7/1977. (V. 6.) PM rendelet

a külföldi részvétellel működő gazdasági társulásokról szóló 28/1972. (X. 3.) PM rendelet módosításáról

A gazdasági társulásokról szóló 1970. évi 19. számú tvr. 31. §-ának végrehajtására kiadott 28/1972. (X. 3.) PM rendeletet (a továbbiakban: R.) - a külkereskedelmi miniszterrel, a munkaügyi miniszterrel és a Magyar Nemzeti Bank elnökével egyetértésben - a következők szerint módosítom:

1. §

A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Társulás a tagok kölcsönös érdekeltsége alapján a műszaki és gazdasági színvonal gazdaságos fejlesztésére irányuló termelő, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység folytatására a pénzügyminiszter engedélyével létesíthető.

(2) A társulásnak a magyar vállalatokkal való gazdasági kapcsolatait szerződések - ide nem értve a társasági szerződést - szabályozzák."

2. §

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A tagok a vagyoni hozzájárulásukat a társulásra vonatkozó jogszabályok szerint állapítják meg. A vagyoni hozzájárulások pénzben meghatározandó együttes összegében (alaptőke, stb.) a külföldi tag (tagok) részesedése általában nem haladhatja meg a 49%-ot. Ez utóbbi feltételtől a pénzügyi (banki) és szolgáltatói területen a pénzügyminiszter engedélye alapján el lehet térni."

3. §

A R. a következő új 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A társulás a kifizetett munkabérek 35%-ának megfelelő bérjárulékot (illetményadót és társadalombiztosítási járulékot) fizet."

4. §

A R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nyereségadó mértéke 40 százalék."

5. §

A R. a következő új 7 A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A társulást - a gazdálkodás eredménye alapján - a 7. § (3) bekezdésében meghatározott nyereségadón kívül más adó, illetőleg adójellegű befizetési kötelezettség nem terheli.

(2) A pénzügyminiszter a társulás részére az ebben a jogszabályban meghatározottaknál kedvezőbb mértékű adót is megállapíthat."

6. §

A R. 12. §-ának (3) bekezdése a következőkkel egészül ki:

"Ha a társulás a jóváhagyott társasági szerződéstől, alapszabálytól eltérő tevékenységet folytat, a pénzügyminiszter elrendelheti a társulás felszámolását."

7. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a R. 9. §-a hatályát veszti.

Faluvégi Lajos s. k.,

pénzügyminiszter