Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

6/1977. (XII. 9.) KPM-EüM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság orvosi vizsgálatáról

A Kormánytól kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük:

1. § (1) A rendelet hatálya - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed

a) a magyar tengeri hajón, belvízi nagyhajón, belvízi kishajón, kompon és úszómunkagépen hajózási szolgálatot teljesítő minden személyre,

b) a közforgalmú és a szolgálati célú csónak vezetőjére,

c)[1] a termelési célú, legalább 4 kW teljesítményű vagy 125 cm3 hengerűrtartalmú motorcsónak vezetőjére,

d) a hajózási oktatási intézmény hallgatójára,

e) a sport- vagy kedvtelési célú belvízi kishajó és legalább 4 kW teljesítményű vagy 125 cm3 hengerűrtartalmú motorcsónak vezetőjére.

(2) A rendelet alkalmazásában hajózási szolgálat

a) a magyar tengeri hajón, belvízi nagyhajón, belvízi kishajón, kompon és úszómunkagépen teljesített

- fedélzeti szolgálat,

- gépüzemi szolgálat és

- segédszolgálat, valamint

b) az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott csónak vezetése (a továbbiakban: egyéb hajózási szolgálat).

(3) A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek szolgálati rendeltetésű hajóin hajózási szolgálatot teljesítő személyek hajózási egészségi alkalmasságának orvosi vizsgálatáról külön jogszabály rendelkezik.

2. § Hajózási szolgálatot az láthat el, hajózási oktatási intézménybe hallgatóként az vehető fel, illetőleg az 1. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott vízijárművet az vezethet, aki arra egészségi szempontból alkalmas.

3. § (1) A hajózási szolgálat ellátásához szükséges egészségi alkalmasság - a továbbiakban: munkaköri (szakmai) alkalmasság - orvosi vizsgálatát el kell végezni:

a) a hajózási szolgálat ellátására vonatkozó munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése előtt,

b) a gépüzemi szolgálatból fedélzeti szolgálatba, illetőleg a segédszolgálatból gépüzemi vagy fedélzeti szolgálatba való áthelyezés (beosztás) előtt,

c) a hajózási oktatási intézménybe való felvétel előtt,

d) a hajózási szolgálat ellátására vonatkozó munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését követően, meghatározott időszakonként.

(2) A sport vagy kedvtelési célú vízijármű vezetéséhez szükséges egészségügyi alkalmasságot vizsgálni kell:

a) a vízijármű vezetésére jogosító okirat (a továbbiakban: vezetői engedély) kiadása előtt,

b) a vezetői engedély kiadását követően, meghatározott időszakonként.

(3) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott orvosi vizsgálatra az bocsátható, aki

a) fedélzeti szolgálatra vagy hajózási oktatási intézménybe jelentkezés esetén a harmincötödik,

b) gépüzemi szolgálatra jelentkezés esetén a negyvenedik,

c) segédszolgálatra és egyéb hajózási szolgálatra jelentkezés esetén a negyvenötödik

életévét még nem töltötte be. A Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: hajózási hatóság) e korhatárok alól indokolt esetben felmentést adhat.

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott orvosi vizsgálatot

a) tengeri hajón hajózási szolgálatot teljesítő személynél háromévenként,

b) belvízi hajón fedélzeti vagy gépüzemi szolgálatot teljesítő személynél

- ötvenedik életévének betöltéséig ötévenként,

- ötvenedik életévének betöltése után háromévenként,

c) belvízi hajón segédszolgálatot vagy egyéb hajózási szolgálatot teljesítő személynél ötévenként,

d) sport- vagy kedvtelési célú vízijármű vezetőjénél ötévenként

kell elvégezni. A vizsgálatot végző orvos a vizsgált személy egészségi állapota alapján a következő vizsgálatra ennél rövidebb határidőt állapíthat meg.

(5) Az élelmezéssel kapcsolatos munkakörben foglalkoztatott hajózási dolgozót az e rendeletben meghatározott orvosi vizsgálatok nem mentesítik az ilyen munkakörben foglalkoztatott dolgozókra más jogszabályban előírt orvosi vizsgálat alól.

4. § (1) Az orvosi vizsgálatot

- a 3. § (1) bekezdésének a) b) és d) pontjában meghatározott esetben a munkáltató,

- a 3. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben az oktatási intézmény vezetője,

- a 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a vezetői engedélyt kérő, illetőleg vezetői engedéllyel rendelkező személy

kezdeményezi.

(2) A tengeri hajón hajózási szolgálatot teljesítő személy behajózása előtt gondoskodni kell a várható távollét időtartama alatt esedékessé váló orvosi vizsgálat elvégzéséről.

(3) A munkáltató köteles a hajózási szolgálatot teljesítő személy munkaköri (szakmai) alkalmasságának rendkívüli orvosi vizsgálatát kezdeményezni, ha az alkalmasságot kizáró vagy korlátozó bármilyen körülményt észlel. Rendkívüli orvosi vizsgálatot a hajózási szolgálatot teljesítő személy maga is kérhet.

(4) A hajózási hatóság - a hajózás biztonságát veszélyeztető egészségromlás alapos gyanúja, hosszabb ideig tartó keresőképtelenség, ismétlődő megbetegedés esetén vagy más indokolt esetben - elrendelheti az egészségi alkalmasság rendkívüli orvosi vizsgálatát.

(5) Ha a tengeri hajó parancsnoka, mint a munkáltató képviselője - a hajószemélyzet előírt létszámának biztosítása érdekében - külföldön ideiglenesen munkavállalót alkalmaz, köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállaló munkaköri (szakmai) alkalmasságának orvosi vizsgálata a munkaviszony létesítése előtt megtörténjék. Ha erre nincs lehetőség, az alkalmasságot a hajóparancsnok bírálja el.

5. § (1) Az egészségi alkalmasság orvosi vizsgálatát a 4. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében az Országos Orvosszakértői Intézet keretében működő Repülő-egészségügyi Osztály,

b) belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében az állami egészségügyi szolgálatnak a munkaköri (szakmai) alkalmasság orvosi vizsgálatára kijelölt orvosa,

c) hajózási oktatási intézmény hallgatója tekintetében a Szakmunkástanulók Országos Egészségvédelmi Intézete szakmai alkalmasságot elbíráló szakrendelésének orvosa,

d) sport- vagy kedvtelési célú belvízi vízijármű vezetője tekintetében a közúti gépjárművezetők egészségi alkalmasságát vizsgáló orvos

végzi. Az a) és a b) pontban meghatározott orvosi vizsgálatot rendkívüli esetben a hajózási hatóság által kijelölt orvos is elvégezheti.

(2) Az orvosi vizsgálat eredményeként a vizsgált személy

- fedélzeti szolgálatra,

- gépüzemi szolgálatra,

- segédszolgálatra,

- egyéb hajózási szolgálatra vagy

- sport- és kedvtelési célú vízijármű vezetésére

egészségi szempontból alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősíthető.

(3) A hajózási oktatási intézménybe jelentkező személy munkaköri (szakmai) alkalmasságát a fedélzeti szolgálatra vonatkozó feltételek alapján kell vizsgálni.

(4) Az orvosi vizsgálat eredményét tanúsító igazolást annak a részére kell kiadni, illetőleg megküldeni, aki a vizsgálatot kezdeményezte.

6. § (1) A vizsgált személy, a munkáltató, valamint az oktatási intézmény vezetője az orvosi vélemény kézhezvételének napjától számított 15 napon belül a munkaköri (szakmai) alkalmasság másodfokon történő megállapítását kérheti. Ebben az esetben a másodfokú orvosi vizsgálatot

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében a polgári repülő-egészségügyi feladatok ellátásáról, valamint a tengerészek szervezeti alkalmasságának vizsgálatáról szóló 17/1969. (Közl. Ért. 13.) KPM-EüM együttes utasítás 4. §-ának (2) bekezdésében és 6. §-ának (2) bekezdésében említett bizottság,

b) belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében az állami egészségügyi szolgálatnak a munkaköri (szakmai) alkalmasság másodfokú orvosi vizsgálatára kijelölt bizottsága,

c) hajózási oktatási intézmény hallgatói tekintetében a Szakmunkástanulók Országos Egészségvédelmi Intézetének a szakmai alkalmasságot másodfokon elbíráló orvosi bizottsága

végzi.

(2) A sport- vagy kedvtelési célú vízijármű vezetéséhez szükséges egészségi alkalmasság másodfokon történő megállapítását a vizsgált személy az orvosi vélemény kézhezvételének napjától számított hat hónapon belül kérheti. Ebben az esetben a másodfokú orvosi vizsgálatot a közúti gépjárművezetők egészségi alkalmasságát másodfokon vizsgáló orvosi bizottság végzi.

(3) Az egészségi alkalmasság kérdésében másodfokon hozott határozattal szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

7. § (1) Az egészségi alkalmasság megállapítására vonatkozó orvosi vizsgálat illetékmentes.

(2)[2]

8. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben

a) a munkaköri (szakmai) alkalmasság tekintetében a munkaköri (szakmai) alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló,

b) a sport- vagy kedvtelési célú vízijármű vezetéséhez szükséges egészségi alkalmasság tekintetében a közúti gépjárművezetők egészségi alkalmasságának orvosi megállapításáról szóló

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a tengerész szolgálatra való alkalmasság megállapításáról szóló 3.142-6/1950. (III. 24.) KPM rendelet, továbbá a belvízi hajó- és tutajvezetők, a hajókormányosok, valamint a hajógépszemélyzet alkalmasságának megállapításáról szóló 3.142-7/1950. (III. 24.) KPM rendelet hatályát veszti.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1. § (1) bekezdésének c) és e) pontja, továbbá a 3. § (3) bekezdésének utolsó mondata a 14/1983. (VI. 30.( KPM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 7. § (2) bekezdését a 18/1987. (XII. 30.) KM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.