18/1987. (XII. 30.) KM rendelet

egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A hajózási egészségi alkalmasság orvosi vizsgálatáról szóló 6/1977. (XII. 9.) KPM-EüM együttes rendelet 7. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

2. §

A polgári repülés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 12/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 7. § (1) bekezdésében az "és okirati illetékét" szövegrész hatályát veszti.

3. §

Ez a rendelet 1988. január 1. napján lép hatályba,

Dr. Tóth László s. k.,

közlekedési minisztériumi államtitkár