12/1980. (III. 14.) ÉVM rendelet

az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről

Az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §-ának (1) bekezdése alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) Az Országos Építésügyi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) közzéteszem és alkalmazását elrendelem.

(2) A Szabályzat I. kötete a város- és községrendezési előírásokat, II. kötete az általános építési előírásokat, III. kötete pedig az építményfajták építési előírásait tartalmazza.[1]

2. §

(1) A Szabályzat hatálya az állami szervekre, a társadalmi szervezetekre, a szövetkezetekre, a más jogi személyekre és az állampolgárokra egyaránt kiterjed.

(2) Területet felhasználni, telket alakítani, épületet, továbbá - a bányaműveléshez szükséges földalatti létesítmények kivételével - műtárgyat és más építményt tervezni és kivitelezni, jókarban-tartani; felújítani, helyreállítani, átalakítani, bővíteni és lebontani a Szabályzat rendelkezései szerint szabad.

3. §

(1) Ha a műszaki fejlődés, a gazdaságosság vagy egyébként a közérdek indokolja, az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium - az ügyben érdekelt (a rendeltetési és a biztonsági követelmények képviselete, illetőleg az építményfajta szerint illetékes) minisztériummal, országos hatáskörű szervvel egyetértésben - a Szabályzat egyes rendelkezéseitől meghatározott körre irányuló eltérő rendelkezést adhat ki, vagy eseti eltérést engedélyezhet. Az eltérő rendelkezést az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(2) A fővárosi tanács a főváros területén a Szabályzat I. kötetének "A lakó- és üdülőterület építési övezetei" című fejezetében és "A város- (község-) rendezési tervek fajtái" című 4. számú mellékletében foglalt előírásoktól tanácsrendeletben eltérhet.

(3) Az építésügyi hatóság a Szabályzat I. kötetének 20., 62., és 63. §-ában meghatározott körben és módon eseti eltérést engedélyezhet.

4. §

(1) Ez a rendelet 1980. július 1. napján lép hatályba; egyidejűleg az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről szóló 5/1974. (V. 24.) ÉVM rendelet és az ezt módosító 8/1978. (VIII. 24.) ÉVM rendelet hatályát veszti.

(2) A Szabályzat rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően induló államigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A Szabályzat I. kötetének rendelkezéseit a korábbi Szabályzatok szerint elkészített és e rendelet hatálybalépése előtt már jóváhagyott, illetőleg 1980. december 31. napjáig jóváhagyásra kerülő város-(község-) rendezési tervek tekintetében e tervek figyelembevételével kell alkalmazni.

(4) Az építésügyi ágazati szabványoknak és műszaki előírásoknak a Szabályzattal ellentétes előírásai nem alkalmazhatók.

Dr. Ábrahám Kálmán s. k.,

építésügyi és városfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A Szabályzat szövegét az Építésügyi Értesítő 1980. évi 14. száma közli.