1977. évi 25. törvényerejű rendelet

a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény módosításáról

1. § Az 1961. évi VI. törvény (továbbiakban: FT.) I. fejezetének címe "Mezőgazdasági rendeltetésű földek használata" címre módosul és az 1. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § (1) Mezőgazdasági rendeltetésű földek azok a külterületi földek, amelyeken mezőgazdasági termelést folytatnak, továbbá amelyeket jelenleg nem hasznosítanak, de mezőgazdasági termelésre alkalmasak, vagy arra alkalmassá tehetők.

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű földekre vonatkozó rendelkezéseket - a törvényben meghatározott eltérésekkel - a belterületen mezőgazdasági műveléssel hasznosítható földekre is alkalmazni kell."

2. § Az FT. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A mezőgazdasági rendeltetésű földeket a művelési águknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel kell hasznosítani és a termőképességüket fenn kell tartani; e földeket csak engedéllyel szabad a mezőgazdasági termelésből más célok megvalósítására kivonni."

3. § Az FT. 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3. § (1) A város (község) általános rendezési terve szerint a távlatban belterületi jellegű felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a rendezési tervek megvalósításától függően - általában ötéves tervidőszakonként - vonhatók belterületbe.

(2) Mezőgazdasági rendeltetésű föld belterületbe vonásához a Minisztertanács által meghatározott szerv előzetes hozzájárulása szükséges."

4. § Az FT. 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4. § (1) A földhasználók a tulajdonukban, kezelésükben, használatukban levő mezőgazdasági rendeltetésű földeken kötelesek rendeltetésszerű mezőgazdasági termelést folytatni.

(2) A mezőgazdasági termeléssel feladatszerűen foglalkozó állami szervezetek és szövetkezetek (a továbbiakban: mezőgazdasági nagyüzemek) a felróható okból meg nem művelt földjeik után térítést kötelesek fizetni.

(3) A nagyüzemi művelésre alkalmas, vagy arra alkalmassá tehető, de műveletlenül hagyott föld kezelői, illetve használati jogát, - ha a további hasznosítás más módon nem biztosítható - a mezőgazdasági nagyüzemtől térítés nélkül meg lehet vonni, és a földet más nagyüzem kezelésébe, használatába lehet adni.

(4) A magánszemélyek tulajdonában levő, felszólítás ellenére műveletlenül hagyott mezőgazdasági rendeltetésű földeket kártalanítás nélkül állami tulajdonba kell venni. A tulajdonos felszólítása nélkül állami tulajdonba kell venni azokat a földeket is, amelyeket 1965. október hó 24. napja előtt hatósági intézkedéssel adtak állami, társadalmi vagy szövetkezeti szerv használatába.

(5) Az (1) és a (4) bekezdés rendelkezéseit a belterületen csak az 1500 m2-t elérő vagy azt meghaladó, be nem épített, mezőgazdaságilag hasznosítható földrészletekre kell alkalmazni."

5. § Az FT. 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"7. § (1) A földhasználók a talajvédelem eredményessége, az anyagi eszközök jobb kihasználása érdekében - különösen olyan esetekben, amikor a védekezés meghatározott területen eredményesen csak egységesen hajtható végre - vízrendezési és talajvédelmi társulatot alakíthatnak, vagy a meglevő vízgazdálkodási társulat tevékenységét az üzemi talajvédelem egyes feladataira is kiterjeszthetik.

(2) A kisebb vízgyűjtő egységekben a mezőgazdasági területek többségét használó mezőgazdasági nagyüzemek egyetértése esetén a többi nagyüzem is köteles a talajvédelmi tervben előírtakat végrehajtani."

6. § Az FT. 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A mezőgazdasági nagyüzemek részére támogatás adható, ha művelés alól kivett területet mezőgazdasági művelésbe vonnak, parlagföldet művelésre átvesznek, vagy olyan talajvédelmi műszaki létesítményt építenek, amelynek hatása több mezőgazdasági üzemet, illetőleg állami főművet érint."

