2/1980. (VII. 31.) BM rendelet

a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 1/1976. (I. 10.) BM rendelet módosításáról

A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 1/1976. (I. 10.) BM rendeletet (a továbbiakban: R) a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, továbbá az ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt miniszterekkel egyetértésben az alábbiak szerint módosítom.

1. §

A R. 1. §-ának (1) bekezdésében a megyei rendőr-főkapitányság közlekedési osztályának elnevezése közbiztonsági és közlekedési osztályra változik, a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Eljárásra az a rendőrhatóság illetékes, amelynek területén az ügyfél állandó lakóhelye (székhelye, telephelye) van, vagy ahol az ügyfél ideiglenes bejelentésének tartama a három hónapot meghaladja."

2. §

A R. 2. §-a (1) bekezdésének i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és az (1) bekezdés a következő k) ponttal egészül ki:

(Járművet a közúti forgalomban csak az alábbi vezetői engedéllyel, illetőleg igazolvánnyal szabad vezetni:)

"i) villamost, trolibuszt az I., illetve a II. járműkategóriára érvényesített járművezetői igazolvánnyal;

j) lassú járművet bármely járműkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel, vagy lassújárművezetői igazolvánnyal;

k) segédmotoros kerékpárt valamint állati erővel vont járművet bármely járműkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel, lassújármű-vezetői, vagy e járműkategóriákra szóló vezetői, illetőleg hajtói igazolvánnyal."

3. §

A R. 3. §-ának (3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az "E" és különleges járműkategóriába tartozó jármű vezetésére csak a 20. életévét betöltött személy, a "D" járműkategóriába tartozó jármű vezetésére pedig - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak a 21. életévét betöltött személy kaphat vezetői engedélyt. A fegyveres erők sorállományú tagjaira külön rendelkezések vonatkoznak.

(4) Lassú járműre szóló vezetői igazolvány adható ki annak a 16. életévét betöltött személynek, aki a lassújármű-vezetői vizsgán megfelelt.

(5) Segédmotoros kerékpárra, valamint állati erővel vont járműre vezetői, illetőleg hajtói igazolvány adható ki annak a 14. életévét betöltött személynek, aki e jármű vezetői vizsgáján megfelelt.

(6) E rendelet alkalmazása során közbiztonsági szempontból alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt:

a) aki ellen állam elleni, illetőleg az emberiség elleni bűncselekmény (Btk. X. és XI. fejezet), továbbá emberölés [166. § (1)-(2) bekezdés], erős felindulásban elkövetett emberölés (167. §), testi sértés [170. § (2-(5) bekezdés], segítségnyújtás elmulasztása (172. § csak a közúti közlekedés körében történő elkövetés esetén), a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény [184. § (1)-(2) bekezdés], közúti veszélyeztetés (186. §), közúti baleset okozása (187. §), közúton történő ittas járművezetés (188. §), közúton járművezetés tiltott átengedése (189. §), cserbenhagyás (190. §), erőszakos közösülés (197. §), a külföldre utazás és a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszása [217. §. (1)-(5) bekezdés], embercsempészés (218. §), hivatalos személy elleni erőszak (229. §), közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (230. §), hivatalos személy támogatója elleni erőszak (231. §), terrorcselekmény (261. §), légijármű hatalomba kerítése (262. §), garázdaság (271. §), rablás (321. §), kifosztás (322. §), jármű önkényes elvétele (327. §), külföldre szökés [343. § (3)-(5) bekezdés], elöljáró, vagy szolgálati közeg elleni erőszak (355. §), vagy más olyan bűncselekmény miatt folyik büntető eljárás, amelynek elkövetéséhez járművet használtak;

b) akit állam elleni, illetőleg emberiség elleni bűncselekmény (Btk. X. és XI. fejezet), emberölés [166. § (1)-(2) bekezdés], erős felindulásban elkövetett emberölés (167. §), testi sértés [170. § (2)-(5) bekezdés], erőszakos közösülés (197. §), a külföldre utazás és a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszása [217. § (1)-(5) bekezdés], hivatalos személy elleni erőszak (229. §), a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (230. §), hivatalos személy támogatója elleni erőszak (231. §), terrorcselekmény (261. §), légi jármű hatalomba kerítése (262. §), garázdaság [271. § (1)-(2) bekez-désj, rablás (321. §), kifosztás (322. §), jármű önkényes elvétele [327. § (2)-(3) bekezdés], külföldre szökés [343. § (3)-(5) bekezdés), elöljáró, vagy szolgálati közeg elleni erőszak (355. §), elkövetése miatt legalább két évi, vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és a büntetés kiállásától, vagy a végrehajthatósága megszűnésétől egy év még nem telt el;

c) akit a bíróság a jármű vezetésétől eltiltott az ítéletben meghatározott ideig, vagy akinek vezetői engedélyét a rendőrhatóság visszavonta, a visszavonás időtartamáig;

d) akivel szemben kényszergyógykezelést (Btk. 74. §), az alkoholisták kényszergyógyítását (Btk. 75-76. §-ai), vagy . alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelését rendelték el és a kezelés befejezése után egy év még nem telt el;

e) aki rendőrhatósági kényszerintézkedés hatálya alatt áll;

f) akit a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyeztek.

(7) Aki vezetői engedély kiadását kéri, annak a (6) bekezdésben foglaltakra írásbeli nyilatkozatot kell tenni."

4. §

(1) A R. 4. §-ának (1) bekezdése a következő g) és h) pontokkal egészül ki:

(A vezetői engedély és a járművezetői igazolvány kizárólag olyan járműkategóriába tartozó jármű vezetésére jogosít, amelyre érvényesítették. Járműkategóriák a következők:)

"g) "I" járműkategória: olyan jármű, amely az úttestbe épített vasúti pályaként meg nem jelölt sínpályán való közlekedésre szolgál;

h) "II" járműkategória: elektromos felsővezetékhez kötött gépkocsi."

(2) A R. 4. § (2) bekezdésének a) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vezetői engedélyek illetőleg igazolványok az alábbi érvényességi határidőkig jogosítanak vezetésre:)

"a) a vezetői engedély és a járművezetői igazolvány a kiállításkor, illetőleg más jogszabályban meghatározott alkalmassági vizsgálat során bejegyzett időpontig;"

"d) a tanuló vezetői engedély a kiállítás napjától számított hat hónapig, amely alapos indok esetén még három hónappal meghosszabbítható, a tanuló vezetői engedély és a gépjárművezető-képző szervek által kiállított vezetési karton a gyakorlati vizsga idejére önálló vezetésre jogosít;"

(3) A R. 4. §-a a következő (4) és (8) bekezdéssel egészül ki, a (4)-(6) bekezdés számozása (5)--(7) bekezdésre változik:

"(4) Érvénytelen a vezetői engedély akkor, ha

a) a gépjárművezető olyan járműkategóriába tartozó járművet vezet, amelyre - a vezetői engedélybe bejegyzett pályaalkalmassági kategória szerint - nem jogosult;

b) a pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezett gépjárművezető olyan járműkategóriába tartozó járművet vezet, amelynek vezetésére alkalmasságát a vizsgálaton nem állapították meg."

"(8) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt érvényteleníti és az érvénytelen vezetői engedélyt visszaadja, ha:

a) jogszabály által feljogosított egészségügyi hatóság a soron kívül elrendelt orvosi vizsgálat alkalmával megállapítja, hogy a járművezető a gépjárművezetésre alkalmatlanná vált;

b) a rendőrhatóság, illetőleg a feljogosított egészségügyi hatóság által soron kívül elrendelt alkalmassági vizsgálaton a járművezető nem jelent meg."

5. §

A R. 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt visszavonja, ha

a) a vezetői engedélyt a rendőr a helyszínen azért vette el, mert a gépjárművezető azzal - annak ellenére, hogy egészségügyi vagy pályaalkalmassági szempontból érvénytelen - gépjárművet vezetett és a vezetői engedély érvényesítéséhez szükséges igazolást az elvételtől számított 15 napon belül az illetékes rendőrhatóságnál nem mutatta be; az alkalmatlanság időtartamára;

b) a 3. § (6) bekezdésének b)-d), továbbá f) pontjában felsorolt közbiztonsági alkalmasságot kizáró ok valamelyike áll fenn;

c) a járművezető ellen közúti közlekedés körében segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 172. §), közúti veszélyeztetés (Btk. 186. §), közúton történő ittas járművezetés (Btk. 188. §), közúton járművezetés tiltott átengedése (Btk. 189. §) miatt büntető eljárás indult, a büntető eljárás jogerős befejezéséig;

d) a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, ha a járművezető ellen ittas vezetés (Sztv. 116/A. §) miatt szabálysértési eljárás indult;

e) a vezetői engedély vagy a kiadásának alapjául szolgáló iratok meghamisítása, hamis adatok közlése, illetőleg a vezetői engedéllyel való visszaélés miatt büntető eljárás indult, vagy a bíróság jogerős marasztaló határozatot hozott;

f) a vezetői engedéllyel rendelkező személy más járműkategóriába tartozó jármű vezetésére jogosító vagy a gépjárműkezelői vizsga során a közlekedési ismeretek vizsgatárgyból sikertelen vizsgát tett, az eredményes vizsga igazolásáig;

g) a fegyveres erőknél, fegyveres testületeknél elbírált ügyekben a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult parancsnok megkeresésére, ha a fegyelmi eljárás közúti közlekedéssel összefüggő bűncselekmény, vagy szabálysértés miatt folyt le és a közúti közlekedés biztonsága megkívánja a vezetői engedély visszavonását;

h) a kényszerintézkedést elrendelő hatóság megkeresésére a rendőrhatósági felügyelet vagy kitiltás esetén.

(2) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt visszavonhatja

a) ittas vezetés, a közúti közlekedés rendjének megzavarása (Sztv. 116/A. §, 116/B. §), engedély nélküli vezetés üzemképtelen kormány- vagy fékberendezésű jármű vezetése, a jobboldali közlekedés szabályának durva megszegése, az áthaladási elsőbbség és előzés szabályának durva megszegése, a sebességkorlátozás jelentős túllépése, a fényszóró tompítására vonatkozó kötelesség elmulasztása [17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 43-438 §-ai] szabálysértés elkövetése miatt;

b) a nyomozóhatóság megkeresése alapján, ha a vezetői engedéllyel rendelkező személlyel szemben közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt (Btk. XIII. fejezet) megrovást alkalmazott;

c) a katonai ügyész, vagy a katonai bíróság megkeresésére, ha a b) pontban megjelölt bűncselekményeket fegyelmi jogkörben való elbírálásra teszi át (Be. 342/A.§);

d) a büntető eljárás jogerős befejezéséig, ha a vezetői engedéllyel rendelkező személy ellen közúti baleset okozása (Btk. 187. §), cserbenhagyás (Btk. 190. §), vagy más olyan bűncselekmény miatt indult büntető eljárás, amelynek elkövetéséhez jármüvet használt.

(3) A vezető engedélyt a 3. § (6) bekezdésének b), valamint d) és f) pontjaiban felsorolt közbiztonsági alkalmatlanság miatti visszavonása esetén az alkalmatlanság időtartamára, az 5. § (1) bekezdésének e)-h) pontja, valamint a (2) bekezdésének a)-c) pontja esetében két hónaptól egy évig terjedő időtartamra lehet visszavonni.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti visszavonást a rendőrhatóság abban az esetben is alkalmazhatja, ha a vezetői engedélyt egy másik szabálysértés elkövetése miatt előzőleg már visszavonta.

Az újabb visszavonás kezdő időpontja ebben az esetben az előző visszavonás lejártának napja.

(5) Ha a vezetői engedély több járműkategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosít a rendőrhatóság a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott okok esetében a vezetői engedély teljes visszavonása helyett meghatározott járműkategóriába tartozó gépjármű vezetésére való jogosultságot is visszavonhat. Ez esetben kizárt annak a járműkategóriának a mellőzése, mellyel a szabálysértést elkövették.

(6) Ha a bíróság a gépjárművezetőt csak meghatározott járműkategóriába tartozó jármű vezetésétől tiltotta el, vagy a rendőrhatóság hozott az (5) bekezdés alapján ilyen határozatot, ennek tényét - valamint az eltiltás, illetőleg visszavonás időtartamát - az egyéb járműkategóriába tartozó jármű vezetésére is jogosító vezetői engedélybe be kell jegyezni.

(7) A rendőrhatóság által visszavont vezetői engedély - a külföldi állampolgártól visszavont vezetői engedély kivételével - újabb gépjárművezetői vagy egyéb járművezetői vizsga alapján adható vissza, ha

a) a visszavonás időtartama az egy évet elérte,

b) a visszaadást a bíróság a szükséges jártasság megfelelő igazolásához kötötte.

(8) Nem kötelezhető a (7) bekezdés a) pontja alapján újabb gépjárművezetői vizsgára az, akit csalt egyes járműkategóriák vezetésétől tiltottak el, illetve egyes járműkategóriába tartozó gépjárművezetésre szóló jogosultságát vonták vissza.

(9) A külföldi állampolgárnak a visszavont vezetői engedélyét a visszavonási határidőn belül is vissza kell adni, ha az ország területét elhagyja.

(10) Az (1)-(6) és a (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket értelemszerűen a járművezetői igazolványokra, valamint a lassú jármű, segédmotoros kerékpár és az állati erővel vont jármű vezetői, illetőleg hajtói igazolványokra is alkalmazni kell."

6. §

(1) A R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha

a) kétséget kizáróan megállapítható, hogy a jármű vezetője alkoholtól befolyásolt állapotban vezetett, vagy hajtott, illetve a gépi meghajtású jármű vezetése közben, vagy közvetlenül vezetés előtt fogyasztott szeszes italt;

b) a vezetői engedély hamis, meghamisították, vagy más nevére szól;

c) a vezetői engedélyt egészségügyi, pályaalkalmassági szempontból a rendőrhatóság érvénytelenítette, vagy a vezetői engedély érvényességi határideje több mint három hónapja lejárt és azzal gépjárművet vezetnek;

d) a járművezető a közúti közlekedés szabályainak megszegésével halálos vagy életveszélyes sérüléssel járó, illetőleg tömegszerencsétlenséget okozott;

e) a járművezető - a közúti közlekedési balesetben részes jármű vezetőjeként - a segítségnyújtást elmulasztotta."

(2) A R. 6. §-ának (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vezetői engedély visszavonása tárgyában a rendőrhatóság legkésőbb az elvétel napjától számított 30 napon belül határoz."

7. §

A R. 7. §-ának (1) bekezdéséből az "illetőleg az erre feljogosított más szerv" mondatrész kimarad, (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő e) ponttal egészül ki:

(Ideiglenes forgalmi engedélyt és ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni).

"b) a diplomaták, valamint a szolgálati útlevéllel rendelkezők, illetve a külképviseleti szervek által üzemeltetett olyan gépjárműre, amelynek magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják, de külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélye és rendszámtáblája nincs;"

"e) tartós külföldi kiküldetést teljesítő magyar állampolgár által a szolgálati helyen történő üzembe helyezésre belföldön vásárolt személygépkocsira, külföldi állampolgárok, külföldi képviseletek által üzembentartott olyan gépjárműre, amelynek forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják és külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélye és rendszámtáblája nincs."

8. §

A R. 8. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti, a (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép és számozása (3) bekezdésre változik, az (5) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik, a (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép és számozása (5) bekezdésre változik:

"(3) A rendőrhatóság az elveszett vagy megrongálódott forgalmi engedély vagy rendszámtábla helyett:

a) ha a személyi tulajdonban levő gépjármű gyártási évétől három év nem telt el, külön igazolás nélkül,

b) egyéb gépjármű esetében, ha annak érvényességi határidejét a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium illetékes szerve által kiállitott okirattal igazolni tudják,

új forgalmi engedélyt állít ki, az elveszett vagy megrongálódott rendszámtábla helyett pedig kiadja - a rendszámtábla pótlásáig terjedő időtartamra - az ideiglenes rendszámtáblát."

