1980. évi 17. törvényerejű rendelet

a bányászatról szóló 1960. évi III. törvény és a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező 1962. évi IV. törvény módosításáról

1. §[1]

2. § A villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező 1962. évi IV. törvény 22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"22. § (1) Ha a villamosmű létesítésével, az előmunkálattal, az üzembentartással vagy a fenntartási munkákkal kapcsolatos, e törvényen alapuló tevékenység során más ingatlanában kár keletkezik, a károsultat kártalanítani kell; ennek mértékére a polgári jog szabályait kell - állami szervnek okozott kár esetében is - alkalmazni.

(2) Ha a vezetékjog alapján elhelyezett villamosmű az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozza, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás jár. A kártalanítás módjáról és mértékéről külön jogszabály rendelkezik."

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

Losonczi Pál s. k.,

a Magvar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi XLVIII. törvény 50. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1993.06.12.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére