10/1981. (VIII. 6.) MM-EüM együttes rendelet

a szakpszichológus képzésről[1]

A munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendeljük:

1. §

(1)[2] A munkakörének megfelelő szakterületen szakpszichológus képesítést szerezhet az, aki

a) egyetemen szerzett általános pszichológus oklevéllel rendelkezik és klinikai pszichológus (klinikai gyermekpszichológus) munkakörben dolgozik;

b) szakpszichológus alapképzésben szerzett oklevelet, de más pszichológiai szakterületen dolgozik, és ennek megfelelő szakpszichológusi oklevelet kíván szerezni.

(2) A szakpszichológus képzésben az vehet részt, akinek az (1) bekezdésben megjelölt munkakör betöltésére - a törvényes (teljes) munkaidőre - létesített főállású munkaviszonya a jelentkezéskor legalább egy éve fennáll.

2. §[3]

A klinikai pszichológusokat a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem képzi. A jelentkezés elfogadásáról az intézmény vezetője dönt.

3. §

(1) A szakpszichológus képzés időtartama két év. A képzés szakvizsgával zárul.

(2) A szakképesítés megszerzéséről a felsőoktatási intézmény szakpszichológus oklevelet állít ki.

4. §

E rendelet hatálybalépésének napjától számított egy éven belül a szakiránynak megfelelő képzést folytató felsőoktatási intézményhez előterjesztett kérelemre szakvizsga tétele nélkül szakpszichológusnak minősíthető az a pszichológus, aki megszakítás nélkül legalább 10 éve a megfelelő szakpszichológus munkakörben dolgozik, vagy aki pszichológiából a jelen rendeletben meghatározott szakterületen egyetemi doktori címet, illetőleg tudományos fokozatot szerzett.

5. §

Aki e rendelet alapján szerez szakpszichológus oklevelet, egyetemi doktori címet szerezhet minden olyan egyetemen, amely az egyetemi doktori értekezés tárgyának megfelelő tudományszakot műveli.

6. §

A külföldön szerzett szakképesítés elismeréséről a megfelelő szakképzést folytató felsőoktatási intézmény szerint illetékes minisztérium dönt.

7. §

A szakpszichológus szakvizsga díja 1000 forint, külföldi állampolgár esetében 2000 forint. A sikertelen szakvizsga megismételhető, ilyenkor a díjat újból meg kell fizetni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] Végrehajtására lásd a 14/1981. (XI. 4.) EüM rendeletet és a 38/1981. (Eü. K. 23.) EüM utasítást.

[2] Az 10/1981. (VIII. 6.) MM-EüM együttes rendelet pedagógiai pszihológusi és munkapszichológusi szakképesítés megszerzésére vonatkozó rendelkezéseit a 5/1998. (IX. 29.) OM rendelet 4. § 2. bekezdése hatályon kívül helyezte

[3] Az 1993. évi LXXX. törvény 1. számú mellékletének megfelelő szöveg.