezdésben említett esetet kivéve - az jelölhető ki, akinek erre jogosító, érvényes szakszolgálati engedélye van.

(2) Szakszolgálati engedélyhez kötött szakszolgálatok:

a) a hajózó személyzetnél:

- légijárművezető,

- rádiós,

- navigátor,

- rádiós-navigátor,

- mérnök (szerelő),

- légiutaskísérő;

b) az ejtőernyősöknél:

- ejtőernyős ugró;

c) a földi személyzetnél:

- repülésirányító,

- repülés-üzemi tiszt,

- légijárműszerelő.

(3) Kiképzés alatt álló személy - a szakmai gyakorlat megszerzése érdekében - szakszolgálat ellátására szakszolgálati engedély nélkül kijelölhető, ha a légijármű, illetőleg a repülőtér üzembentartója által e célból kiállított, hitelesített és folyamatosan vezetett munkanaplója (hajózó, ejtőernyős stb. munkanaplója) van. Kiképzés alatt álló személy a szakszolgálatot felügyelet mellett láthatja el.

2. §

(1) A szakszolgálati engedély - a benne foglalt bejegyzéseknek megfelelően - a légijárműtípus és szaktevékenység szerint megjelölt szakszolgálat ellátására jogosít és az egészségügyi (orvosi), valamint a szakmai alkalmasság megállapított határidejéig, illetőleg visszavonásig érvényes.

(2) A szakszolgálati engedély alapján

a) hajózó szakszoglálat magyar lajstromba vett légijárművön a Magyar Népköztársaság államhatárán belül és kívül (a továbbiakban: belföldön, illetőleg külföldön) látható el;

b) hajózó szakszolgálat más állam lajstromába vett légijárművön belföldön és külföldön abban az esetben látható el, ha ezt a lajstromozó állam hatósága vagy - felhatalmazása alapján - a légijármű üzembentartója engedélyezi;

c) ejtőernyős ugrás belföldön és külföldön végezhető;

d) repülésirányítás belföldön, egyéb földi szakszolgálat (légijármüvek földi ellenőrzése, vizsgálata, karbantartása) belföldön és a magyar légijárművek tekintetében külföldön látható el.

(3) Hajózó szakszolgálat belföldön más állam hatósága által kiállított hajózó szakszolgálati engedély alapján - a (4) bekezdésben említett esetet kivéve - csak ugyanennek az államnak a lajstromába felvett légijárművön látható el.

(4) Az üzembentartó szerv vezetője - a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Légügyi főosztályának (a továbbiakban: Légügyi főosztály) előzetes hozzájárulásával - nem magyar állampolgár légijárművezetőnek engedélyt adhat arra, hogy magyar légijárművet más állam hatósága által kiállított hajózó szakszolgálati engedély alapján vezessen.

3. §

(1) Szakszolgálati engedélyt az a magyar, illetőleg - a (2) bekezdésben foglalt megszorítással - nem magyar állampolgár kaphat, aki

a) a szakszolgálatra - légijárműtípus és szaktevékenység szerint - meghatározott életkort betöltötte;

b) a szakszolgálatra egészségügyi (fizikai és pszichikai) és közbiztonsági szempontból alkalmas;

c) a szakszolgálatra - légijárműtípus és szaktevékenység szerint - meghatározott szakmai követelményeknek és egyéb feltételeknek megfelel;

d) sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tett,

(2) Hajózó szakszolgálati engedély nem magyar állampolgárnak a közlekedés- és postaügyi miniszter előzetes engedélyével adható.

(3) Közbiztonsági szempontból szakszolgálatra alkalmatlannak kell tekinteni azt,

a) akit a bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélt - a Büntető Törvénykönyvben meghatározott mentesítés beálltáig;

b) akit a bíróság a szakszolgálati engedélyhez kötött járművezetéstől vagy foglalkozástól eltiltott - az ítéletben meghatározott ideig;

c) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést vagy kényszer-elvonókezelést rendelt el -a kezelés eredményes befejezését követő egy évig;

d) aki rendőrhatósági felügyelet, vagy kitiltás hatálya alatt áll;

e) akivel szemben szándékosan, illetőleg a légiközlekedés biztonsága ellen vagy szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységgel összefüggően gondatlanul elkövetett bűncselekmény miatt büntető eljárás van folyamatban.

(4) Aki szakszolgálati engedély kiadását kéri, köteles az egészségügyi alkalmasságot három hónapnál nem régebbi, az e célra kijelölt egészségügyi szervezet által kiállított orvosi igazolással, a közbiztonsági szempontból való alkalmasságot három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, igazolni.

(5) A szakszolgálati engedély kiadása iránti kérelmet a KPM Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatósághoz kell benyújtani.

(6) Az egyes szakszolgálatok ellátására jogosító szakszolgálati engedélyeket - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (1971. évi 25. sz. tvr.) által kiadott nemzetközi szabványoknak és ajánlásoknak figyelembevételével - a Légügyi főosztály adja ki.