"(5) A rendszámtáblát a rendszámtábla-tartóra vagy a jármű ezt helyettesítő szerkezeti részére kell felszerelni."

9. §

A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A gépjármű tulajdonosára (üzembentartójára) vonatkozó kötelezettségek

9. § (1) E rendelet szempontjából a gépjármű tulajdonosa az a személy, aki a gépjármű tulajdonjogának megszerzését hitelt érdemlően igazolja.

(2) A gépjármű üzembentartója:

a) a gépjármű tulajdonosa,

b) az, akinek a gépjármű tulajdonosa - tulajdonjogának fenntartása mellett - az üzembentartói jogosultságot átengedte.

(3) A rendőrhatóság a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzi a gépjármű üzembentartói jogosultságot, valamint - ha a tulajdonos és az üzembentartó nem azonos - a tulajdonjogot is.

(4) A gépjármű tulajdonosa a rendőrhatóságnak köteles bejelenteni:

a) a forgalmi engedély adataiban történt változást - kivéve ha azt az arra illetékes hatóság a forgalmi engedélybe bevezette - a változás időpontját követő 8 napon belül,

b) a gépjármű üzembentartói jogosultságában beállott változást - az üzembentartói jogosultság megszerzőjével együtt - 15 napon belül,

c) a gépjármű tulajdonjogában beállott változást - az új tulajdonossal együtt - 15 napon belül.

(5) A (4) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott esetekben a tulajdonos tartós akadályoztatásakor:

a) az üzembentartói jogosultság átengedésének tényét - a jogosultság megszerzőjének adott - két tanú által aláírt írásbeli nyilatkozattal;

b) a gépjármű tulajdonjogában beállott változás tényét - az új tulajdonos által bemutatott - adásvételi szerződéssel köteles elismerni.

(6) Nincs szükség az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatra, illetőleg az adás-vételi szerződésre, ha a jogosultság átszállása jogerős bírói ítéletből, hagyatéki végzésből vagy más közokiratból kitűnik.

(7) Az üzembentartónak a forgalmi engedély, rendszámtábla elvesztését vagy megrongálódását legkésőbb 48 órán belül be kell jelenteni a rendőrhatóságon."

10. §

A R. 10. §-a (1) bekezdésének b)-d) pontja, (2) bekezdésének a) pontja, illetve (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a (2) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki;

(A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát visszavonja, ha)

"b) a 9. § (4) bekezdésének c) pontjában előírt bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget;

c) a gépjárművel érvénytelen forgalmi engedéllyel vettek részt a közúti forgalomban;

d) a tulajdonos kéri."

(A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát visszavonhatja)

"a) a műszaki alkalmasság igazolásáig, ha az intézkedő rendőr megállapítja, hogy a gépjármű a közúti forgalomban való részvételre alkalmatlan;"

"c) a 9. § (4) bekezdésének a)-b) pontjában előírt bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget."

(A rendőr - vagy a KPM Autófelügyelet ellenőre - a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát a helyszínen elveszi, ha)

"b) a forgalmi engedély érvénytelen;"

11. §

A R. 11. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Gépjárműre megkülönböztető fény- és hangjelző készüléket - villogó kék lámpa és sziréna vagy váltakozó hangmagasságú kürt, - illetőleg járműre figyelmeztető jelzést - villogó sárga lámpa - felszerelni csak a rendőrhatóság engedélyével szabad."

"(3) Figyelmeztetést adó készülék felszerelése csak az út vagy közmű építésére, fenntartására (javítására), illetőleg tisztítására szolgáló járműre, a megengedett hosszúsági, vagy szélességi méretet lényegesen meghaladó, valamint az elromlott jármű vontatását rendszeresen végző járműre engedélyezhető."

12. §

Ez a rendelet 1980. augusztus 1-én lép hatályba.

A R. 4. § (8) bekezdésének rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését megelőzően visszavont vezetői engedélyekre is alkalmazni kell.

Dr. Kamara János s. k.,

belügyminisztériumi államtitkár