7. § Az FT. 9. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Az újrahasznosításnál - ha az mező- vagy erdőgazdasági művelésbe vonásra irányul - a terület rekultiválásához szükséges munkálatokat is el kell végezni."

8. § Az FT. 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10. § (1) A mezőgazdasági rendeltetésű és belterületen nagyüzemi mezőgazdasági műveléssel hasznosított föld igénybevételével járó beruházás céljára a kisajátítást elrendelni és a beruházás megvalósítását megkezdeni csak akkor lehet, ha a* föld mezőgazdasági termelésből, illetve művelésből való kivonására a szakhatósági hozzájárulás vagy az engedély rendelkezésre áll.

(2) A földek mezőgazdasági termelésből, illetve művelésből való kivonásához a szükséges hozzájárulás vagy engedély megadásakor, valamint mezőgazdasági rendeltetésű föld belterületbe való bevonásakor a következőket kell érvényesíteni:

a) a beruházást elsősorban mezőgazdasági termelés céljára nem alkalmas területen kell elhelyezni; ha ilyen területen a beruházás gazdaságosan nem valósítható meg, vagy ilyen terület nincs, gyengébb minőségű földeket kell felhasználni, és az igénybevételt a szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni;

b) nagyüzemi szántót, szőlőt, gyümölcsöst, öntözésre berendezett földet, valamint az érintett községben, városban, fővárosban (továbbiakban: község) az átlagosnál jobb minőségű földet csak különösen indokolt esetben - általában helyhez kötött beruházás céljára - szabad felhasználni;

c) az utak és vasutak mentén hófogó erdősávo-kat mezőgazdasági termeléssel hasznosítható földekre csak kivételesen szabad telepíteni;

d) a föld alatti és föld feletti vezetékek elhelyezése az indokoltnál nagyobb mértékben nem nehezítheti a föld megművelését.

(3) A beruházás fejlesztéséhez felhasználni kívánt területeken, valamint a környezet szennyeződését, károsodását vagy ártalmát okozó ipari és mezőgazdasági létesítmények, továbbá lakótelepek köré telepítendő véderdők, védősávok és vé-dőfásítások, a vízvédelmi rendeltetésű fásítások helyét a beruházás előkészítése keretében kell kijelölni és azokat megtervezni."

9. § Az FT. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Mezőgazdasági rendeltetésű és belterületen mezőgazdasági nagyüzemi műveléssel hasznosított föld termelésből való kivonásáért, a terület igénybevételéért járó ellenértéken felül, -a Minisztertanács által meghatározott esetekben és mértékben -, térítést kell fizetni."

10. § Az FT. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ideiglenes hasznosítás, illetve a mezőgazdasági mellékhasználat kötelezettsége kiterjed a belterületen mezőgazdasági műveléssel hasznosítható minden földre".

11. § Az FT. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Az állami erdőgazdaságok a faállománynyal nem borított szántóföldi művelési ágú vagy szántóföldi művelésre alkalmas, illetőleg arra gazdaságosan alkalmassá tehető területekből csak annyit tarthatnak kezelésükben, amennyi az üzem működéséhez szükséges. Az ezt meghaladó területeket kötelesek mezőgazdasági nagyüzem részére átadni."

12. § Az FT. V. fejezete IV. fejezetre változik és a FT. a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § A művelési kötelezettség elmulasztásáért, valamint a földeknek a mezőgazdasági termelésből kivonásáért megállapított térítések a tanács fejlesztési alapját illetik meg."

13. § Ez a törvényerejű rendelet 1978. január hó 1. napján lép hatályba; végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. Egyidejűleg a FT. 4/A. §-a, az 1957. évi 52. törvényerejű rendelet, az 1965. évi 19. törvényerejű rendelet, valamint az 1969. évi 3. törvényerejű rendelet 1-2. §-a hatályát veszti, a FT. 16. §-ának számozása pedig 15. §-ra változik.

14. § Felhatalmazást kap a mezőgazdasági és élelmezésügyi, valamint az igazságügyminiszter, hogy a törvényerejű rendeletet a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvénnyel egységes szerkezetben közzétegyék ,és az ennek folytán szükséges szövegmódosításokat átvezessék,

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára