1978. évi 3. törvényerejű rendelet

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény módosításáról

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény II. része a következő címmel és 10/A. §-sal egészül ki:

"A dolgozók részvétele a vállalat irányításában

10/A. §

(1) Az igazgató feladatai ellátásában - egyéni felelősségének megtartása mellett - a vállalatnál foglalkoztatott dolgozók közösségére támaszkodik.

(2) A dolgozók közösségét a vállalati vezetés hatáskörébe tartozó, a gazdálkodást és a közösség érdekét érintő jelentős kérdések megoldásában megilleti a véleményezés és javaslattétel, meghatározott esetekben pedig az állásfoglalás, illetőleg a döntés, valamint a végrehajtás ellenőrzésének joga.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogok érvényesítésében a vállalati dolgozók közössége közvetlenül és képviselete útján vesz részt.

(4) A dolgozók részvételének módját, az üzemi demokrácia - a vállalati szervezetet és az egyes dolgozó csoportok sajátosságait figyelembe vevő - fórumait, hatáskörét, működési rendjét jogszabályban és ennek keretei között a vállalat szervezeti, működési szabályzatában kell meghatározni, a szakszervezet - meghatározott kérdésekben a KISZ - vállalati szervével egyetértésben.

(5) A nem vállalati rendszerben működő szerveknél - az (1)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével - a szervezet sajátosságainak megfelelően kell a munkahelyi demokrácia követelmény- és intézményrendszerét kialakítani, működtetni."

2. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1978. január hó 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az ipari szövetkezetekről szóló 1971. évi 32. számú törvényerejű rendelet 37. § (3) bekezdése hatályát veszti.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsáriak elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára