1979. évi 3. törvényerejű rendelet

a mezőgazdasági és élelmezésügyi ágazathoz tartozó egyes hatáskörök módosításáról

1. § Az erdőkről és vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény (a továbbiakban: EVT.) 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az erdőgazdasági üzemterveket a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter által kijelölt szervek készítik el."

2. §[1]

3. § A szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint a borgazdálkodásról szóló 1970. évi 36. törvényerejű rendelet 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Szőlő és gyümölcs telepítését a községi, nagyközségi szakigazgatási szerv, a városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, továbbá a megyei városi kerületi hivatal engedélyezi. A mezőgazdasági nagyüzemek részére a telepítést a megyei - Budapest főváros területén a Pest megyei - tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve engedélyezi."

4. § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1979. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ha az ügyben már első fokú határozatot hoztak, a másodfokú eljárást a korábbi szabályok szerinti hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1989. évi II. törvény 28. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1989.01.24.