1/1976. (I. 10.) BM rendelet

a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról

A 39/1974. (XI. 1.) MT rendelet 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, továbbá az ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - az alábbiakat rendelem:

BEVEZETŐ RENDELKEZÉS

1. §

(1) A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatás

a) első fokon: a megyei rendőrfőkapitányság közlekedési osztályának (budapesti közlekedésrendészet), illetőleg az erre kijelölt járási (városi, fővárosi kerületi) rendőrkapitányságnak;

b) másodfokon: a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetőjének, ha pedig első fokon az erre kijelölt járási (városi, fővárosi kerületi) rendőrkapitányság jár el, a megyei rendőrfőkapitányság közlekedési osztályának (a továbbiakban együtt: rendőrhatóság)

hatáskörébe tartozik.

(2) Eljárásra az a rendőrhatóság illetékes, amelynek területén az ügyfél állandó lakóhelye (székhelye, telephelye) van.

(3) A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásban az államigazgatási eljárás általános szabályait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(4) A szabálysértési eljárás során foganatosított közúti közlekedési igazgatási intézkedések esetében a szabálysértési eljárás szabályait kell alkalmazni.

I.

JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLYEK KIADÁSA ÉS VISSZAVONÁSA

Vezetői engedélyek és igazolványok

2. §

(1) Járművet a közúti forgalomban csak az alábbi vezetői engedéllyel, illetőleg igazolvánnyal szabad vezetni:

a) motorkerékpárt az "A" járműkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel;

b) 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb összsúlyú gépkocsit, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt a "B" járműkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel;

c) 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb összsúlyú gépkocsit, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt - kivéve a d) és f) pontban említett járművet (járműszerelvényt), valamint az i) pontban említett trolibuszt - a "C" járműkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel;

d) autóbuszt, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt a "D" járműkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel;

e) gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt a vonó gépkocsi járműkategóriára és - ezen felül - az "E" járműkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel;

f) a kialakítása folytán az átlagostól eltérő menettulajdonságokkal bíró gépjárművet (különleges gépjárművet) az "F" járműkategóriában a különleges gépjárművek megfelelő csoportjára érvényesített vezetői engedéllyel;

g) mezőgazdasági vontatót, valamint mezőgazdasági vontatóból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt a "C" járműkategóriára, vagy az "F" járműkategóriában mezőgazdasági vontatóra érvényesített vezetői engedéllyel;

h) mezőgazdasági vontatóból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt a "C" és az "E" járműkategóriára, vagy az "F" járműkategóriában mezőgazdasági vontatóra érvényesített vezetői engedéllyel;

i) villamost, illetőleg trolibuszt a megfelelő járműre érvényesített járművezetői igazolvánnyal;

j) lassú járművet, segédmotoros kerékpárt, valamint állati erővel vont járművet bármely járműkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel, vagy az e járművekre szóló vezetői, illetőleg hajtói igazolvánnyal.

(2) A rendőrhatóság a jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján kiadja:

a) a gépjármű - kivéve a trolibuszt - és a mezőgazdasági vontató (a továbbiakban együtt: gépjármű) közúti forgalomban való vezetésére jogosító vezetői engedélyt (1. számú melléklet);

b) a nemzetközi vezetői engedélyt (2. számú melléklet);

c) a vezetői engedély elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása, illetőleg egyéb alapos ok esetén - a Magyar Népköztársaság területére szóló érvényességgel - az ideiglenes vezetői engedélyt (3. számú melléklet);

d) motorkerékpár és személygépkocsi vezetés - gépjárművezetőképző tanfolyam keretén kívüli - tanulására a tanuló vezetői engedélyt (4. számú melléklet);

e) a villamos és trolibusz vezetésére a járművezetői igazolványt (5. számú melléklet);

(3) A lassú jármű, segédmotoros kerékpár, valamint az állati erővel vont jármű vezetésére, hajtására jogosító igazolványt a közlekedés- és postaügyi minisztérium illetékes szerve adja ki.

(4) A külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedély

a) a Magyar Népköztársaság területén - külön államközi megállapodás hiányában - a gépjárművezető belépésétől számított egy évig jogosít gépjárművezetésre, ha az az alapvető adatok tekintetében az 1-2. számú mellékletnek megfelel;

b) gépjárművezetői vizsgakötelezettség nélkül cserélhető magyar vezetői engedélyre, ha az az alapvető adatok tekintetében az 1. számú mellékletnek megfelel;

c) amennyiben a b) pontban említett mintának nem felel meg, az "A" vagy "B" járműkategóriánál közlekedésrendészeti, a "C", "D", "E" vagy "F" járműkategóriánál pedig teljes gépjárművezetői vizsga alapján cserélhető magyar vezetői engedélyre.

(5) A csere iránti kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt, a (4) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén pedig magyar nyelvű hiteles fordítást is.

(6) A fegyveres erők által üzemben tartott - közúton ideiglenes jelleggel közlekedő - kerekes és lánctalpas harcjárművekre, műszaki gépekre a vezetői engedélyt az üzembentartó illetékes szerve adja ki.

A vezetői engedély kiadásának feltételei

3. §

(1) Vezetői engedélyt, illetőleg járművezetői igazolványt az kaphat, aki

a) a gépjárművezetésre, mezőgazdasági vontató vagy villamos vezetésére egészségügyi és közbiztonsági, a jogszabályban meghatározott esetekben pályaalkalmassági szempontból megfelel;

b) a 18. életévét betöltötte;

c) a gépjárművezetői vagy az egyéb járművezetői vizsgát letette és a vizsga időpontjától számított egy év még nem telt el;

(2) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételtől eltérően - ha pályaalkalmassági vizsgálaton megfelelt - vezetői engedélyt kaphat:

a) a 16. életévét betöltött személy az "A" járműkategóriába tartozó gépjármű, valamint mezőgazdasági vontató vezetésére;

b) a 17. életévét betöltött személy a "B" és "C" járműkategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

(3) Az "E" és a különleges járműkategóriába tartozó jármű vezetésére csak a 20. életévét betöltött személy, a "D" járműkategóriába tartozó jármű vezetésére pedig csak a 21. életévét betöltött személy kaphat vezetői engedélyt. A fegyveres erők sorállományú tagjaira külön rendelkezések vonatkoznak.

(4) A lassú járműre és a segédmotoros kerékpárra, valamint az állati erővel vont járműre vezetői, illetőleg hajtói igazolvány adható ki annak a 14. életévét betöltött személynek, aki a közlekedésrendészeti vizsgán megfelelt.

(5) E rendelet alkalmazása során közbiztonsági szempontból alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt:

a) aki ellen a Btk. IX. és X. Fejezetében meghatározott állam elleni, illetőleg a béke és az emberiség elleni bűncselekmény, továbbá a közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény (192/B. §), közúti veszélyeztetés (193. §), halálos közúti baleset gondatlan okozása (194. §), közlekedési vétség (194/A, 194/B §), tiltott határátlépés (203. §), embercsempészés (204. §), a közúti közlekedés körében elkövetett segítségnyújtás elmulasztása (259. §), emberölés [253. § (1)-(2) bekezdés], erős felindulásban elkövetett emberölés (254. §), a súlyos testi sértés valamely súlyosabban minősülő esete [257. § (2)-(4) bekezdés], rablás (299. §), garázdaság (219. §), hivatalos személy elleni erőszak (155. §), erőszakos, nemi közösülés (276. §), jármű lopása [291. § (2) bekezdés], külföldre szökés (313. §), elöljáró és szolgálati közeg elleni erőszak (318. §), illetőleg a járművezetéssel összefüggésben elkövetett más olyan bűncselekmény miatt folyik büntető eljárás, amelyet legalább egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget a törvény;

b) akit a Btk. IX. és X. Fejezetében meghatározott állam elleni, illetőleg a béke és az emberiség elleni bűncselekmény vagy hivatalos személy elleni erőszak (155. §), tiltott határátlépés (203. §), embercsempészés (204. §), garázdaság (219. §), emberölés [253. § (1)-(2) bekezdés], erős felindulásban elkövetett emberölés (254. §), a súlyos testi sértés valamely súlyosabban minősített esete [257. § (2)-(4) bekezdés], erőszakos nemi közösülés (276. §), jármű lopása (291. §), rablás (299. §), külföldre szökés (313. §), elöljáró és szolgálati közeg elleni erőszak (318. §), illetőleg a járművezetéssel összefüggésben elkövetett más bűncselekmény miatt legalább két évi vagy azt meghaladó végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek és a büntetés kiállásától, vagy végrehajthatósága megszűnésétől egy év. még nem telt el;

c) akit a bíróság a járművezetéstől jogerős ítélettel eltiltott, az ítéletben meghatározott ideig;

d) akit a bíróság a járművezetői foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltott az ítéletben meghatározott ideig;

e) aki rendőrhatósági felügyelet vagy kitiltás hatálya alatt áll;

f) akivel szemben kényszergyógykezelést, kényszerelvonókezelést, vagy az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelését rendelték el és a kezelés befejezése után egy év még nem telt el;

g) akit cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyeztek;

h) aki, mint fiatalkorú, vezetői engedély nélküli járművezetés során közlekedési bűncselekményt követett el és a jogerős bírói ítélet meghozatalától számítva égy év még nem telt el.

(6) Aki vezetői engedély kiadását kéri, annak az (5) bekezdésben foglaltakra írásbeli nyilatkozatot kell tenni.

A vezetői engedély érvényessége

4. §

(1) A vezetői engedély és a járművezetői igazolvány kizárólag olyan járműkategóriába tartozó jármű vezetésére jogosít, amelyre érvényesítették. Járműkategóriák a következők:

a) "A" járműkategória: minden olyan gépjármű, amelynek két kereke van, illetőleg három kereke van és önsúlya a 400 kg-ot nem haladja meg;

b) "B" járműkategória: olyan gépjármű, amelynek négy vagy több kereke van (illetőleg három kereke van és önsúlya 400 kg-nál több), amennyiben a megengedett legnagyobb összsúlya 3500 kg-ot nem haladja meg és amelyben, ha személyszállításra szolgál - a vezető ülését is beleértve -legfeljebb kilenc állandó ülőhely van, a gépjárműhöz egy könnyű pótkocsi is kapcsolható;

c) "C" járműkategória: áruszállításra szolgáló olyan gépjármű, amelynek megengedett legnagyobb összsúlya a 3500 kg-ot meghaladja, a gépjárműhöz egy könnyű pótkocsi is kapcsolható;

d) "D" járműkategória: személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépjármű, amelyben - a vezető ülést is beleértve - kilencnél több állandó ülőhely van: a gépjárműhöz egy könnyű pótkocsi is kapcsolható;

e) "E" járműkategória: a "B", "C" vagy "D" járműkategóriába sorolt olyan gépjármű, amelyhez nehéz pótkocsi is kapcsolható;

f) "F" járműkategória: minden olyan jármű, amely kialakítása folytán az átlagostól eltérő menettulajdonságokkal bír (különleges járművek).

(2) A vezetői engedélyek illetőleg igazolványok az alábbi érvényességi határidőkig jogosítanak vezetésre:

a) a vezetői engedély és a járművezetői igazolvány a kiállításkor, illetőleg az egészségügyi miniszteri rendeletben meghatározott alkalmassági vizsgálat során bejegyzett időpontig;

b) a nemzetközi vezetői engedély a kiadása alapjául szolgáló vezetői engedélyben bejegyzett érvényességi időpontig, de legfeljebb három évig;

c) az ideiglenes vezetői engedély a kiállítástól számított hat hónapig, amely alapos indok esetén újabb hat hónapra meghosszabbítható;

d) a tanuló vezetői engedély a kiállítás napjától számított három hónapig, amely alapos indok esetén újabb három hónapra meghosszabbítható;

e) a lassú járműre, segédmotoros kerékpárra, illetőleg az állati erővel vont járműre szóló vezetői, hajtói igazolvány a visszovanásig.

(3) Aki az érvényesítést elmulasztja, mindaddig nem vezethet, amíg az érvényesítésre feljogosított hatóság az újabb érvényességi határidőt be nem jegyzi.

(4) A vezetői engedéllyel rendelkező személy köteles

a) a bejegyzett korlátozásokat, előírásokat, illetőleg a számára előírt feltételeket megtartani;

b) nevének megváltozását a rendőrhatóságnál nyolc napon belül bejelenteni;

c) vezetés közben a vezetői engedély mellékleteként legalább három "Betétlapot" a személyi igazolvány adataival egyezően, olvashatóan kitöltve magánál tartani;

d) az igazoltatás során a vezetői engedéllyel együtt a személyi igazolványát, illetőleg a külföldi állampolgár esetében az útlevelét felmutatni és az igazoltató személynek átadni.

(5) A vezetői engedély a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár vezetésére, valamint az állati erővel vont jármű hajtására akkor is jogosít, ha egyébként az egészségügyi alkalmasság érvényességi határideje lejárt.

(6) A rendőrhatóság - külön jogszabályban meghatározott esetben - az érvényességi időtartamon belül is elrendelheti a járművezető egészségi, illetőleg pályaalkalmassági vizsgálatát.

A vezetői engedély visszavonása

5. §

(1) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt visszavonja, ha

a) a jogszabály által erre feljogosított egészségügyi hatóság soronkívül elrendelt orvosi vizsgálat alkalmával megállapítja, hogy a járművezető a járművezetésre alkalmatlanná vált, az alkalmatlanság időtartamára;

b) a járművezető a rendőrhatóság, illetőleg a jogszabályban feljogosított egészségügyi hatóság által külön elrendelt alkalmassági vizsgálaton nem jelenik meg, a vizsgálat foganatosításáig;

c) a 3. § (5) bekezdés b)-d), továbbá f)-g) pontjaiban felsorolt, a közbiztonsági alkalmasságot kizáró okok valamelyike áll fenn;

d) a járművezető ellen a közúti veszélyeztetés (Btk. 193. §), halálos közúti baleset gondatlan okozása [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pontja], a Btk. 194/A. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a 194/B. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott közlekedési vétség vagy a közúti közlekedés körében elkövetett segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 259. §) miatt büntető eljárás indult, a büntető eljárás jogerős befejezéséig;

e) a vezetői engedély vagy a kiadásának alapjául szolgáló iratok meghamisítása, hamis adatok közlése, illetőleg vezetői engedéllyel való visszaélés miatt büntető eljárás indult, vagy a bíróság jogerős marasztaló határozatot hozott;

f) a vezetői engedéllyel rendelkező személy más járműkategóriába tartozó jármű vezetésére jogosító vizsga során a közlekedésrendészeti vizsgatárgyból - forgalmi szabályok nem ismerése miatt - vagy gépjárműkezelői vizsgán közlekedésrendészeti vizsgatárgyból sikertelen vizsgát tett, az eredményes vizsga igazolásáig;

g) a fegyveres erőknél, fegyveres testületeknél elbírált ügyekben a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult parancsnok megkeresésére, ha a fegyelmi eljárás közúti közlekedéssel összefüggő bűncselekmény, vagy szabálysértés miatt folyt le és a közúti közlekedés biztonsága megkívánja a vezetői engedély visszavonását;

h) a kényszerintézkedést elrendelő hatóság megkeresésére a rendőrhatósági felügyelet, vagy kitiltás esetén.

(2) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt visszavonhatja

a) az engedély nélküli vezetés, üzemképtelen kormány- vagy fékberendezésű jármű vezetése, jobboldali közlekedés szabályának durva megszegése, áthaladási elsőbbség és előzés szabályának durva megszegése, sebességkorlátozás jelentős túllépése, fényszóró tompítására vonatkozó kötelesség elmulasztása, szeszesital fogyasztása gépjárművezetés közben, a közúti közlekedés rendjének megzavarása [a 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 43-50. §-ai] miatt;

b) a bíróság megkeresése alapján, ha a fiatalkorú bűnösségét olyan bűncselekményben állapította meg, amely miatt a felnőtt korú elkövető esetében járművezetéstől eltiltást kell, vagy lehet kimondani, illetőleg ha a bíróság a járművezető bűnösségét a járművezetéssel összefüggésben elkövetett olyan bűncselekményben állapította meg, amely miatt járművezetéstől eltiltás alkalmazásának nincs helye;

c) a nyomozó hatóság megkeresése alapján, ha a vezetői engedéllyel rendelkező személy halálos közúti közlekedési balesetet okozott (Btk. 194. §) vagy közlekedési vétséget követett el [Btk. 194/A-194/B. §] és emiatt kioktatást [Be. 127. § (3)] vagy figyelmeztetést [Be. 139. § (1) bekezdés e) pont] alkalmaztak;

d) a katonai ügyész vagy a katonai bíróság megkeresésére, ha a c) pontban felsorolt bűncselekményeket fegyelmi jogkörben való elbírálásra teszi át (Be. 342. §);

e) a büntető eljárás jogerős befejezéséig, ha a vezetői engedéllyel rendelkező személy ellen a Btk. 194. §-a (1) bekezdésében és (2) bekezdésének b) pontjában, 194/A. §-a (1) bekezdésében, vagy a 194/B. §-a (1) bekezdésének c)-d) pontjában meghatározott vagy a járművezetéssel összefüggésben elkövetett egyéb bűncselekmény miatt büntető eljárás indult.

(3) Az (1) bekezdés c), e), g) és h) valamint a (2) bekezdés a)-d) pontja esetében a vezetői engedélyt egy hónaptól két évig terjedő időtartamra lehet visszavonni.

(4) Ha a vezetői engedély több járműkategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosít, a rendőrhatóság a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott okok esetében a vezetői engedély teljes visszavonása helyett a meghatározott járműkategóriába tartozó gépjármű vezetésére való jogosultságot is visszavonhatja.

(5) Ha a bíróság a járművezetőt csak meghatározott járműkategóriába tartozó jármű vezetésétől tiltotta el, vagy a rendőrhatóság hozott a (4) bekezdés alapján olyan határozatot, ennek tényét - valamint az eltiltás, illetőleg a visszavonás időtartamát - az egyéb járműkategóriába tartozó jármű vezetésére is jogosító vezetői engedélybe be kell jegyezni.

(6) A rendőrhatóság által visszavont vezetői engedély - a külföldi állampolgártól visszavont vezetői engedély kivételével - újabb gépjárművezetői vagy egyéb járművezetői vizsga alapján adható vissza ha:

a) a visszavonás időtartama az egy évet elérte;

b) a visszaadást a bíróság a szükséges jártasság megfelelő igazolásához kötötte.

(7) A külföldi állampolgárnak a visszavont vezetői engedélyét a visszavonási határidőn belül is vissza kell adni, ha az ország területét elhagyja.

(8) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezéseket értelemszerűen a járművezetői igazolványokra, valamint a lassú jármű, segédmotoros kerékpár és az állati erővel vont jármű vezetői, illetőleg hajtói igazolványokra is alkalmazni kell.

6. §

(1) A rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha

a) kétséget kizáróan megállapítható, hogy a jármű vezetője szeszesitaltól befolyásolt állapotban vezetett;

b) a vezetői engedély hamis, vagy meghamisították, vagy más nevére szól, illetőleg érvénytelen;

c) a járművezető a közúti közlekedés szabályainak megszegésével halálos vagy életveszélyes sérüléssel járó, illetőleg tömeges balesetet okozott;

d) a járművezető - a közúti közlekedési balesetben részes jármű vezetőjeként - a segítségnyújtást elmulasztotta.

(2) A rendőr az (1) bekezdés szerinti intézkedés esetén köteles megakadályozni, hogy a járművezető járművével tovább közlekedjen.

(3) A rendőr a vezetői engedély elvételéről átvételi elismervényt ad, és az elvett vezetői engedélyt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül felterjeszti az illetékes rendőrhatósághoz. A vezetői engedély visszavonása tárgyában a rendőrhatóság az elvétel napjától számított 8 napon belül határoz.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket értelemszerűen a járművezetői igazolványokra valamint a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és az állati erővel vont jármű vezetői illetőleg hajtói igazolványokra is alkalmazni kell.

II. A GÉPJÁRMŰVEK HATÓSÁGI ENGEDÉLYÉNEK, JELZÉSÉNEK KIADÁSA ÉS VISSZAVONÁSA

A hatósági engedély és jelzés kiadása

7. §

(1) Gépjárművel - kivéve a trolibuszt - mezőgazdasági vontatóval és ezek pótkocsijaival (a továbbiakban együtt: gépjármű) a közúti forgalomban csak akkor szabad részt venni, ha az üzembentartó rendelkezik a rendőrhatóság, illetőleg az erre feljogosított más szerv által kiadott hatósági engedéllyel és jelzéssel.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából hatósági engedély és jelzés:

a) a gépjármű forgalmi engedély (6. számú melléklet) és rendszámtábla;

b) az ideiglenes forgalmi engedély (7. számú melléklet) és ideiglenes rendszámtábla;

c) az egy alkalomra szóló forgalmi engedély (8. számú melléklet).