(7) Szakszolgálati engedély kiskorú személy részére történt kiadásáról a törvényes képviselőt értesíteni kell.

4. §

(1) A szakszolgálati engedély egészségügyi alkalmassági érvényessége kedvező orvosi vizsgálat, szakmai alkalmassági érvényessége sikeres vizsga alapján meghosszabbítható.

(2) Az érvényes szakszolgálati engedély jogosítása további légijárműtípusra, illetőleg szaktevékenységre sikeres vizsga alapján kiterjeszthető.

(3) A légügyi hatóság [2/1973. (II. 28.) KPM sz. rend.] az engedélyest elméleti vagy gyakorlati, illetőleg mindkét vizsga letételére kötelezheti, ha ellenőrzés során megállapítja, hogy az engedélyes szakmai alkalmassági szempontból nem felel meg a követelményeknek vagy egyéb feltételeknek.

5. §

(1) A szakszolgálat, illetőleg a szaktevékenység ellátásának egészségügyi alkalmassági feltételeit a Légügyi főosztály az Egészségügyi Minisztériummal egyetértésben állapítja meg.

(2) A Légügyi főosztály állapítja meg

a) a szakszolgálatnak más állam hatósága által kiállított szakszolgálati engedély alapján történő ellátása feltételeit és az ezzel kapcsolatos szabályokat;

b) egyes szakszolgálatoknál a képesítési osztályokat és az osztálybasorolás feltételeit;

c) a szakszolgálati engedély kiadásánál és meghosszabbításánál, illetőleg kiterjesztésénél - légijárműtípus és szaktevékenység szerint

- az életkort,

- a szakmai követelményeket és egyéb feltételeket,

- az elméleti és a gyakorlati vizsga tárgyait;

d) a vizsgabizottságok összetételét és a vizsgáztatás rendjét.

6. §

(1) A Légügyi főosztály a szakszolgálati engedélyt visszavonja, vagy az engedélyben meghatározott egyes szaktevékenységre vonatkozó jogosítást érvényteleníti, ha

a) az engedély kiadásának vagy meghosszabbításának valamely feltétele hiányzik - a feltétel teljesítésének idejéig;

b) az engedélyes a szakszolgálat ellátására egészségügyi szempontból alkalmatlanná vált - az alkalmatlanság időtartamára;

c) az engedély egészségügyi alkalmassági érvényességének határideje lejárt - az alkalmasság megállapításáig;

d) a közbiztonsági alkalmasságot kizáró, a 3. § (3) bekezdésének a-d) pontjában felsorolt okok valamelyike áll fenn - az alkalmatlanság időtartamára.

e) az engedélyes az engedély meghosszabbításához szükséges vizsgán, illetőleg az ellenőrzésen nem felelt meg - a sikeres vizsga letételéig;

f) az engedélyes vagy tudtával más az engedélyt meghamisította vagy azzal visszaélt - egy évtől három évig terjedő időtartamra.

(2) A Légügyi főosztály a szakszolgálati engedélyt visszavonhatja

a) a 3. § (2) bekezdésének e) pontjában említett esetben - a büntető eljárás jogerős befejezéséig;

b) ha a rendkívüli repülőesemény (ejtőernyős esemény) vizsgálata során megállapítja, hogy az engedélyes a szakszolgálat foglalkozási szabályait megsértette vagy magatartásával a repülésbiztonságot veszélyeztette, de ellene büntető eljárás nem indult - három hónaptól két évig terjedő időtartamra;

c) az engedélyes a szakszolgálatot egy éven keresztül nem látta el - az újabb elméleti és gyakorlati vizsga sikeres letételéig.

(3) A szakszolgálati engedélynek a (2) bekezdés b) pontja alapján történő visszavonásához ügyészi hozzájárulás szükséges, ha a szakszolgálati engedély az engedéllyel rendelkező személy munkakörének betöltéséhez nélkülözhetetlen.

(4) A szakszolgálati engedély visszavonásának az (1) bekezdés f) pontja, illetőleg a (2) bekezdés b) pontja alapján meghatározott időtartamát az engedély elvételének időpontjától kell számítani.

(5) A szakszolgálati engedély

- három hónapnál hosszabb időtartamú visszavonás esetében a gyakorlati,

- egy évnél hosszabb időtartamú visszavonás esetében az elméleti és a gyakorlati

vizsga sikeres letétele után adható ki újból.

7. §

(1) A szakszolgálati engedély kiadásának díja - az okirati illetéken felül - 35 forint.

(2) A szakszolgálati engedélybe az érvényesség meghosszabbításának vagy a további jogosításnak a bejegyzése és a visszavont szakszolgálati engedély újbóli kiadása díjmentes.

(3) Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott szakszolgálati engedély helyett kiállított szakszolgálati engedély kiadásának díja - az okirati illetéken felül - 95 forint.

(4) Az (1) és a (3) bekezdésben említett díjakat illetékbélyeggel kell leróni.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépéséig kiadott szakszolgálati engedélyek - a bennük foglalt bejegyzéseknek megfelelően - továbbra is érvényesek.

Rödönyi Károly s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter