5/1981. (XII. 12.) BM rendelet

a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 1/1976. (I. 10.) BM rendelet módosításáról

A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló, a 2/1980. (VII. 31.) BM rendelettel módosított 1/1976. (I. 10.) BM számú rendeletet (a továbbiakban: R.) a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, továbbá az érdekelt miniszterekkel egyetértésben az alábbiak szerint módosítom.

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában a "legnagyobb összsúlyú" szövegrész helyébe az "együttes tömegű", a 4. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában a "legnagyobb összsúlya" szövegrész helyébe az "együttes tömege" szövegrész lép.

2. §

(1) A R. 7. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forgalmi engedély és rendszámtábla csak akkor adható ki, ha az ügyfél)

"a) a gépjármű tulajdonjogának megszerzését hitelt érdemlő módon igazolja;"

(2) A R. 7. §-a (5) bekezdésének e) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

(Ideiglenes forgalmi engedélyt és ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni)

"valamint az országból végleg külföldre szállított gépjárműre."

3. §

(1) A R. 8. §-ának (4) bekezdésében az "üzembentartónak" helyébe a "tulajdonosnak" szövegrész lép.

(2) A R. 8. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 6. számú mellékletnek megfelelő gépjármű forgalmi engedély csak a személyi lap és a törzslap együttes megléte esetén érvényes."

4. §

(1) A R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendőrhatóság a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzi a tulajdonjogot, valamint -ha a tulajdonos és az üzembentartó nem azonos személy - az üzembentartói jogosultságot is."

(2) A R. 9. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és e bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(A gépjármű tulajdonosa a rendőrhatóságnak köteles bejelenteni:)

"c) a gépjármű tulajdonjogában beállott változást - a gépjármű forgalmi engedély személyi lapjának egyidejű beszolgáltatása mellett - 15 napon belül,

d) a gépjármű tulajdonjogában beállott változást az új tulajdonos - a gépjármű forgalmi engedély és a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást igazoló okirat bemutatásával - 15 napon belül."

(3) A R. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a tulajdonos a bejelentés megtételében akadályozva van, az üzembentartói jogosultság átengedését a jogosultság megszerzőjének adott, két tanú által aláírt írásbeli nyilatkozattal köteles elismerni."

(4) A R. 9. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (6) és (7) bekezdés számozása (7) és (8) bekezdésre változik:

"(6) A tulajdonos az üzembentartói jogosultság átengedéséről szóló nyilatkozatot - az üzembentartó hozzájárulása nélkül - bármikor visszavonhatja."

5. §

(1) A R. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát visszavonja, ha)

"b) a 9. § (4) bekezdésének c) vagy d) pontjában meghatározott bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget;"

(2) A R. 10. §-ának (3) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

(A rendőr - vagy a KPM Autófelügyelet ellenőre - a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát a helyszínen elveszi, ha)

"d) a tulajdonos a 9. § (4) bekezdésének c) vagy d) pontjában meghatározott kötelezettségnek nem tett eleget."

(3) A R. 10. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

"(4) Ha a tulajdonos az (1) vagy (2) bekezdés alapján hozott határozatban foglaltaknak határidőre nem tesz eleget, a rendőr jogosult a forgalmi engedélynek és a rendszámtáblának a tulajdonos (üzembentartó) lakóhelyén történő elvételére."

6. §

A R. 1., 4., 5. és 6. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3. és 4. számú melléklete lép.

7. §

(1) Ez a rendelet 1982. január 1-én lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépéséig kiadott vezetői engedélyek, tanulóvezetői engedélyek, járművezetői igazolványok és gépjármű forgalmi engedélyek továbbra is érvényesek.

Dr. Horváth István s. k.,

belügyminiszter

1. számú melléklet az 5/1981. (XII. 12.) BM rendelethez

2. számú melléklet az 5/1981. (XII. 12.) BM rendelethez

2. számú melléklet az 5/1981. (XII. 12.) BM rendelethez

3. számú melléklet az 5/1981. (XII. 12.) BM rendelethez

4. számú melléklet az 5/1981. (XII. 12.) BM rendelethez

Tartalomjegyzék