(3) Forgalmi engedély és rendszámtábla csak akkor adható ki, ha az ügyfél

a) a gépjármű üzembentartói jogosultság megszerzésének jogszerűségét hitelt érdemlő módon igazolja;

b) a jármű forgalomba helyezésével kapcsolatos műszaki vizsgálatnak - ha jogszabály ilyet előír - eredményesen eleget tett;

c) az olyan gépjármű esetében, amelynél a jogszabály az üzembentartást korlátozza, igazolja, hogy ilyen gépjármű üzembentartására jogosult.

(4) Gépjármű forgalmi engedélyt és rendszámtáblát kell kiadni minden olyan új vagy használt gépjárműre, amely a közúti forgalomban való -rendeltetésszerű - közlekedésre alkalmas.

(5) Ideiglenes forgalmi engedélyt és ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni

a) a vámelőjegyzésben kezelt gépjárműre;

b) külképviselet, illetőleg külföldi állampolgár által üzembentartott olyan gépjárműre, amelynek a magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják és külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélye és rendszámtáblája nincsen;

c) a kísérletek vagy kipróbálás céljából üzemeltetett gépjárművekre;

d) az elveszett vagy megrongálódott rendszámtábla helyett, annak pótlásáig.

(6) Az egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt olyan gépjárműre kell kiadni, amely forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával ellátva nincs és a közúti forgalomban meghatározott, kellőképpen indokolt céllal, egy alkalommal és kijelölt útvonalon közlekedtetik.

(7) A fegyveres erők és fegyveres testületek, valamint a tűzoltóság által üzemben tartott gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátását külön rendelkezések szabályozzák.

(8) A rendőrhatóság új gépjármű értékesítését végző vállalatot feljogosíthat arra, hogy az új gépjárműre szóló gépjármű forgalmi engedélyt és rendszámtáblát a vevőnek a helyszínen a hatóság megbízásából adja át.

A forgalmi engedély és a rendszámtábla

8. §

(1) A forgalmi engedély és a rendszámtábla kizárólag arra a gépjárműre érvényes, amelyre kiadták a következő érvényességi határidőkig:

a) a gépjármű forgalmi engedély és a rendszámtábla a kiállításakor, illetőleg a hatósági időszakos műszaki felülvizsgálaton bejegyzett időpontig;

b) az egy alkalomra szóló forgalmi engedély a kiállításkor bejegyzett időpontig, de legfeljebb három napig a külön meghatározott korlátozások mellett, az egyéb ideiglenes forgalmi engedély 6 hónapig, illetőleg a kiadás évének utolsó napjáig.

(2) A forgalmi engedélybe bejegyzést, abból törlést vagy abban javítást csak a kiállító hatóság, az érvényességi határidő, a műszaki alkalmasság tekintetében a közlekedés- és postaügyi minisztérium illetékes szerve illetőleg a felhatalmazásban adott keretek között az erre feljogosított más hatóság végezhet.

(3) A forgalmi engedélyben feltüntetett adatokban történt változást - ideértve a lakcím, telephely változást is - a változás időpontját követő 8 napon belül, a forgalmi engedély és a rendszámtábla elvesztését vagy megrongálódását legkésőbb 48 órán belül be kell jelenteni a rendőrhatóságnak.

(4) A rendőrhatóság az elveszett vagy megrongálódott forgalmi engedély helyett - ha annak érvényességi határidejét a közlekedés- és postaügyi minisztérium illetékes szerve által kiállított okirattal igazolni tudják - új forgalmi engedélyt állít ki, az elveszett, vagy megrongálódott rendszámtábla helyett pedig kiadja - a rendszámtábla pótlásáig terjedő időtartamra - az ideiglenes rendszámtáblát.

(5) A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát - az ország területét véglegesen elhagyó gépjárműre kiadott forgalmi engedély és rendszámtábla kivételével csak használatra adja ki az üzembentartónak azzal, hogy ha a használati jogosultság - a gépjármű elhasználódása, az üzemeltetés jellegének megváltoztatása, vagy bármely más okból - megszűnik, haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül vissza kell szolgáltatni.

(6) A rendszámtáblát a járművön a külön jogszabályban meghatározott rendszámtáblatartón kell elhelyezni.

A gépjármű üzembentartói jogosultság átírása

9. §

(1) A gépjármű üzembentartói jogosultság másra történő átszállása esetén - az új üzembentartónak 15 napon belül a rendőrhatóságnál a változást be kell jelenteni az üzembentartói jogosultság átírása céljából.

(2) Az előző üzembentartó a jogosultság átszállásának tényét vagy az átírásnál személyesen vagy - ha az átírásnál nincs jelen - két tanú által aláírt írásbeli nyilatkozottal köteles elismerni. Nincs szükség ilyen nyilatkozatra, ha a jogosultság átszállása jogerős bírói ítéletből, hagyatéki végzésből vagy más közokiratból kitűnik.

(3) Ha az új üzembentartó az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül az üzembentartói jogosultság átírását nem kéri, a rendőrhatóság az előző üzembentartó kérelmére - a jogosultság átszállásának hitelt érdemlő igazolása esetén -az átírást elrendeli.

A forgalmi engedély és a rendszámtábla visszavonása

10. §

(1) A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát visszavonja ha

a) a forgalmi engedély vagy a rendszámtábla hamis vagy meghamisították illetőleg azzal más módon visszaéltek;

b) az üzembentartót jogtalan fuvarozás szabálysértése [17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 41. §] miatt egy éven belül legalább kétszer elmarasztalták;

c) a forgalmi engedély érvényességi határideje lejárt;

d) az üzembentartó kéri.

(2) A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és rendszámtáblát visszavonhatja

a) a műszaki alkalmasság igazolásáig, ha a KPM Autófelügyelete vagy az intézkedő rendőr megállapítja, hogy a gépjármű a közúti forgalomban való részvételre alkalmatlan;

b) a vezetői engedély megszerzéséig vagy az üzembentartói jog átruházásáig az olyan személyi tulajdonban levő motorkerékpár vagy személygépkocsi esetében, amelynek üzembentartóját az engedély nélküli vezetés szabálysértése [17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 43. §-a] miatt két éven belül legalább kétszer elmarasztalták.

(3) A rendőr - vagy a KPM Autófelügyelet ellenőre - a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát a helyszínen elveszi, ha

a) a forgalmi engedélyt vagy a rendszámtáblát meghamisították;

b) a hatósági engedély érvényességi ideje lejárt;

c) a gépjármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen baleseti veszéllyel jár.

(4) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt és rendszámtáblát legkésőbb 72 órán belül - a visszavonás tárgyában hozandó döntés végett - a rendőrhatósághoz fel kell terjeszteni. A rendőrhatóság a visszavonás tárgyában 8 napon belül határoz.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének engedélyezése

11. §

(1) Gépjárműre megkülönböztető fény és hangjelző készüléket - villogó, kéklámpa és sziréna vagy váltakozó hangmagasságú kürt, - illetőleg figyelmeztető jelzést - villogó sárga lámpa - felszerelni csak a rendőrhatóság engedélyével szabad.

(2) A rendőrhatóság megkülönböztető jelzések felszerelését csak életmentés, tűzoltás vagy az emberi életet és anyagi javakat közvetlenül fenyegető egyéb veszély elhárítása, továbbá a közbiztonsági feladatok teljesítése céljából üzembentartott és ténylegesen arra használt gépjárművekre engedélyezi.

(3) Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelése csak az út vagy közmű építésére, fenntartására (javítására) illetőleg tisztítására szolgáló gépjárműre a megengedett hosszúsági, vagy szélességi méretet lényegesen meghaladó valamint az elromlott jármű vontatását rendszeresen végző járműre engedélyezhető.

(4) A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének engedélyezését a jármű forgalmi engedélyébe is be kell jegyezni.

(5) A fegyveres erők és fegyveres testületek által üzembentartott gépjárművekre a megkülönböztető és figyelmeztető jelzések használatát az üzembentartónak a hatósági engedély és jelzés kiadására jogosult szerve engedélyezi.

Gépjárművekre vonatkozó egyéb engedélyek

12. §

(1) A rendőrhatóság - az ügyfél kérelmére - engedélyezheti

a) gépjárművön hangszóró, vagy reklámcélokat szolgáló egyéb eszközök használatát;

b) a közúton versenyek és egyéb rendezvények tartását.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben, ha az engedélyt több első fokú hatóság területére kiterjedő érvényességgel kérik, az engedély kiadásához a területileg illetékes rendőrfőkapitányság jóváhagyása szükséges.

Ideiglenes forgalomkorlátozás

13. §

(1) A rendőrhatóság közbiztonsági okokból, tűzvész, árvíz, vagy egyéb elemi csapás, továbbá baleset helyszínén és rendezvények alkalmával (ünnepi felvonulás, sport stb.) elrendelheti:

a) egyes útvonalak, utcák, terek, városrészek közúti forgalmának teljes vagy részleges lezárását, a forgalom elterelését, vagy korlátozását;

b) a megállás vagy várakozás tilalmát, illetőleg a kijelölt várakozó helyen a várakozás megszüntetését;

c) egyéb közlekedési tilalmak feloldását, az egyirányú forgalmú utcában a közlekedés irányának megváltoztatását.

(2) A rendőrhatóság az (1) bekezdésben említett ideiglenes intézkedések megtételekor a szükséges mértékben gondoskodik a közúti jelzőtáblák ideiglenes kihelyezéséről és az állandó jelleggel kihelyezett közúti jelzőtáblák elfordítás, leszerelés, vagy letakarás útján történő hatálytalanításáról. Ideiglenesen közúti jelzőtáblákat - halaszthatatlan intézkedésként - a tűzoltóság helyszínre kivonult egységei is kihelyezhetnek.

(3) Az (1) bekezdésben említett ideiglenes intézkedések okának megszűnésével haladéktalanul gondoskodni kell a korlátozások feloldásáról, a (2) bekezdés alapján ideiglenesen kihelyezett közúti jelzőtáblák eltávolításáról és az állandó jelleggel ott levő közúti jelzőtáblák hatályának visszaállításáról.

(4) A rendőrség a közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyeztető körülmények - közúti jelzőtábla, vagy útburkolati jel hiánya, ellentmondó jelzések vagy más rendellenességek pl.: útrongálódás stb. - miatt jogosult a közút forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatására, a veszélyeztetett útszakasz vagy útkereszteződés lezárására.

Ilyen esetben az illetékes útügyi hatósággal együttműködésben 48 órán belül dönteni kell a közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyeztető körülmények megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről.

(5) A rendőrhatóság fontos közérdekből a közúti járművek közlekedése vagy várakozása céljára ideiglenes jelleggel igénybe veheti az egyébként nem a közúti forgalom célját szolgáló közterületet, ha annak teherbírása megfelelő vagy súlykorlátozás elrendelésével arra alkalmas.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Átmeneti rendelkezések

14. §

E rendelet hatálybalépéséig kiadott vezetői engedélyek és járművezetői igazolványok továbbra is érvényesek. Az "ellenőrző lapok" e rendelet hatálybalépésének napjától külön intézkedés nélkül hatályukat vesztik.

Illetékek és díjak

15. §

A rendőrség közúti közlekedési igazgatási eljárása során a külön jogszabályban meghatározott beadványi és kiadványi illetékeket és díjakat kell leróni.

Hatálybalépés

16. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az 1/1972. (II. 23.) BM rendelet hatályát veszti.

Benkei András s. k.,

belügyminiszter

1. számú melléklet az 1/1976. (I. 10.) BM rendelethez

2. számú melléklet az 1/1976. (I. 10.) BM rendelethez

3. számú melléklet az 1/1976. (I. 10.) BM rendelethez

4. számú melléklet az 1/1976. (I. 10.) BM rendelethez

5. számú melléklet az 1/1976. (I. 10.) BM rendelethez

6. számú melléklet az 1/1976. (I. 10.) BM rendelethez

7. számú melléklet az 1/1976. (I. 10.) BM rendelethez

8. számú melléklet az 1/1976. (I. 10.) BM rendelethez

Tartalomjegyzék